English|Vietnamese

 

Ngày 8 tháng Mười Hai năm 1973, trưa Chủ Nhật

Về Những Ảnh Hưởng Tuy Vô Hình Nhưng Có Thể Ảnh Hưởng

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Tối hôm qua khi Quả Hàng và Quả Ninh đến buổi giảng kinh, vài sinh vật kỳ lạ xuất hiện – không phải thần, không phải quỷ - mà chúng chuyên muốn hút tinh khí thần của con người (1), làm cho họ bắt đầu cười lớn vì thế mà làm xao lãng sự tập trung của họ. Một khi họ thiếu chú ý, những sinh vật kỳ quái này không phải là thần hay là quỷ sẽ đến hút hết tinh khí của họ như hút thuốc phiện vậy, thế mà Quả Hàng và Quả Ninh đã không nhận ra nó. Họ nghĩ đó là sự vui vẻ nhưng họ thật sự đã bị thua.

 

Timely Teachings, trang 99.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 這些個神不神,鬼不鬼,奇怪的東西,專門要吸收人這個精氣神 - Giá ta cá thần bất thần, quỷ bất quỷ, kỳ quái đích đông tây, chuyên môn yếu hấp thu nhân giá cá tinh khí thần,http://www.drbachinese.org/vbs/publish/344/vbs344p002.htm