English | Vietnamese

 

Ngày 16 tháng mười một, năm 1973. Chiều thứ sáu.

Về Ngọn Lửa Vô Minh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hiện tại các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di của chùa Kim Sơn Thánh Tự rất xuất sắc. Quý vị có thể nói là trên thế gian này không có ai được như họ và trong tương lai họ sẽ trở thành những nhà lảnh đạo của thế giới. Nhưng lúc này họ vẫn có một phương diện còn thiếu sót và vẫn chưa có thể trở thành các nhà lãnh đạo. Đó là phương diện gì? Tánh khí nóng nảy của họ còn quá lớn. Nếu không phải vì các chuyện phiền não và sự nóng tánh đó thì họ đã trở thành những vị thầy, những vị đại sư nổi bật nhất của thế giới. Chỉ vì cái khuyết điểm nhỏ này, tức là tánh nóng của chúng ta,  mà chúng ta chưa thể thành công nếu đi ra ngoài.

Nếu chúng ta có thể kiềm chế tánh khí của mình, có thể chân thành khi nói chuyện với người khác, không hề tỏ ra giận giữ mà đối xử với mọi người bình đẳng như nhau; không bao giờ đáp ứng bằng sự nóng giận khi kẻ khác nóng giận với chúng ta; vẫn giữ sự bình thản khi người khác phiền não chúng ta, nếu chúng ta có thể được như vậy thì chúng ta có thể được xem là có định lực tam muội. Khi nào chúng ta vẫn chưa được vậy, mà ngược lại khi nói chuyện vói bất kỳ ai, ngọn lửa vô minh bốc cao 30.000 trượng thì không những chúng ta chẳng giáo hóa được thế gian mà thậm chí chúng ta chẳng điều phục được sự vô minh của mình. Điều này cực kỳ quan trọng. Giờ đây chúng ta cần tìm kiếm những người có kỹ năng như thế, để xem ai có thể không nóng tánh, không ngu si, không giận dữ, không thù hằn.  Chúng ta cần tìm những người như vậy. Đã đến lúc tất cả chúng ta cần tự luyện cho mình không còn nóng giận. Thay vì nóng giận chúng ta nên phát tâm đại từ bi, đồng thể với mọi loài. Điều này thấy rõ khi các con chim bồ câu ăn từ tay người. Khi quý vị không có ý niệm sát sanh hay tức giận thì ngay cả các loài chim không phải do mình nuôi cũng đến ăn từ tay quý vị. Các loài chim và dã thú sẽ không sợ quý vị. Mãnh hổ thấy quý vị cũng sẽ không ăn thịt quý vị như trong câu kệ:

Đạo cao long hổ phục,

Đức trọng quỷ thần khâm. (1)

 

Sách Timely Teachings, trang 249.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ:

道高龍虎伏,

德重鬼神欽

http://www.drbachinese.org/vbs/publish/323/vbs323p002.htm