English|Vietnamese

Ngày 15 tháng tám, năm 1973.  Chiều thứ tư. 

71. Về Nghiệp Chướng

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Một vài người trong số quý vị cả ngày không làm gì cả. Thay vì nghe kinh kệ hay nghe thuyết pháp hay là học ngoại ngữ, quý vị chỉ mộng gặp Châu Công. Đây là một cách nói của người Trung Hoa; nếu người ta nói “Tôi mới vừa gặp Châu Công” thì có nghĩa là “Tôi vừa mới nằm mơ”. (*)  

Quý vị không tu hành tinh tấn. Nếu có người đề nghị hành lễ sám Phật, quý vị là người đầu tiên phản đối. Thật ra đó là nghiệp chướng của quý vị ngăn cản. Có thể đây không nhứt thiết là quý vị phản đối việc ấy mà là nghiệp chướng của quý vị ngăn cản sự tu hành. Nó không muốn quý vị đi lạy sám, niệm Phật hay là tu hành gì cả. Cho nên khi có người đề nghị một phương pháp tu hành thì quý vị giận dữ nói: “Tại sao phải làm vậy”. Nếu quý vị không muốn tu hành thì hãy cứ tiếp tục như vậy, không cần làm gì hết. Như vậy cũng tuyệt lắm.  

Thật ra người xuất gia cần phải làm tất cả mọi việc một cách chân thực. Chúng ta không thể “treo đầu cừu bán thịt chó”. Chúng ta không thể tự nhận mình tu hành nhưng lại không thật sự tu hành. Đó không phải là chân thật thực hành. Và nếu quý vị thiếu sự chân thật thực hành, quý vị sẽ không thể đắc được sự giác ngộ vô thượng.  

Chư vị thiện tri thức! Tất cả quý vị đây đều có trí huệ hơn tôi. Tôi chỉ là một kẻ khù khờ. Nếu quý vị muốn nghe pháp của tôi thì hãy tiếp tục, còn không thì thôi. Tôi sẽ không ép buộc kẻ khác nghe tôi thuyết pháp. Tại sao? Vì e rằng những gì tôi nói không phải là pháp. Nếu đây đúng là pháp, thì cho dù loài người không nghe nhưng quỷ thần sẽ nghe. Và nếu ngay cả quỷ thần không đến nghe thì sẽ có các vị Trời, Rồng và các chúng trong Bát Bộ cùng chư Bồ Tát mười phương đến nghe. Nếu một số quý vị không chịu nghe pháp thì cũng không thành vấn đề.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 196)

 

Chú Thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT: 

(*) Châu Công còn được gọi là Thần Mộng, quyển sách "Châu Công Giải Mộng" của Châu Công được người Trung Hoa dùng để giải thích các giấc mộng http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Zhou.