English|Vietnamese

 

Ngày 16 tháng 9 năm 1973, chiều Chủ Nhật

Về Mật Tông

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hôm nay sau buổi giảng kinh sẽ có một lớp học tiếng Trung Hoa về bài luận văn do tôi viết, tựa là ““Lược Thuyết Về Mật Tông”. Phần lớn người ta ai cũng đều xem phái Mật Tông rất tuyệt. Thật tuyệt vời vì đó là một pháp môn bí mật! Hầu như những ai tu theo pháp môn Mật Tông đều ích kỷ bởi thái độ muốn giấu pháp, không cho người khác biết. Quý vị nên biết nguyên tắc này – rằng đa số những kẻ theo Mật Tông đều ích kỷ và chỉ có một số ít là có tinh thần vị tha.

Trước hết, đa số những kẻ theo phái Mật Tông đều ăn thịt và uống rượu. Họ nghĩ, “Thế này không tệ, mình có thể kết hôn và cũng có thể thành Phật”. (1)

Nhưng nói theo Mạnh Tử, người đời không thể vừa ăn món cá vừa ăn món chân gấu, không thể có cả hai (2). Những kẻ tu hành Mật Tông sai lầm thì thường hay rơi vào con đường của A-tu-la. Điều này rất nguy hiểm!

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 56.

 

Chú thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(1) Ban Phiên Dịch Việt Ngữ dùng bản nguyên văn Hoa ngữ của Hòa Thượng ở trang http://www.drbachinese.org/vbs/publish/270/vbs270p001.htm để dịch phần này. Có thể xem thêm bài http://www.dharmasite.net/DaoTrangHoaNghiemHoaNghiemHaiHoi.htm

(2) Bản dịch Anh ngữ nhằm giúp cho độc giả đọc tiếng Anh dễ hiểu thành ngữ Trung Hoa "Vừa ăn món cá vừa ăn món chân gấu" nên dùng một thành ngữ tương tự trong tiếng Anh là "they like having their cake and eating it too", hàm ý là điều không thể có. Trong sách Mạnh Tử http://www.zhlzw.com/Mind/201003/109648.html có câu:

孟子曰:“魚,我所欲也,熊掌亦我所欲也﹔二者不可得兼舍魚而取熊掌者也。生亦我所欲也,義亦我所欲也﹔二者不可得兼,舍生而取義者也。生亦我所欲,所欲有甚於生者,故不為苟得也﹔死亦我所惡,所惡有甚於死者,故患有所不辟也。

Mạnh Tử viết: “ngư,ngã sở dục dã,hùng chưởng diệc ngã sở dục dã ﹔nhị giả bất khả đắc kiêm xá ngư nhi thủ hùng chưởng giả dã。Sanh diệc ngã sở dục dã,nghị diệc ngã sở dục dã ﹔nhị giả bất khả đắc kiêm,xá sanh nhi thủ nghĩa giả dã。Sanh diệc ngã sở dục,sở dục hữu thậm ư sanh giả,cố bất vi cẩu đắc dã ﹔tử diệc ngã sở ác,sở ác hữu thậm ư tử giả,cố hoạn hữu sở bất tịch dã。

bản dịch tiếng Anh http://www.sacred-texts.com/cfu/menc/menc22.htm

1. Mencius said, 'I like fish, and I also like bear's paws. If I cannot have the two together, I will let the fish go, and take the bear's paws. So, I like life, and I also like righteousness. If I cannot keep the two together, I will let life go, and choose righteousness.
2. 'I like life indeed, but there is that which I like more than life, and therefore, I will not seek to possess it by any improper ways. I dislike death indeed, but there is that which I dislike more than death, and therefore there are occasions when I will not avoid danger.