English|Vietnamese

 

Ngày 15 tháng 10 năm 1973 | Tối thứ Hai

Về Lời Nguyện

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Hai vị thầy tại Kim Sơn Tự (1) muốn phát một lời nguyện lạ là tiến hành cuộc hành hương tam bộ nhất bái với tư cách là một người cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Họ muốn lạy cho đến thành phố Seattle, cách đây hơn ngàn dặm. Khi  Quả Du (2) muốn phát lời nguyện này, tôi đã không muốn thầy làm việc đó. Khi Quả Đạo (3) xin phép đi theo làm người hộ pháp, tôi cũng đã không chấp nhận từ đầu. Tuy nhiên, bản thân tôi có một lời nguyện rằng ”Mọi việc đêu tốt”. Nếu tôi không cho phép họ đi, điều đó sẽ là không “tốt”. Và nếu cho điều đó không tốt  sẽ có nghĩa là tôi không hoàn thành lời nguyện của mình. Vì thế, việc bị phản đối có thể là ”Sư Phụ nói mọi việc đều O.K (tốt), nhưng chỉ còn chữ “K”, và Sư Phụ bỏ đi chữ “O”. Do việc xem xét đó, tôi đã phải nói “ O.K.,  O.K., cứ tiến hành!". Nếu mấy v tỳ kheo muốn đi lạy, điều đó tốt và cũng tốt cho mấy cư sĩ muốn đi lạy nữa. Cứ tiến hành và đi!".

Nhưng Quả Chiêm (4) rất bực mình. Vì sao? Vì thầy ấy sẽ mất một người giúp việc. Thầy ấy đã đào tạo Quả Đạo trong tất cả mọi việc khác nhau liên hệ về báo Bồ Đề Hải (5) bao gồm cả việc rửa hình, và giờ đây Quả Đạo muốn rời khỏi tu viện để đi chuyến hành hương này. À, Quả Chiêm đã suy nghĩ  mọi cách để ngăn Quả Đạo rời khỏi, vì thế hôm nay tôi đã nghĩ ra một phương pháp giữ thầy ấy lại. Tôi hỏi Quả Hồi (6) có chịu đi thay không, nhưng phương pháp này đã không có tác dụng. Không có cách nào để ngăn cản Quả Đạo từ bỏ con đuờng Đạo của thầy ấy. Con đường Đạo chắc hẳn phải được đi, nếu không đi, đó không phải là Đạo (7).  Vì thế, tôi không có thể làm được điều gì.

 

[Ghi chú của người biên tập:

Những lời sách tấn dưới đây được Hòa Thượng Tuyên Hóa, Trụ trì Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự viết ra vào dịp tiễn đưa Thầy Hằng Cụ và Thầy Hằng Do lên đường thực hiện chuyến bái hương Tam Bộ Nhất Bái để hoàn thành lời nguyện của họ (ngày 16 tháng 10, 1973).

 

Khuyến tiễn Thiền sinh Hằng Cụ,

Phát nguyện Tam Bộ Nhất Bái,

Cầu cho thế giới hòa bình:

Tăng đoàn tại thiền viện Kim Sơn ở xứ Mỹ nầy rất đông và trẻ tuổi. Tất cả đều chú trọng vào việc duy trì, bảo hộ nền chánh pháp. Riêng mỗi cá nhân đều có những ưu điểm riêng biệt. Hiện nay con đã lập lời nguyện mà trước đây con chưa từng nguyện, hành theo hạnh Thánh Nhân mà con đã chưa từng hành, là mỗi ba bước lạy một lạy hướng về mười phương Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. 

Vì lòng thành đầy nhiệt huyết của con cho việc cầu nguyện thế giới hòa bình là chân thật, chắc chắn con sẽ được sự cảm ứng nhiệm mầu. Mặc dầu sự phát tâm lúc ban đầu thì dễ dàng, tuy nhiên nó cũng có thể rất khó đạt được tròn ý nguyện của con. Ðừng bỏ cuộc, hãy giữ vững sự kiên trì, thành tâm và cần mẫn lên. Một ngàn dặm mà con sẽ đi qua chỉ là một bước nhỏ trong pháp giới. Hãy quyết tâm, đừng bao giờ ngừng thối cho đến khi đạt đến mục đích của con. Hãy phấn chấn tinh thần lên nhé con! Ta để lại cho con bài thơ từ giã nầy:

Nan hành năng hành thị Thánh hạnh

Nan nhẫn năng nhẫn cập chân nhẫn

Thập phương chư Phật tùng thử xuất

Bát vạn Bồ Tát tiếp chủng lai

Xuy đại pháp loa thí hiệu lịnh

Chấn bảo tích trượng hóa kiên tham

Công viên quả mãn khải triền nhật

Nạp vi ngô đồ tống bính xan.

Nghĩa là:

Hay làm việc khó là hạnh Thánh

Hay nhẫn việc khó tức thật nhẫn

Mười phương chư Phật từng như thế

Tám vạn Bồ Tát tiếp truyền lại

Thổi đại pháp loa ra hiệu lịnh

Khua bảo tích trượng tiêu tham xẻn

Ngày thành công trong khúc khải hoàn

Tặng đệ tử bữa ăn bằng bánh (berry pie). (8)

 

Lời dặn dò thiền sinh Hằng Do,

Người hộ pháp cho Hằng Cụ.

Vì chúng sanh phát nguyện lễ Phật,

Thỉnh cầu thế giới hòa bình:

 

Từ lúc bắt đầu cho đến khi viên mãn, đừng ngập ngừng. Khi gặp khó khăn chớ chuyển lòng. Hành động như người bảo vệ, giúp Hằng Cụ tự cảm nhận được sức mạnh của lời nguyền. Những bậc quân tử tài đức thời xưa đáng được kính mến, nhân vì các Ngài có lòng quên mình để bảo hộ người khác. Nhưng thời bây giờ những bậc đáng kính đó rất hiếm hoi. Và đây là phương pháp thực hành theo hạnh Bồ Tát, cũng là một trong các cửa đưa đến giải thoát. Ðừng bao giờ, dù chỉ trong chốc lát mà quên đi chí nguyện dũng mãnh thuở ban đầu, phải luôn luôn nhất tâm giữ vững lập trường cho đến cuối cùng. Hãy dũng mãnh tinh tấn đánh tan bọn quỷ ma. Dù cho Thiên Long có đến tỏ lòng kính phục, cũng chớ vui mừng. Dù có gặp hoàn cảnh chướng ngại, cũng chớ sân giận. Tâm không phân biệt, cũng không có sự thành đạt. Sự lễ bái tuyệt diệu nầy sẽ là những khó nhọc gian nan, có thể đưa đến sự kiệt sức. Nhưng khi con biết áp dụng những điều đã học thì con sẽ được viên minh châu quý. Ráng ghi nhớ những lời chỉ dạy nầy và đừng phụ lòng ta nhé! Ta để lại cho con bài thơ từ giã:

Giai hành lệ chí tiến chinh đồ

Quả Ðạo, Hằng Do tác hộ phù

Du kinh tam thiên túc hoa lý

Cụ việt tám vạn bộ đang xe

Khoa học thời đại thượng cổ lão

Phật giáo cảm ứng tỉnh chúng mê

Nỗ lực nỗ lực cánh nỗ lực

Bất hưu bất hưu thường bất hưu.

Nghĩa là:

Cùng nhau tiến bước trên đường xa

Quả Ðạo Hằng Do chuyên hộ trì

Quả Du qua đủ ba ngàn dặm

Hằng Cụ vượt tám vạn bước xe

Tuy thời đại nhưng hành theo xưa

Phật giáo cảnh tỉnh chúng mê lầm

Cố gắng cố gắng càng cố gắng

Ðừng ngừng, đừng ngừng, thường đừng ngừng.

( http://www.dharmasite.net/TamBoNhatBai.htm )

 

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 23 - 26.

 

Ghi chú của ban Phiên Dịch Việt Ngữ: 

(1) Tại thành phố San Francisco.

(2) Quả Du - Guo Yu - 果 逾 : là Thầy Hằng Cụ.

(3) Quả Đạo - Guo Dao - 果 道 : là Thầy Hằng Do.

(4) Báo Bồ Đề Hải là một nguyệt san khởi đầu vào năm 1970 và vẫn còn đang được phát hành cho đến ngày nay.

(5) Quả Chiêm - Guo Zhan - 果 瞻 : là Thầy Hằng Quán.

(6) Quả Hồi - Guo Hui - 果 回 : Thầy Hằng Lai.

(7) Ý từ câu:

Ðạo thị yếu hành,

Bất hành tắc yếu đạo hà dụng?

Ðức thị yếu tu,

Bất tu tắc đức tòng hà lai?

Nghĩa là:

Ðạo phải hành,

Không hành sao gọi là đạo.

Ðức do tu,

Không tu đức sao thành.

(8) Nguyên văn Hoa ngữ: http://www.drbachinese.org/vbs/1_100/vbs43/news.html 

宣公上人作于一九七三年十月十九日

 

恒具禅人,发愿三步一拜,祈求世界和平
宣化

美国金山寺,青年僧材,济济多士,维护正法,各擅专长。今汝能发人所未发之弘愿,行人所未行之圣行。三步一礼,十方常住,佛法僧宝,以此虔诚恳切之真心,祈求世界和平,必有大感应。惟发心容易,满愿或难,然不要自馁。抱定坚诚恒,向前迈进。一千英里路,只是法界之一小步。决定不达到目的,不休止,具其勉诸即赠偈曰:
 

难行能行是圣行,难忍能忍乃真忍;
十方诸佛从此出,八万菩萨接踵来。
吹大法螺施号令,振宝锡杖化悭贪;
功圆果满凯旋日,衲为吾徒送饼餐。

http://www.drbachinese.org/online_reading_simplified/drba_others/memory2/reflection_42.htm

 

 

 

囑恒由禪人護 持逾行 者為衆生發願禮
佛祈求世界和平
宣化

始終不變。患難不移。助人成就願力。古德所重。忘己䕶他。今賢希有。菩薩行中。此其一行。解脫門中。此其一門。時時莫忘。最初當念。刻刻堅持。最後一心。 勇猛精進。戰退魔軍。天龍恭敬。且勿喜欣。倘遇障緣。更勿恚瞋無智無得。妙用難窮。學乃致用。方號玲瓏。爾其誌之。勿負吾衷。亦贈偈日。
 

偕行勵志進征途。果道恒由作護扶。
逾經三千足華里。具越八萬歩當車。
科學時代尚古老。佛教感應醒衆迷。
努力努力更努力。不息不息常不息。