English|Vietnamese

 

Ngày 14 tháng 9 năm 1974 | Trưa thứ Bảy

Về Lời Khuyên Đối Với Việc Ẩn Tu (Nhập Thất)

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Một trong những đệ tử của tôi dự định sẽ ẩn cư (nhập thất). Đêm qua ông ta  hỏi tôi về việc thực hành ẩn tu (nhập thất). Đây là ý kiến của tôi:  

Hết thảy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Đối cảnh lầm không biết,

Đừng luyện lại từ đầu.

 

[Ghi chú của Ban Biên Tập: Hòa Thượng thay đổi câu cuối một chút. Thông thường câu đó là “Phải luyện lại từ đầu." Ở đây là Đừng luyện lại từ đầu, chỉ tiếp tục từ chỗ bỏ dở.]

 

Timely Teachings, trang 297.