English|Vietnamese

 

Ngày 22 tháng Mười năm 1973 | Tối thứ Hai,

Về Khả Năng Có Thể Quên Bất Cứ Điều Gì

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Nếu tôi tụng Kinh văn sai, nhớ sửa lỗi cho tôi ngay. Trí nhớ của tôi không tốt lắm, mà tôi cũng không có Kinh sách để nhìn. Tôi lại nhìn không rõ và cũng không có đèn cầy. [Ghi chú của Chủ bút: Hòa Thượng đã biểu trao cây đèn cầy của ngài cho người khác.] Không chắc là lời tụng của tôi là sẽ đúng. Mặc dù trí nhớ tôi không tốt, nhưng khả năng quên của tôi thì thật xuất sắc. Không ai có thể sánh kịp. Nếu quý vị không tin tôi, chúng ta có thể thi với nhau. Tôi có thể quên bất cứ điều gì, còn tất cả quý vị thì không thể quên. Thậm chí tôi còn có thể quên cả ăn và ngủ. Hãy thử xem quý vị có thể làm được vậy không.

 

Timely Teachings, trang 330.