English|Vietnamese

 

Ngày 28 tháng Chín năm 1973 | Tối thứ Sáu

Về Kết Quả Tích Cực Của Việc Giảng Thiếu Sót

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

[Chú thích: Trong khi đang giảng một đoạn kinh về các vị thần, Hòa Thượng đã bỏ sót hai vị trong số các vị thần đó và sau đó Ngài giảng lại về hai vị thần này sau khi đã giải thích vi thần thứ ba. Một đệ tử đã nói cho Ngài biết về việc thiếu sót đó.]

Ồ, dường như là tôi đã giải thích xong hai vị thần này rồi; vì nếu không thì tôi không hiểu là làm thế nào mà tôi lại có thể đọc thuộc lòng tên các vị thần này. Điều này rõ ràng cho thấy là quý vị đang không uổng công nghe giảng. Nếu không thì quý vị đã không biết rằng tôi đã bỏ sót không giảng tên của những vị thần này. Nếu quý vị đang ngủ gục hay đang nhập tam muội, ắt hẳn quý vị sẽ không biết tôi đã ngừng giảng ở đoạn kinh nào lần vừa rồi.

Bây giờ thì tôi giảng lại những phần đã bỏ sót, tôi thậm chí sẽ giảng hăng hái hơn nữa. Đó là vì tôi được khuyến khích rằng tất cả quý vị đều là các thính giả có nhiều hứa hẹn. Bây giờ khám phá ra điều đó, tôi sẽ càng ít lo sợ việc bỏ sót một đoạn kinh nào đó, vì nếu tôi quên thì vài người trong quý vị chắc chắn sẽ nhắc tôi. Điều đó không đúng hay sao? Đây là một phương pháp hay, quý vị cũng đồng ý như thế phải không?

 

Timely Teachings, trang 329.