English|Vietnamese

 

Tối thứ năm 07 tháng 12, 1972.

Về Gieo Trồng Hạt Giống Kim Cang

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Bây giờ quý vị đã gieo trồng hạt giống Kim Cang, trong tương lai quý vị chắc chắn sẽ hái được quả bồ đề. Một khi quý vị đã nuốt hạt Kim cang vào bụng, hạt giống đó sẽ không bao giờ tan biến. Niệm hồng danh Đức Phật chính là trồng hạt giống Kim Cang, hạt giống Kim Cang này đời đời không bao giờ hư hoại. Quý vị chớ nên nghi ngờ, cho rằng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…” suốt ngày như vậy có lợi ích gì? Sự lợi ích đó thật không có cách gì có thể nói cùng hết được.  

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong suốt cuộc đời hoằng pháp, Ngài luôn hết lòng khen ngợi pháp môn trì danh hiệu Phật. Kinh A Di Đà là kinh “vô vấn tự thuyết” [là kinh Đức Phật tự mình nói ra không có người thưa hỏi], điều này cho ta thấy tầm quan trọng của pháp môn niệm Phật. Nhờ vào sự trì danh hiệu Phật mà chúng ta có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong quá khứ đã có rất nhiều, rất nhiều người ở Trung Hoa, chỉ nương vào sự niệm Phật mà được vãng sanh về Tịnh độ Tây phương.  

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 266)