English|Vietnamese

 

Ngày 3 tháng 9 năm 1973, tối thứ hai

90.2 Về giấc mơ bay bổng

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[ Sư phụ nói với các đệ tử: ] Thế là, quý vị đã có một giấc mơ quý vị đang bay. Nhưng khi tỉnh dậy, quý vị phát hiện ra rằng mình không thể bay. Quý vị có tham vọng làm một phi hành gia không? Quý vị có ra ngoài không gian tập luyện cho chuyến du hành lên mặt trăng không? Tôi sẽ kể cho quý vị  nghe điều này” Thật ra một khi quý vị biết bay như thế nào, quý vị sẽ không muốn bay nữa. Chỉ là bây giờ, khi quý vị không biết bay thì quý vị muốn mình có thể bay.

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - Chương 1 Phần III, trang 134, đoạn 2 )