English | Vietnamese

 

Về giá trị của việc học hành

(Chiều chủ nhật, ngày 31 tháng muời hai, năm 1972)

 Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Hiện giờ chúng ta đang học nhiều ngôn ngữ, hôm nay học tiếng Đức, ngày mai  học tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), ngày mốt tiếng Pháp. Chúng ta cũng có lớp cho tiếng Hoa, tiếng Nhật và có thể cả tiếng Việt. Nếu có nguời giảng dạy thì chúng ta sẽ mở lớp học. Nếu có vị nào biết nhiều thứ ngoại ngữ khác thì chúng ta đều có thể nghiên cứu và học hỏi thêm. Tối thiểu thì quý vị cần nên biết nói “Dạ vâng“ và “Không” bằng các ngôn ngữ đó, tại vì những chữ này rất hữu dụng. Quý vị không nên từ chối học thêm, cho rằng chuyện này không liên quan đến sự tu hành. Thật ra học ngoại ngữ cũng là một phần của việc tu đạo. Nó giúp dẹp trừ vọng tuởng. Nếu quý vị không đeo đuổi việc học hành thì sẽ suy nghĩ lung tung, lúc thì chạy lên trời, lúc thì xuống đất. Óc tuởng tuợng của quý vị có thể đưa mình đến mạn đàm với Ngọc Hoàng thuợng đế, có lúc thì đi viếng thăm Diêm Vương. Tất cả đều là vọng tuởng mơ hồ. Nếu quý vị có thể học đuợc một cái gì đó thì trong tương lai quý vị sẽ có được khả năng giúp truyền bá Phật pháp.

 

Timely Teachings p. 306