English|Vietnamese

 

Ngày 29 tháng 9, năm 1974 |Tối Chủ Nhật

Về Định Nghĩa Những Câu Trả Lời Hữu Dụng

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Vào buổi trưa hôm nay có một người phiên dịch hỏi rằng:" Tại sao có quá nhiều các loại không phân biệt? Chính xác là có bao nhiêu loại?" Ta không biết. Nhưng người phiên dịch nghĩ rõ ràng là có quá nhiều loại. Khi anh ta hỏi tôi, tôi bảo anh ta hãy hỏi Phật Thích Ca. Nhưng Phật Thích Ca đã nhập niết bàn và không còn nói nữa. Nhưng mặc dầu Đức Phật đã nhập niết bàn thì Phật Pháp vẫn hãy còn tại thế. Vì thế quý vị có thể tìm trong kinh. Nhưng Kinh cũng không thể nói. Bởi vì Pháp không thể nói, quý vị hãy hỏi Tăng sĩ. Hiện nay có rất nhiều thành viên Tăng Đoàn ở Chùa Kim Sơn Thánh Tự. Tại sao mỗi quý vị không giải thích tại sao có nhiều loại không phân biệt như thế? Hãy xem ai có đai trí huệ và có thể đưa ra câu trả lời mà mọi người thấy là hữu dụng. Riêng bản thân tôi thì không thể trả lời câu hỏi này.

Quý vị có thể đo lường sự hữu dụng của một câu trả lời bằng việc xem câu trả lời đó có hiển lộ ra pháp thanh tịnh hay bất tịnh. Nếu câu trả lời phát lồ những pháp thanh tịnh thì người nghe sẽ được lợi lạc từ pháp. Nếu câu trả lời hiển lộ những pháp bất tịnh thì người nghe có thể phản ứng bằng cách ưa thích những pháp bất tịnh này. Mặc dầu hiển lộ ra các pháp thanh tịnh và bất tịnh đều hữu dụng theo cách của chúng, nhưng những câu trả lời của quý vị phải hữu ích theo chiều hướng giúp đỡ mọi người được lợi lạc từ Phật Pháp.

Bất cứ ai cũng có thể nêu lên ý kiến của mình về pháp không phân biệt - không chỉ là Tăng sĩ mà cả luôn cư sĩ. [Ghi chú của ban biên tập: không ai nói.] Dường như là tất cả quý vị đều đạt được lợi lạc của pháp không phân biệt. "Anh ta là tôi, và tôi là anh ta. Quý vị là tôi và anh ta. Ma Ha Tát Đỏa không quan tâm đến người khác." (1). Vì thế tất cả quý vị hãy ngậm miệng uốn lưỡi lên đưa lên vòm họng và nhập Tam Muội.

 

Timely Teachings, trang 354 - 355.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ:

摩訶薩不管他,
彌陀佛各顧各。

Ma Ha Tát bất quản tha,

Di Ðà Phật các cố các

Câu này là nhằm lưu ý giữ tâm mình lúc Thiền. Trong bài Tu Thiền Cần Hồi Quang Phản Chiếu http://www.drbachinese.org/online_reading/dharma_talks/kaishrlu-4/volume4-ce-02.htm , Hòa Thượng có lưu ý:

在禪堂裏,要記住這兩句話:

摩訶薩不管他,
彌陀佛各顧各。

時時刻刻管自己,不要去管他人。更不可打閒岔,障礙人家用功修道,耽誤他人開悟的時光,這種行為最要不得。我常對你們說:

真認自己錯,
莫論他人非;
他非即我非,
同體名大悲。

 

Tại Thiền Đường cần nhớ hai câu:

Ma Ha Tát bất quản tha,

Di Ðà Phật các cố các.

(Bậc Ma Ha Tát không quan tâm đến người khác,

A Di Ðà Phật, phần ai nấy lo.)

Từng giờ từng khắc phải quán sát chính mình, đừng quan tâm đến người khác. Càng không nên quấy rầy người khác, chướng ngại sự dụng công tu Đạo của họ, làm họ mất cơ hội khai ngộ. Những hành vi như vậy thật không thể được. Tôi thường nói với quý vị:

Chân nhận tự kỷ thác,

Mạc luận tha nhân phi,

Tha phi tức ngã phi,

Ðồng thể danh Ðại Bi.

(Thành thật nhận lỗi mình,

Chớ bàn luận lỗi người,

Lỗi người tức lỗi mình,

Ðồng thể tức Ðại Bi.)