English|Vietnamese

 

Chiu ch nht, Ngày 17 Tháng Mưi, Năm 1973 tại đường Washington Street

Về Cảm Ứng Do Lòng Thành 

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[Hòa Thượng nói chuyện về một người đệ tử đang hành Tam Bộ Nhất Bái]: Nếu ông ấy lễ bái thành tâm, người khác sẽ đem thức ăn đến cho ông ta. Không những là chúng sanh mà các vị Trời cũng sẽ đem thức ăn tới, ngay cả Phật và Bồ Tát cũng cho ông ấy thực phẩm. Ngược lại, nếu ông ta không thành tâm thì ngay cả loài người cũng không ai đem đồ ăn cho ông ấy.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 202)