English|Vietnamese

 

Ngày 17 tháng Chín năm 1973, tối thứ Hai

Về Các Hướng Dẫn Cho Việc Giảng Kinh

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Gần đây tôi giảng kinh sáu buổi tối mỗi tuần, nhưng trong vài tuần tới tôi có việc cần làm nên tôi chỉ giảng năm buổi tối mỗi tuần mà thôi, Quả Chiêm (1) sẽ giảng vào tối còn lại. Thầy ấy có thể giảng bất cứ bài nào thầy ấy muốn, miễn là không quở trách mọi người. Thầy ấy không thể hành xử giống như một người trong các đệ tử của ta, người mà ngay khi ngồi vào Pháp tọa là đã bắt đầu lên tiếng quở trách hết thảy mọi người - từ các Tăng, Ni, đến các vị Cư sĩ. Người đó đã bị lấy tên ra khỏi các phiên thuyết giảng do tính hay quở trách của anh ta. Anh ta chỉ tìm lỗi của người khác mà không thấy khuyết điểm của mình. Giờ đây anh ta đang tu dưỡng nơi ẩn tu.

 

Timely Teachings, trang 329.

 

Ghi chú:

(1) Quả Chiêm - Guo Zhan - 果 瞻 : là Thầy Hằng Quán.