English | Vietnamese

 

Tối Chủ Nhật, Ngày 19 Tháng 5,  Năm 1974

Về Bước Đầu Tiên Trong Hành Trình Đến Quả Vị Thánh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Những gì nước Hoa Kỳ cần hiện tại là thánh chúng trong Tăng đoàn và  những người giác ngộ, những người đã thành thánh. Hoa Kỳ cần chánh pháp. Nó không cần Phật pháp suy tàn hay các thành viên của tăng đoàn chỉ thích im lặng. Nó không cần những thành viên tăng đoàn bình thường không biết gì hết ngoại trừ ăn uống.  Quý vị là những người đã xuất gia tại Hoa Kỳ cho nên phải thật tinh tấn tu hành và nhanh chóng khai ngộ. Một khi quý vị đã khai ngộ, không còn điều gì trở nên khó khăn. Đừng sợ. Sợ hãi là vô ích. Hãy nhanh chóng lên để đạt tới giác ngộ.

Tôi cần những đệ tử là những người giác ngộ. Người thứ nhất, thứ hai, và thứ ba được khai ngộ mới thật sự là đệ tử của tôi. Chúng ta có thể phân biệt thành ba tầng và chín lớp. Bất cứ ai muốn có thể ở trong lớp 1. Quý vị cũng có cơ hội tham dự trong lớp 2 hoặc lớp 3. Không phải  trường hợp quý vị đạt được ba tầng của giác ngộ rồi là thôi. Có vô hạn trình độ.

Có một số người đã giác ngộ. Tuy nhiên, tôi không thể cho quý vị biết họ là ai. Một khi quý vị  biết, quý vị sẽ làm bất cứ điều gì để cúng dường cho họ, nghĩ rằng, "Họ là thánh. Tôi phải cúng dường cho họ." Sau đó các công đức sẽ thuộc về quý vị. Vì vậy, tôi không thể cho quý vị biết họ là ai.

Hãy xem quý vị ở hạng nào trong số các hạng đầu tiên, thứ hai, và thứ ba.  Có hạng đầu tiên, thứ hai, và thứ ba của bậc cao, và của bậc thấp. Những gì tôi cần là những người đạt giác ngộ, không phải những người dùng thời gian để ngủ.

Một số người phản đối, "Chúng con đã lạy sám hối, nhưng không giúp gì cả. Tất cả có vẻ như việc làm bề ngoài. Làm thế nào chúng con có thể khai ngộ?"

Đừng tìm kiếm bên ngoài. Quý vị  phải giải quyết cái hư vọng trước khi chân lý có thể hiện ra.  Nếu quý vị không giải quyết cái hư vọng, chân lý không thể hiển hiện. Nếu quý vị muốn trở thành thánh, quý vị phải tu hành con đường Bồ tát đạo cho đến tận cùng của thời gian. Vì chúng ta chưa đạt tới chân lý, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách dụng công  trên các phương diện bề ngoài. Khi chúng ta đã tích lũy được nhiều công đức, tự nhiên sẽ khai ngộ. Chúng ta chưa giác ngộ được vì đức hạnh không đủ.

Khi chúng ta đã gieo trồng phước và huệ đến viên mãn, tự nhiên chúng ta sẽ trở thành thánh.  Sự tu hành của chúng ta có thể được so sánh như xây dựng một tòa nhà. Tòa nhà chọc trời được xây dựng từ mặt đất lên, không phải từ trên trời xuống.

Để đi đến nơi xa, ta phải bắt đầu từ điểm gần.

Để leo lên đỉnh cao, ta phải bắt đầu từ điểm thấp.

Mỗi cuộc hành trình đều bắt đầu với bước đầu tiên. Không thể nào bỏ qua bước đầu tiên mà bắt đầu với bước thứ hai hoặc thứ mười. Để đến được nơi cao, quý vị  phải bắt đầu leo từ điểm thấp. Quý vị  không thể chỉ đơn giản nhảy vọt lên đỉnh của nhà chọc trời. Quý vị không đến đó được dễ dàng như vậy, trừ khi quý vị dùng một hỏa tiễn hoặc thang máy, nhưng đó là một vấn đề khác. Đó là dựa vào kỹ thuật, không phải dựa trên sức mạnh của chính bản thân.

Timely Teachings, Chương II, trang 108