Thư Mục Kinh Ðiển

Sách Chú Giải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

  Sách Trẻ Em

Nhạc & Tiểu Thuyết

Nguyệt San Kim Cang Bồ Ðề Hải

Ordering Information

Sách Chú Giải

 

Buddha Root Farm (Phật Căn Ðiền)

Những bài thuyết giảng trong kỳ Phật Thất. Giải thích về sự hành trì và triết lý của tông Tịnh Ðộ. Những lời giảng dạy rất thông suốt và đặc biệt rất hữu dụng cho những người sơ cơ. ISBN 0-917512-11-1. 65 trang. $4.00

City of 10,000 Buddhas Recitation Handbook (Vạn Phật Thành Nhật Tụng Nghĩa Quy)

Bao gồm tất cả khóa kinh nhật tụng vào sáng trưa chiều, cùng những pháp hội đặc biệt trong các tu viện Phật Giáo ở Ðông và Tây Phương. Gồm có kinh tụng, kệ tán, mật chú, sám hối, v.v.. Song ngữ Anh-Hoa. ISBN 0-88139-167-0. 240 trang. $7.00.

Filiality: The Human Source (Hiếu Thuận:Cội nguồn của con người)

Hiếu thuận là cội gốc của đạo đức. Ðây là động lực chủ yếu để nhiếp trì vũ trụ. Thế nên, công hạnh của chư Phật tử phải dựa trên nền tảng hiếu thuận cha mẹ và các bậc tôn túc, cùng Tam Bảo, và mọi chúng sanh, vì đây là điều rất tự nhiên. Tất cả các chúng sanh đã từng làm cha hoặc làm mẹ của chúng ta. Quyển I và II chứa hai mươi bốn câu chuyện hiếu thuận nổi tiếng ở Trung Hoa và nhiều câu chuyện trích từ các kinh điển Phật giáo. Vol. I, ISBN 0-88139-006-2. 117 trang. $7.00. Vol. II, ISBN 0-88139-020-8. 109 trang. $7.00

Herein Lies the Treasure-trove (Bảo tạng nằm trong đây)

Nhiều bài giảng do Ngài Tuyên Hóa thuyết tại chùa Vạn Phật Thành. Quyển Một, ISBN 0-88139-001-1. 153 trang $6.50. Quyển Hai, 0-88139-115-8. $6.50.

Listen to Yourself: Think Everything Over (Hãy tự lắng nghe. Hãy suy nghĩ lại mọi việc)

Lời giảng dạy về phương pháp niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát. Ngoài ra, bao gồm lời chỉ dạy trung thực làm thế nào để tu thiền định. Ðây là những lời thuyết giảng trong các dịp thiền thất và tụng niệm thất. Quyển Một, ISBN 0-917512-24-3. 153 trang. $7.00. Quyển Hai, ISBN 0-88139-010-0. 171 trang. $7.00.

Shastra on the Door to Understanding the Hundred Dharmas (Luận Ðại Thừa Bách Pháp Môn)

Bộ luận này thuộc về Duy Thức học do Bồ Tát Thế Thân và được Ngài Tuyên Hóa chú giải. Gồm có một trăm pháp bằng tiếng Anh, Hán, Phạn, để ghi nhớ. ISBN 0-88139-003-8. 88 trang. $6.50.

Song of Enlightenment (Chứng Ðạo Ca)

Bài thơ kệ nổi tiếng của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác vào đời Ðường nói về cảnh giới chứng ngộ. ISBN 0-88139-100-x. 84 trang. $5.00

The Ten Dharma Realms Are Not beyond a Single Thought (Thập Pháp Giới Bất Ly Nhất Tâm Niệm)

Bài kệ hùng hồn về tất cả pháp giới của chúng sanh, được kèm với những lời chú giải và hình ảnh rõ ràng. ISBN 0-917512-12-x. 67 trang. $4.00. Song ngữ Anh-Hoa. ISBN 0-88139-503-x. 143 trang. $7.50

Venerable Master Hua's Talks on Dharma (Các quyển Khai Thị của Ngài Tuyên Hóa)

Tuyển tập đạo tu của Ngài Tuyên Hóa trong các hoàn cảnh đa dạng. Nhấn mạnh cách áp dụng giáo lý Phật Pháp vào sự tu hành cá nhân. Song ngữ Anh-Hoa. Gồm có bốn quyển:

Quyển Một, ISBN 0-88139-025-9. 211 trang. $7.50.

Quyển Hai, ISBN 0-88139-026-7. 201 trang. $7.50.

Quyển Ba, ISBN 0-88139-027-5. 219 trang. $7.50.

Quyển Bốn, ISBN 0-88139-028-3. 217 trang. $7.50.

*** Có ba quyển Khai Thị (cùng hai bộ băng đọc Khai Thị 1 và 2) và quyển Hoa Sen Ngày Xuân bằng tiếng Việt (quý vị muốn thỉnh hoặc đóng góp ấn tống xin xem thêm chi tiết ở địa chỉ: http://www.bodehai.net ):

Khai Thị, Quyển 1. Vietnamese edition, Volume One. ISBN 0-88139-200-6. 264 trang. $6.00

Khai Thị, Quyển 2. Vietnamese edition, Volume Two. ISBN 0-88139-200-6. 293 trang. $6.00

Khai Thị, Quyển 3. Vietnamese edition, Volume Three. ISBN 0-88139-801-2. 239 trang.

Khai Thi, Quyển 4. Vietnamese edition, Volume Three. ISBN 0-88139

Hoa Sen Ngày Xuân. Vietnamese edition. Gồm phần Vấn Ðáp và phần Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa. ISBN 0-88139-800-4. 156 trang.

Venerable Master Hua's Talks on Dharma during the 1993 Trip to Taiwan (Những bài khai thị của hòa thượng Tuyên Hóa trong dịp hoằng pháp tại Ðài Loan vào năm 1993)

Những bài khai thị về chuyến hoằng pháp cuối cùng của hòa thượng Tuyên Hóa sang Ðài Loan. Ấn bản Song Ngữ Hoa-Anh. Có mười lăm trang hình màu. Tự điển các thuật ngữ. ISBN 0-88139-023-2. 279 trang. $8.50.

Water Mirror Reflecting Heaven (Thủy Kinh Hồi Thiên Lục)

Bài luận về giáo lý nhân quả căn bản với những tiểu sử về các Phật tử tu hành ở Trung Quốc. Rõ ràng minh bạch vào trọng điểm. Người trẻ lẫn già đều đọc được. ISBN 0-88139-501-3. 77 trang. $4.00.

Ordering Information

BTTS Online Catalog: http://www.bttsonline.org

 

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)