Hồi quang phản chiếu 

 

 

 

Hồi quang phản chiếu Quán Tự Tại

 

Giác chúng hữu tình tức Bồ Tát

 

Như như không động tâm an nhiên

 

Liễu liễu thường rõ chủ nhân ông

 

Sáu thứ thần thông đều chẳng lạ

 

Tám phương mưa gió càng chẳng kinh

 

Cuốn vào ẩn kín không dấu tích

 

Mở ra rộng lớn khắp hư không

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa