Người Tu Hành Không Được Phan Duyên

Ḥa Thượng Tuyên Hóa

(Trích Khai Thị 3)

Tông chỉ của tôi là:

Scan053, May 06, 2006.jpg (211862 bytes)

Hai câu đối sau lưng Ḥa Thượng: 

Đống tử bất phan duyên,

Ngạ tử bất hóa duyên,

Cùng tử bất cầu duyên.

Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên,

Băo định ngă môn tam đại tông chỉ.

 

Xả mạng vi Phật sự,

Tạo mạng vi bổn sự,

Chánh mạng vi Tăng sự.

Tức sự minh lư, minh lư tức sự,

Thối hành Tổ Sư nhất mạch tâm truyền.

Đống tử bất phan duyên,

Ngạ tử bất hóa duyên,

Cùng tử bất cầu duyên.

Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên,

Băo định ngă môn tam đại tông chỉ.

 

Xả mạng vi Phật sự,

Tạo mạng vi bổn sự,

Chánh mạng vi Tăng sự.

Tức sự minh lư, minh lư tức sự,

Thối hành Tổ Sư nhất mạch tâm truyền.

Nghĩa là:

Dù lạnh chết, không phan duyên;

Dù đói chết, không van nài;

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy duyên, không đổi; không đổi, tùy duyên;

Giữ vững Ba Đại Tông Chỉ.

 

Xả thân v́ Phật sự,

Tạo mạng v́ bổn sự,

Chánh mạng v́ Tăng sự.

Hiểu sự, rơ lư; rơ lư, hiểu sự;

Truyền thừa mạch huyết Tổ Sư tâm truyền.

 

Đó là bổn phận của chúng ta, mong rằng mọi người đều nỗ lực làm tṛn.

Người tu hành không nên có tâm phan duyên, mà cần có tâm thanh tịnh, chẳng tham chẳng nhiễm. Tôi thường nói với các bạn rằng phàm là kẻ xuất gia tu hành, một ḷng cầu Đạo, th́ cái ǵ cũng không cần, cái ǵ cũng không tham, dù là một ngọn cỏ cũng không được tùy tiện đ̣i lấy và cũng không được tùy tiện mang cho người khác. Có câu:

Nhất giới bất dĩ dữ nhân,

Nhất giới bất dĩ thủ chư nhân.

(Một hạt cải cũng không được biếu cho người,

Một hạt cải cũng không được lấy của người.)

Đối với "duyên," cần phải phân biệt cho rơ ràng và phải làm cho cái "duyên" này trở nên thanh tịnh, không bị nhiễm ô. Duyên thanh tịnh tức là không có tâm tham lam; duyên nhiễm ô tức là có tâm tham lam. Người xuất gia có thể nhận cúng dường; song le, không được ham đồ cúng dường, không được mưu đồ việc cúng dường, như thế th́ mới là đệ tử chân chính của Phật.

Nếu các bạn vốn xứng đáng được nhận đồ cúng dường mà lại không nhận, đó mới là có chí khí, bởi các bạn không phải v́ chuyện cơm áo mà xuất gia. Thọ hưởng áo đẹp cơm ngon nhưng không chịu tu hành cho đàng hoàng th́ có ích ǵ? Phàm đối với những vật ở ngoài thân th́ phải xem thường, không nên coi trọng. Nên có câu:

Quân tử mưu Đạo bất mưu thực.

(Người quân tử mưu cầu Đạo,

không mưu cầu ăn uống.)

Nay có thể đổi câu ấy lại là:

Quân tử an bần,

Đạt nhân tri mạng.

(Người quân tử th́ bằng ḷng với cái nghèo,

Kẻ thông đạt chuyện đời th́ biết an phận.)

Người xuất gia cần phải hiểu rằng trước khi Đạo nghiệp chưa thành tựu th́ không được mắc nợ. Nếu mắc nợ th́ sẽ bị ràng buộc, không được giải thoát. Nhất là đối với những thứ duyên không thanh tịnh, chúng có thể hại các bạn đến "rút chân không ra," không đạt được sự tự tại. Thế nhưng, đa số người xuất gia lại thích được cúng dường, thích nhận quà cáp của kẻ khác. Hễ bị duyên bất tịnh ràng buộc th́ không dễ ǵ thoát ra khỏi Tam Giới. "Sợi dây" duyên nhiễm ô ấy quấn chặt lấy các bạn, không cách ǵ tháo gỡ được. V́ vậy, để tránh mọi rắc rối, các bạn đừng nên tham luyến những thứ không chân thật, không thanh tịnh!

Người xuất gia được phân làm bảy hạng:

1) Hạng người xuất gia thứ nhất th́ "một thân nhẹ lâng lâng," cái ǵ cũng không có cả.

Nhất trần bất nhiễm, vạn duyên giai không.

(Một hạt bụi cũng chẳng dính, mọi nhân duyên đều là không.)

2) Hạng người xuất gia thứ nh́ th́ tay xách cái đăy bằng vải; trong đăy đựng những ǵ th́ người ngoài không thể biết được.

3) Hạng người xuất gia thứ ba th́ vai vác quang gánh. V́ không thể buông bỏ cho nên đi đâu họ cũng gồng gánh bộ tài sản theo cả. Tuy phải gánh nặng (nhiều khi nặng tới cả trăm cân), nhưng họ cam ḷng. Đất nước này không quang gánh, nhưng dùng ba-lô th́ ư nghĩa cũng không khác mấy!

4) Hạng người xuất gia thứ tư th́ mang đồ đạc theo bằng xe hơi.

5) Hạng người xuất gia thứ năm th́ mang đồ đạc theo bằng xe lửa.

6) Hạng người xuất gia thứ sáu th́ mang đồ đạc theo bằng tàu thủy.

7) Hạng người xuất gia thứ bảy th́ mang đồ đạc bằng máy bay.

Đó là những khuyết điểm chung mà người xuất gia thường hay mắc phải.

Tôi hy vọng rằng những người theo tôi xuất gia đều được sớm thành Phật Đạo; nếu không thể thành Phật th́ cũng phải thành Bồ-tát. Nói tóm lại, cần phải lợi ích kẻ khác, đừng lợi ích riêng ḿnh. Không được tùy tiện lấy đồ vật của Thường Trụ đem cho người khác, các bạn cho là có công đức, nhưng kỳ thực, đó là ăn cắp đồ vật của Tăng Già! Kết thân với người khác, tự tiện biếu xén riêng, lấy của công dùng cho chuyện tư, đó là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng. Người nào có những hành vi như thế th́ phải gấp rút sửa đổi, không được tái phạm; nếu không có, th́ phải thận trọng!

(Ngày 15 tháng 8 năm 1983)