Không Nên Cho Rằng Năm Thứ “Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy” Là Đơn Giản

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Trích Phật Tổ Đạo Ảnh - Tổ Thứ Hai Mươi Bốn - Tôn Giả Sư Tử

 

 

Quý vị không nên cho rằng năm thứ “Tài, sắc, danh, thực, thùy” là đơn giản. Trước khi chưa chứng quả, năm thứ này không thể đoạn được; sau khi chứng quả, cũng không nhất định đã đoạn hết hoàn toàn. Vì vậy, Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi giảng giải cho quý vị diệu pháp chứng quả; quý vị không nên coi thường những pháp đó. Quý vị bảo: “Tôi hiểu rồi! Không tranh ư? Thì tôi cũng chẳng tranh giành !” Nói vậy nhưng thử hỏi trong lòng quý vị có thật sự không tranh chăng? Rồi đối vấn đề không tham, quý vị cũng bảo chẳng tham. Tuy nhiên, trong tâm quý vị có phải như thế chăng? Bề ngoài thì có vẻ như vậy, nhưng bên trong thì sao?  Nói bên trong không tham tức là nói bên trong tự tánh không tham ; bên trong của tám thức phải thật sự không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, phải như vậy mới đúng. Bên trong và bên ngoài phải là như một, bên trong và bên ngoài thảy đều trong sạch, vậy mới có thể chấp nhận được!

          Vì sao Tỳ-kheo Sư Tử có sữa trắng vọt cao đến mấy thước như vậy? Vì máu huyết của Ngài đều biến thành màu trắng; máu vốn màu đỏ nhưng hiện tại biến thành màu trắng - Các vị thánh nhân chứng quả đều như vậy! Vì vậy, quý vị không thể nhận giả làm chơn, không thể nói: “Tôi là người chứng quả!” Nếu quý vị chứng quả, trước tiên người ta sẽ chặt đầu quý vị xem có sữa trắng vọt ra không? Ái chà! Chỉ một điểm này, chắc quý vị không dám thừa nhận mình chứng quả! Vì chứng quả mà không có đầu, thì quả chứng ấy không có ý nghĩa, vì có ăn uống được gì đâu! Vì vậy không nên mạo muội cho mình là người chứng quả, chỉ háo danh một chút mà rất nguy hiểm đấy.     

          Nếu người lúc đã đạt đến thân thể dương khí thuần nhất thì máu biến thành màu trắng, đó là chứng minh người đã chứng quả thánh. Ngài Thần Quang Tổ thứ hai của Trung Hoa cũng bị chính phủ chặt đầu, vì họ cho Ngài là người điên. Khi người ta chặt đầu Ngài thì sữa trắng vọt ra. Đó là giải thoát chân chính, không chấp trước, cũng chính là vô lậu.

          Vô lậu là không có dục lậu, sắc lậu, tài lậu, danh lậu, tham lậu, thùy lậu, tất cả các lậu đều không! Đạt đến cảnh giới vô lậu này thì chứng được lậu tận thông, đây là thần thông khó đắc nhất. Trong sáu thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông đều dễ đắc, chỉ có lậu tận thông là rất khó đắc. Lúc vị nào đắc lậu tận thông thì lúc ấy máu trên thân thể người ấy đều biến thành màu trắng.