Kho Pháp Bảo Vô Tận

Thích Quả Hưng

Trích dịch từ: http://www.drbachinese.org/vbs/publish/470/vbs470p017.pdf Phụ lục 2

Vajra Bodhi Sea số 470, tháng 7, 2009 trang 21

 

Vào năm 1989, ở Đài Loan có rất nhiều người đầu cơ vào thị trường chứng khoán và chơi xổ số. Khi Hòa Thượng bước xuống máy bay sau chuyến đi đến Đài Loan để chủ trì Pháp Hội Đại Bi Quan Âm Hộ Quốc Tiêu Tai, Ngài nói “Tôi đã sẵn sàng chết đói tại Đài Loan. Tôi nguyện hồi hướng công đức tới người dân Đài Loan, nguyện gánh chịu khổ đau của họ về mình”. Hòa Thượng không bao giờ nói lời vô ích. Là một tình nguyên viên tại bàn tiếp tân trong Pháp hội, tôi sẽ không bao giờ quên những gì mình đã nghe và đã thấy.  

Hòa Thượng đã nguyện “Chừng nào tôi còn ở Cựu Kim Sơn ( San Francisco ), tôi sẽ không để cho Cựu Kim Sơn có động đất”. Khi trận đại động đất xảy ra tại Cựu Kim Sơn (lúc bấy giờ Hòa Thượng đang ở Đài Loan), rất nhiều đệ tử người Mỹ đã lo lắng đánh điện tín thỉnh cầu Hòa Thượng cứu giúp.  Hòa Thượng lập tức đáp phi cơ về Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đó Đài Loan gặp bão lớn và các đệ tử ở Đài Loan cầu khẩn ngài nhanh chóng quay về Đài Loan. Chỉ hai đến ba ngày sau, Hòa Thượng lại bay về Đài Loan để tiếp tục chủ trì cho đến khi pháp hội kết thúc. Trong thời gian một tháng ở Đài Loan, Hòa Thượng không ăn lấy một hột cơm mà chỉ dùng nước.  Chứng kiến tinh thần xả thân cứu khổ, “Đại từ bi cứu khắp, Dẫu máu đổ, mồ hôi tuôn, Quyết không ngừng nghỉ!” (*)  của Hòa Thượng, rất nhiều người đã phát bồ-đề tâm.  

Hòa Thượng trở lại Đài Loan lần cuối vào năm 1993, Ngài nói với đại chúng tại Hội Phân Phối Kinh Sách Pháp Giới: “Trong suốt cuộc đời mình, tông chỉ của tôi là: Dù rét chết, không phan duyên; Dù đói chết, không van nài; Dù nghèo chết, không cầu cạnh.”  Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn xin được  tất cả quý vị bố thí. Hãy bố thí cho tôi tất cả vô minh, phiền não và tánh nóng của quý vị, bất kể quý vị yêu mến chúng đến đâu.  Không có người nào lại muốn vô minh phiền não hay tánh nóng cả, nhưng Hòa Thượng lại dám xin nhận lấy!

Tuy sắc thân Hòa Thượng không còn nhưng Ngài đã để lại kho pháp bảo vô tận cho chúng tôi. Mỗi lời dạy của Ngài, nếu đem ra thực hành đúng sẽ gặt hái được vô vàn lợi ích. Nhiều người hỏi rằng “Người nào được Hòa Thượng truyền pháp?”. Câu trả lời là bất cứ ai thực hành đúng theo Sáu Đại Tông chỉ của Vạn Phật Thành (không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối) đều được Hòa Thượng truyền pháp.

 

Chú Thích:

* : Một phần tâm huyết của Hòa Thuợng nói lên trong bài thơ Vũ Trụ Bạch:

大慈悲普度, 

流血汗、

不休息

Đại từ bi phổ độ,
Lưu huyết hãn,
Bất hưu tức!