Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác

  Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác    Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền   Công Đức Tạo Tượng Phật     Nhắn Nhủ Chư Tăng Ni    Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

 

Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác Tại Diệu Giác Sơn
 

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa đã du hành nhiều ngàn dặm và nỗ lực hết mình để mang Phật Pháp đến Hoa Kỳ. Trước hết và trên hết là thành lập một tăng đoàn tu thực hành theo Phật Pháp và có thể dạy các đạo lý Phật Pháp để cứu độ chúng sanh.

Tuân theo viễn kiến của Hòa Thượng, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới sẽ thành lập Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác tại khu vực phía đông của Vạn Phật Thánh Thành như một ngọn hải đăng của trí tuệ và từ bi cho tất cả chúng sanh trong Pháp Giới.

Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác sẽ:

Nghiêm túc giáo dục Tăng Đoàn về giới luật và năm loại thực hành chính của Phật giáo Đại thừa, chuẩn bị cho tăng chúng để dạy Phật pháp chính thống trong thế giới ngày nay.
• Cung cấp sự huấn luyện cho các cư sĩ chân thành và nghiêm túc giúp phát triển sự hiểu biết chân thật về Phật Pháp để họ có thể tiếp tục vào chương trình huấn luyện Sa Di hoặc đảm nhận trách nhiệm h trì và bảo vệ Phật Pháp.
• Cung cấp môi trường để đối thoại và trao đổi giữa các tôn giáo, các truyền thống triết học và luân lý đạo đức của thế giới
• Thiết lập một trung tâm dịch thuật để đảm nhận các dự án phiên dịch và huấn luyện các cá nhân tài năng về các ngôn ngữ trong việc phiên dịch các kinh sách Phật giáo.
Xây dựng mô hình cách sống đơn giản bao gồm tu hành nghiêm túc dựa trên Sáu Đại Tông Chỉ được Hòa Thượng Tuyên Hóa thiết lập (tôn trọng, rộng lượng, biết đủ, quan tâm người khác, vô ngã, và trung thực)

Các cơ sở trong khuôn viên Học Viện này sẽ có đến 500 cư dânđược chia thành ba khu vực chính:
(1) Khu vực đại chúng (hội trường, thư viện, trai đường, các phòng học, văn phòng).
(2) Khu vực nam giới (Thiền đường, Giới đường, các phòng học, ký túc xá).
(3) Khu vực nữ giới (tương tự như khu vực nam giới).

Thiết kế kiến trúc: pha trộn truyền thống kiến trúc của Đông Á và phương Tây thể hiện sự hài hòa, đơn giản, thực tiễn và phát triển bền vững.

Ước tính thời gian xây dựng: từ năm 2016 đến 2026.