QuanAm.gif (24911 bytes)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Viên thông hiệu quí

Ðại sĩ Quán Âm

Mười hai nguyện lớn

Quảng đại cao thâm

Vào nơi khổ hải

Ðộ khỏi mê tân

Tầm thinh cứu khổ

Chốn chốn hiện thân.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Sorry, no java browser

  

Xin vui lòng nhấn vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn
GuanYin1.jpg (32451 bytes) GuanYin2.jpg (54535 bytes) GuanYin3.jpg (19147 bytes) GuanYin4.jpg (252452 bytes) GuanYin5.jpg (52847 bytes)
GuanYin6.gif (44667 bytes) GuanYin7.gif (55919 bytes) GuanYin8.gif (61703 bytes) GuanYin9.gif (86681 bytes) GuanYin10.gif (62716 bytes)
GuanYin11.jpg (55109 bytes) GuanYin12.jpg (39542 bytes) GuanYin13.jpg (36455 bytes) GuanYin14.jpg (38322 bytes) GuanYin15.jpg (19578 bytes)
GuanYin16.jpg (36269 bytes) GuanYin17.jpg (39958 bytes) GuanYin18.jpg (23613 bytes) GuanYin19.jpg (107043 bytes) GuanYin20.jpg (28928 bytes)
GuanYin21.jpg (38221 bytes) GuanYin22.jpg (31857 bytes) GuanYin23.jpg (40908 bytes) GuanYin24.jpg (32140 bytes) GuanYin25.jpg (34806 bytes)
GuanYin26.jpg (9111 bytes) GuanYin27.jpg (24665 bytes) GuanYin28.jpg (49918 bytes) GuanYin29.jpg (32251 bytes) GuanYin30.jpg (41156 bytes)
GuanYin31.jpg (19621 bytes) GuanYin32.jpg (33294 bytes) GuanYin33.jpg (28957 bytes) GuanYin34.jpg (28991 bytes) GuanYin35.jpg (38161 bytes)
GuanYin36.jpg (14818 bytes) GuanYin37.jpg (23997 bytes) GuanYin38.jpg (25400 bytes) GuanYin39.jpg (18107 bytes) GuanYin40.jpg (38200 bytes)
GuanYin41.jpg (32608 bytes) GuanYin42.jpg (25019 bytes) GuanYin43.jpg (63302 bytes) GuanYin44.jpg (9547 bytes) GuanYin45.jpg (86327 bytes)
GuanYin46.jpg (45333 bytes) GuanYin47.jpg (56700 bytes) GuanYin48.jpg (30593 bytes) GuanYin49.jpg (27465 bytes) GuanYin50.jpg (35699 bytes)

aaKuanyin.jpg (31376 bytes)

GuanYin51.jpg (10908 bytes) GuanYin52.jpg (19540 bytes) KY25.jpg (19801 bytes)

kwanyin4.jpg (93342 bytes) boxwood-kwanyin.jpg (33439 bytes) kwanyin-5288_3493.jpg (41919 bytes) gold-dragon-kwanyin_492.jpg (17584 bytes) kwanyin5.jpg (45415 bytes)
kwanyin1c.jpg (34385 bytes) black-bronze-kwanyin_0487.jpg (30159 bytes) bronzeguanyin.jpg (22548 bytes) kwanyin-wood.jpg (33856 bytes)