Lễ Vía Bồ Tát Ðại Bi Quan Thế Âm | "Phẩm Phổ Môn" Kinh Pháp Hoa

Chú Ðại Bi (cần RealPlayer)

Chú Ðại Bi (cần Windows Media Player)

QuanAm.gif (24911 bytes)

Chú Ðại Bi

1) Nam Mô Hắc Ra Ðát Na Ða Ra Dạ Da

2) Nam Mô A Rị Da

3) Bà Lô Kiết Ðế Thước Bát Ra Da

4) Bồ Ðề Tát Ðỏa Bà Da

5) Ma Ha Tát Ðỏa Bà Da

6) Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

7) Án

8) Tát Bàn Ra Phạt Duệ

9) Số Ðát Na Ðát Tỏa

10) Nam Mô Tất Kiết Lật Ðỏa Y Mông A Rị Da

11) Bà Lô Kiết Ðế Thất Phật Ra Lăng Ðà Bà

12) Nam Mô Na Ra Cẩn Trì

13) Hê Rị Ma Ha Bàn Ða Sa Mế

14) Tát Bà A Tha Ðậu Thâu Bằng

15) A Thệ Dựng

16) Tát Bà Tát Ða Na Ma Bà Tát Ða

17) Na Ma Bà Dà

18) Ma Phạt Ðạt Ðậu

19) Ðát Ðiệt Tha

20) Án

21) A Bà Lô Hê

22) Lô Ca Ðế

23) Ca Ra Ðế

24) Di Hê Rị

25) Ma Ha Bồ Ðề Tát Ðỏa

26) Tát Bà Tát Bà

27) Ma Ra Ma Ra

28) Ma Hê Ma Hê Rị Ðà Dựng

29) Cu Lô Cu Lô Kiết Mông

30) Ðộ Lô Ðộ Lô Phạt Xà Da Ðế

31) Ma Ha Phạt Xà Da Ðế

32) Ðà Ra Ðà Ra

33) Ðịa Rị Ni

34) Thất Phật Ra Da

35) Dá Ra Dá Ra

36) Mạ Mạ Phạt Ma Ra

37) Mục Ðế Lệ

38) Y Hê Di Hê

39) Thất Na Thất Na

40) A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

41) Phạt Sa Phạt Sâm

42) Phật Ra Xá Da

43) Hô Lô Hô Lô Ma Ra

44) Hô Lô Hô Lô Hê Rị

45) Ta Ra Ta Ra

46) Tất Rị Tất Rị

47) Tô Rô Tô Rô

48) Bồ Ðề Dạ Bồ Ðề Dạ

49) Bồ Ðà Dạ Bồ Ðà Dạ

50) Di Ðế Rị Dạ

51) Na Ra Cẩn Trì

52) Ðịa Rị Sắc Ni Na

53) Ba Dạ Ma Na

54) Ta Bà Ha

55) Tất Ðà Dạ

56) Ta Bà Ha

57) Ma Ha Tất Ðà Dạ

58) Ta Bà Ha

59) Tất Ðà Du Nghệ

60) Thất Bàn Ra Dạ

61) Ta Bà Ha

62) Na Ra Cẩn Trì

63) Ta Bà Ha

64) Ma Ra Na Ra

65) Ta Bà Ha

66) Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

67) Ta Ba Ha

68) Ta Bà Ma Ha A Tất Ðà Dạ

69) Ta Bà Ha

70) Giả Kiết Ra A Tất Ðà Dạ

71) Ta Bà Ha

72) Bà Ðà Ma Kiết Tất Ðà Dạ

73) Ta Bà Ha

74) Na Ra Cẩn Trì Bàn Ðà Ra Dạ

75) Ta Bà Ha

76) Ma Bà Lị Thắng Kiết Ra Dạ

77) Ta Bà Ha

78) Nam Mô Hắc Ra Ðát Na Ða Ra Dạ Da

79) Nam Mô A Ri Da

80) Bà Lô Kiết Ðế

81) Thước Bàn Ra Dạ

82) Ta Bà Ha

83) Án

84) Tất Ðiện Ðô

85) Mạn Ða Ra

86) Bạt Ðà Dạ

87) Ta Bà Ha

Great Compassion Mantra

1) Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye

2) Na Mwo E Li Ye

3) Pwo Lu Jye Di Shau Bwo La Ye

4) Pu Ti Sa Two Pe Ye

5) Mwo He Sa Two Pe Ye

6) Mwo He Jya Lu Ni Jya Ye

7) Nan

8) Sa Pan La Fa Ye

9) Swo Da Nwo Da Sye

10) Na Mwo Syi Ji Li Two Yi Meng E Li Ye

11) Pe Lu Ji Di Shr Fwo La Leng Two Pe

12) Na Mwo Nwo La Jin Chr

13) Syi Li Mwo He Pan Dwo Sa Mye

14) Sa Pe E Two Dou Shu Peng

15) E Shr Yun

16) Sa Pe Sa Dwo Na Mwo Pe Sa Dwo

17) Na Mwo Pe Chye

18) Mwo Fa Te Dou

19) Da Jr Two

20) Nan

21) E Pe Lu Syi

22) Lu Jya Di

23) Jya La Di

24) Yi Syi Li

25) Mwo He Pu Ti Sa Two

26) Sa Pe Sa Pe

27) Mwo La Mwo La

28) Mwo Syi Mwo Syi Li Two Yun

29) Jyu Lu Jyu Lu Jye Meng

30) Du Lu Du Lu Fa She Ye Di

31) Mwo He Fa She Ye Di

32) Two La Two La

33) Di Li Ni

34) Shr Fwo La Ye

35) Je La Je La

36) Mwo Mwo Fa Mwo La

37) Mu Di Li

38) Yi Syi Yi Syi

39) Shr Nwo Shr Nwo

40) E La Shen Fwo La She Li

41) Fa Sha Fa Shen

42) Fwo La She Ye

43) Hu Lu Hu Lu Mwo La

44) Hu Lu Hu Lu Syi Li

45) Swo La Swo La

46) Syi Li Syi Li

47) Su Lu Su Lu

48) Pu Ti Ye Pu Ti Ye

49) Pu Two Ye Pu Two Ye

50) Mi Di Li Ye

51) Nwo La Jin Chr

52) Di Li Shai Ni Nwo

53) Pe Ye Mwo Nwo

54) Swo Pe He

55) Syi Two Ye

56) Swo Pe He

57) Mwo He Syi Two Ye

58) Swo Pe He

59) Syi Two Yu Yi

60) Shr Pan La Ye

61) Swo Pe He

62) Nwo La Jin Chr

63) Swo Pe He

64) Mwo La Nwo La

65) Swo Pe He

66) Syi Lu Seng E Mu Chywe Ye

67) Swo Pe He

68) Swo Pe Mwo He E Syi Two Ye

69) Swo Pe He

70) Je Ji La E Syi Two Ye

71) Swo Pe He

72) Bwo Two Mwo Jye Syi Two Ye

73) Swo Pe He

74) Nwo La Jin Chr Pan Chye La Ye

75) Swo Pe He

76) Mwo Pe Li Sheng Jye La Ye

77) Swo Pe He

78) Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye

79) Na Mwo E Li Ye

80) Pwo Lu Jye Di

81) Shau Pan La Ye

82) Swo Pe He

83) Nan

84) Syi Dyan Du

85) Man Dwo La

86) Ba Two Ye

87) Swo Pe He

 

  amitabha-lotus.gif (3470 bytes)

vedautrang.jpg (2795 bytes)