Chinese and English | Vietnamese

 

Đời Đời Kiếp Kiếp Học Hạnh Từ Bi

 

Căn lành của Sư cô Hằng Trinh đã đưa cô đến với Chùa Kim Phật tại Vancouver, Canada, vào năm 1984 khi ngôi chùa này vừa mới được thành lập.  Do nhân duyên quan sát Hòa Thượng Tuyên Hóa từ xa trong những chuyến viếng thăm hiếm quý của Hòa Thượng, Sư cô đã phát Bồ Đề Tâm. Lúc đó, tuy vẫn còn là cư sĩ tại gia, nhưng vì chứng kiến Thượng Nhân hoàn toàn quên mình, đem trí huệ, dùng quyền xảo phương tiện để giúp đỡ người khác, mà không cảm thấy mệt nhọc, khiến cho cô cảm động, phát tâm muốn xuất gia tu hành, thực hành Bồ Tát Đạo. Cô bắt đầu dạy học tại chùa Kim Phật vào cuối tuần, đồng thời nỗ lực hộ trì đạo tràng.

Hơn mười năm nay, trong lúc Thượng Nhân giáo hoá chúng đệ tử, Sư cô Hằng Trinh có cơ hội lắng nghe, quán sát và học hỏi. Sư cô rất trân quý những lời giáo huấn đó và nguyện sẽ ra sức đem sự giáo hoá của Thượng Nhân lưu truyền tiếp nối.

Hiện nay, với chương trình dạy học khá bận rộn của truờng Nữ Trung Học, Sư cô Hằng Trinh cho rằng giáo dục và tu hành thật ra là một. Mỗi khi nhìn thấy các em đương đầu và cố gắng vượt qua những khó khăn, Sư cô nói: “Tôi tự suy sét chính mình, khi xưa tôi đã gây nhiều phiền não cho cha mẹ, các thầy cô và các bạn của tôi. Nhưng với sự thông hiểu và lòng khoan dung của họ, tôi hiểu là tình thương và lòng từ bi là những thứ tôi cần phải học hỏi suốt đời mình, thậm chí ngay cả trong đời đời kiếp kiếp về sau.”.