Số 58, THU 2002

Xả bất liễu tử,

hoán bất liễu sinh.

Xả bất liễu giả,

thành bất liễu chân.

Vất không đặng cái chết,

đổi không đặng cái sống.

Bỏ không đặng cái giả,

thành không đặng cái thật.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ðọc trong số này:

Khai Thị:
Không Thể Tuỳ Tiện

Lời Cảnh Tỉnh
Công Sở Là Ðạo Tràng

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma:
Sắc Ấm
.

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #31:Nhân Nào Quả Nấy

English section:

Don't Show Off

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts

13. Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #31
Thus is the cause, thus is the effect

Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá, thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

Xã mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Phát Hành :
Bồ Ðề Hải
Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
3361 E. Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90803
Tel./Fax. (562) 438 - 8902
E-Mail : bodehai@yahoo.com
Web : www.bodehai.net

Về đầu trang
Top of page

Last Update : DVT, February 10th, 2003