Vietnamese|English

Ngài lưu lại núi Phổ Ðà và viếng thăm các cảnh chùa quanh vùng. Vào tháng mười năm ấy, nước triều lên và đẩy tấp một con cá khổng lồ vào bãi cát cách bờ chừng một ngàn bước. Cá dài tới mấy chục trượng, mắt lớn bằng cái chậu. Ngư dân mổ bụng cá thì thấy có hai chiếc xuồng gỗ, cùng với tóc, vòng vàng và nhiều đồ vật khác của con người.

Bởi cá này thường hoành hành ở các miền duyên hải, sát hại dân lành, nên nay gặp quả báo bị nước thủy triều cuốn tấp vào bờ. Có lẽ đây là do Long Vương "chém đầu để răn chúng" cũng nên!

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Kim thương mã mạch Phật thượng nhiên,

Ngô Công ngộ ngư hữu diệu huyền,

Như thị nhân quả như thị báo,

Thiên võng khôi khôi sơ bất thiên.

Nghĩa là:

Ðức Phật xưa từng ăn lúa ngựa,

Thầy tôi gặp cá rõ lý mầu,

Nhân nào quả nấy, vay phải trả,

Lồng lộng lưới trời chẳng sót ai!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang