The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

www.vanphatthanh.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

 

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

CTTB YouTube Videos

Pháp Âm

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Berkeley Buddhist Monastery

     
Lưu ý: Nếu gặp trở ngại tìm (search) bài muốn tìm, xin tìm từ trang http://www.dharmasite.net

Chinese

English

Vietnamese

Chào Mừng Quý Vị Đến Tu Viện Tham D Khóa Tu Tại Vạn Phật Thánh Thành

GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản Master Hua's Oral History Project

 

 

DRBA 2024 calendar (2.86 Mb PDF)

 

 

Giờ giờ Phật quang chiếu khắp 

Ngày ngày cát tường như ý

Tháng tháng phước huệ đều tăng 

Năm năm thọ lộc vô lượng.

Hòa Thượng Tuyên Hoá

Nói Chuyện Đầu Năm

 

 

Vajra Bodhi Sea Gallery

   

Khai Thị

   

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

Master Hua's Oral History Project

Videos - Hòa Thượng Tuyên Hóa Qua Lời Kể

Các bài giảng của

Hòa Thượng Tuyên Hóa

(mp3 - tiếng Phổ Thông)

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

Tham D Khóa Tu Tại Vạn Phật Thánh Thành

 

DRBA 2024 calendar (2.86 Mb PDF)

 

 

 Năm 2024

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 12, 2023

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 31 tháng 12, 2023 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 21 tháng 1, 2024

 • Thất Quán Âm: từ chiều 23 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 3

 • Vạn Phật Bảo Sám: từ chiều 13 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 10 tháng 5

 • Kinh Vạn Phật

 • Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 12 tháng 5

 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 29: Thứ Bảy 15 tháng 6

 • Thất Quán Âm: từ chiều 20 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 7

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 21 tháng 7

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 18 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 31 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 7 tháng 9

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 1 tháng 9

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 19 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 26 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 20 tháng 10

 • Thiền Tập dịp Lễ Tạ Ơn: từ chiều 27 tháng 11 đến 30 tháng 11

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 14 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 21 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 13 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 22 tháng 12, 2023 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 12 tháng 1, 2025

Phẩm Phổ Môn

Listen/Download  Mp3 (26.7 Mb)

 

Chú Đại Bi (Chú văn)

Chú Đai Bi (Mp3)

 

Listen/Download  Mp3 (6.9 Mb)

 

 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2023

Đơn xin cư trú ngắn hạn để tham dự Thất và Pháp Hội

 

 

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

speak.gif (24422 bytes)Phẩm Phổ Môn

speak.gif (24422 bytes)Đại Bi Sám

speak.gif (24422 bytes)Karmic Creditors (Chinese/English)

speak.gif (24422 bytes)Tathagata's Medicine

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

 

Vạn Phật Thánh Thành

   

Tu Hành Tại Thánh Thành

   

Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan

 

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc


Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6


Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Kinh Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương
 

Tam Bộ Nhất Bái

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Pháp Ngữ 1 (ÐH Cù Huy Uyên đọc)

 

Xem tiếp ...

Translation Certificate Program

Graduate Certificate in Buddhist Translation

Videos - Hòa Thượng Tuyên Hóa Qua Lời Kể

Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo và Thất Quán Âm tại Vạn Phật Thánh Thành

từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, 2024

Zoom: 7:15 - 10:00 sáng và 1:15 - 5:00 chiều:

https://drba-org.zoom.us/j/95322336278?pwd=NDR2MUxUTDFOb09VaGRXTXZCaTFadz09

Meeting ID: 953 2233 6278  

Passcode: 95482

 

 

Chương trình Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo ngày Chù Nhật 21 tháng 7, 2024

Chương trình Thất Quán Âm từ ngày 22 đếng 27 thàng 7, 2024

 

Thông Báo của Ban Quản Trị Vạn Phật Thánh Thành

1) Người sáng lập Tổng Hội chúng tôi, Hòa thượng Tuyên Hóa, chưa bao giờ xác lập chức vị "Hòa Thượng Thủ Tọa" kể từ khi Tổng Hội được thành lập. Hai chúng nam nữ tu sĩ xuất gia với ngài, ngoại trừ vị Trụ trì, đều được sắp xếp theo thứ tự số năm thọ giới nhiều hay ít và thứ tự xuất gia của họ.

2) Khi giảng dạy pháp môn Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn, Hòa Thượng Tuyên Hóa luôn nhấn mạnh: “Nếu người dạy pháp môn này mà không có sự chấp thuận và ủy quyền của tôi (Hòa Thượng Tuyên Hóa) thì sẽ gặp ma chướng”. Trước khi nhập Niết bàn, Ngài dặn dò vị Trụ trì của Vạn Phật Thánh Thành như sau: “Đừng để pháp môn Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn này bị đứt đoạn. Hãy tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau. Việc truyền pháp này phải được tiến hành trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt (ở Phật Điện chính của Vạn Phật Thánh Thành)".

http://message.drbachinese.org/messages/viewtopic.php?t=251&sid=6cf2175dce3b523422807c5910c97609

 

 

 

Chương trình giảng trực tuyến (online) của Tu viện Phật giáo Berkeley

Hư Vân Hòa Thượng Hoạ Truyện

do Hoà Thượng Tuyên Hoá trước thuật


Thầy Hằng Thật thuyết giảng

Mỗi thứ Sáu lúc 1:00 giờ trưa (Giờ California)

 

Join Zoom Meeting (English):
https://zoom.us/j/96191533015?pwd=TlJOb00xVmNUN3VwNmZtVCtBMkIwdz09
Meeting ID: 961 9153 3015 Passcode: 291853

 

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82636761686?pwd=VVB3MktEcHB3WFB5a2lFSmtrbFVGZz09
Meeting ID: 826 3676 1686 Passcode: 650221

 

Xin Lưu Ý! 
Phần phiên dịch tiếng Việt trực tiếp chỉ là tạm thời, xin vui lòng không thâu âm lại. 
This translation is intended for listening at the meeting time only, please do not record. 

 

Hình ảnh Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 28 tại Vạn Phật Thánh Thành (25 tháng 6, 2023)

Video chiêm bái Xá Lợi tại Vạn Phật Thánh Thành (25 tháng 6, 2023)

 

 

 

 

Kinh Hoa Nghiêm

 

Thầy Hằng Thật giảng

 

Mỗi tối thứ Bảy từ 7:30 đến 9:00 (giờ California)

 

Youtube link: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive

Dịch tiếng Việt qua Zoom https://us02web.zoom.us/j/83789825569?pwd=RzlienRYVXRGYlNrTUxiaDNDUVBPdz09
Meeting ID: 837 89825569
Passcode: 999999
Phone: +1 669 900 9128 + Meeting ID

Xin Lưu Ý! 
Phần phiên dịch tiếng Việt trực tiếp chỉ là tạm thời, xin vui lòng không thâu âm lại. 
This translation is intended for listening at the meeting time only, please do not record. 

 

 

Vạn Phật Thánh Thành

Thông Báo Tu Tập của Vạn Phật Thánh Thành qua Zoom

Zoom: https://drba-org.zoom.us/j/95322336278?pwd=NDR2MUxUTDFOb09VaGRXTXZCaTFadz09
Meeting ID: 953 2233 6278
Passcode: 95482

 

Hằng ngày: Đại Bi Sám: 1:00 trưa - 2:30 chiều

Mỗi thứ Bày

Đại Bi Sám: 1:00 trưa - 2:30 chiều

Giảng Kinh: 2:30 chiều - 3:30 chiều

Tụng Chú Đại Bi: 3:30 chiều - 5:00 chiều

 

Ban Công Đức của VPTT xin quý phật tử lưu ý:

1. Vì khóa tu A Di Đà (từ ngày 4 đến 10 tháng 12) không phải là Pháp hội chính thức, mà chỉ là một hoạt động nội bộ của VPTT nên Ban Công Đức sẽ không tiếp nhận lập bài vị trong Pháp hội này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp nhận lập bài vị ngắn hạn hàng tháng (không phải bài vị trong Pháp hội) như bình thường.

2. Quý vị lập bài vị ngắn hạn hàng tháng xin vui lòng không ghi rõ ngày hỏa thiêu bài vị. Tất cả các bài vị sẽ được tính theo tháng (ví dụ: 14/6/22 - 14/7/22).

Ban Công Đức ddeptcttb@drba.org

 

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi

 (Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng)

Chủ Nhật 28 tháng 1, 2024 lúc 6:30 - 7:30 sáng, giờ California
YouTube: https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive 
Zoom: BBM Online (Ghi danh)

Vietnamese Zoom link https://us02web.zoom.us/j/87977692844?pwd=RERxcFBnL2NyNmpqcGRVQTFteXZtZz09
Meeting ID: 879 7769 2844
Passcode: 922407

Nếu quý vị muốn ghi danh để tự Trì tụng Chú Đại Bi trong suốt tháng hoặc lâu hơn, xin vui lòng ghi danh ở đây:
Mẫu đơn ghi danh Trì Tụng Chú Đại Bi

 

 

Kinh sách biếu tặng tiếng Việt

Nếu quý vị muốn ghi danh để tự Trì tụng Chú Đại Bi trong suốt tháng hoặc lâu hơn, xin vui lòng ghi danh ở đây:
Mẫu đơn ghi danh Trì Tụng Chú Đại Bi

 

Kinh Lăng Nghiêm (Anh ngữ)

 The Śūraṅgama Sūtra

 With Excerpts from the Commentary by the Venerable Master Hsüan Hua

 A New Translation

Lương Hoàng Bảo Sám song ngữ Hoa - Anh

Quyển 1-2    Quyển 3-4    Quyển 5-6    Quyển 7-8    Quyển 9-10

 Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

 Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Hoa Nghiêm Sám

Lớp hướng dẫn Bồ Tát Giới

Precept class - Tuesday evening 7:45-9:15 PM (or Mopnday 10:45 am -12:15 pm in Asia.)

 
Please click the following link to join the class:  
 
 
Meeting ID: 980 8113 3430
Passcode: 95482
 
Please join the meeting with your full name plus location. 

Thuyết Pháp có Phiên Dịch Tiếng Việt

 

Xin Lưu Ý!!!

Phần dịch tiếng Việt trực tiếp chỉ là dịch tạm thời,  xin vui lòng đừng thâu âm lại. Xin cám ơn!
 

Ban phiên dịch Tiếng Việt  

 
Vietnamese Translation Zoom link:
Meeting ID: 879 7769 2844 
Passcode: 922407

Kinh Vạn Phật

Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

 

 

 

Ghi danh tham gia Trì tụng Chú Đại Bi
Nếu quý vị muốn tham gia tụng Chú Đại Bi, xin vui lòng nhấn vào link bên dưới để ghi danh  tham gia trì tụng Chú Đại Bi cho chúng sanh và cầu nguyện an bình cho thế giới, đặc biệt là cho những người đau khổ trong thời gian xảy ra đại dịch này.

Quý vị có thể phát tâm trì tụng với số ngày và số lần (số biến) mỗi ngày tùy theo thời gian mình có được.

Ghi danh
 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Friday Night Meditation Class
7:30-9pm by Professor Martin Verhoeven Click here for live streamin
Friday Night Lecture with Dr. Verhoeven - Videos Archive

Saturday Night Lectures with Rev. Heng Sure - Videos Archive

Saturday Night Avatamsaka Sutra Lecture
7:30pm-9:00pm by Rev. Heng Sure Click here for live streaming

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID

 

Chương Trình Đặc Biệt * Lễ Kỷ Niệm Trực Tuyến (online) 25 năm Nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa -

Sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 từ 6:30 - 7:30 giờ sáng, giờ California.

Chương Trình Đặc Biệt * Kỷ Niệm Trực Tuyến (online) 25 năm Nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa –

Tối thứ Bảy, 27 tháng Sáu, lúc 7:30 chiều, giờ California.

 

Bài nói chuyện của Thầy Hằng Thật nhân ngày Phật Đản (5/9/2020)

Berkeley Buddhist Monastery Online Schedule

 

Phẩm Phổ Môn

http://dharmalib.org/UniversalDoorChapter_Reciting.htm

Listen/Download Mp3 (26.7 Mb)

 

 

VẠN CÁCH ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

CTTB YouTube

Lễ Khai Quang Chùa Kim Phật tại Vancouver, Canada

Xuất Trần (4.5 Mb)

Video Kinh hành niệm Phật tại VPTT:

 - Niệm Phật bên trong Chánh Điện

 

* Sutras and Shastra with the Venerable Master Hua's commentaries
*
Sutras

- The Shurangama Sutra

- The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - bản Anh ngữ)

- Flower Adornment Sutra Preface

BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY 2012 CATALOG

Bilingual Chinese-English Online DRBA Books

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume One

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Two

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Three

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Four

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Five

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Six

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Seven

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Eight

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Nine

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Ten

 

- Great Compassion Mantra Verses

- A Pictorial Biography of the Venerable Master Hsu Yun

- The Intention of Patriarch Bodhidharma's Coming from the West

- Ch'an Conversation (1974)

- Standards for Students

- Why Should We Receive And Uphold The Five Precepts

- A Sure Sign of the Proper Dharma  

- Innocent Little Ghosts 

- Transcending the World (Flash) - The Giant Turtle

Hình Ảnh Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Đến Phương Tây Thứ Bảy 23 tháng 6 và Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 Chủ Nhật 24 tháng 6, 2012

- Chương Trình Kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Hoằng Pháp Ở Phương Tây

- Một số bài tiếng Việt

- Một số bài tiếng Anh

- Một số hình ảnh Lễ Kỷ Niệm 50 năm

- Một số hình ảnh phát giải thưởng cho các bài viết

* 17th Anniversary of Venerable Master Hua's Nirvana photos

* 50th Anniversary of Master Hua's Bringing Dharma to the West photos
* Transmission of Precepts for the Deceased photos

* Some Essay Contest Entries for 2012
* Presentation of Awards

The Results of Essay Writing Contest on Fiftieth Anniversary of Venerable Master Hua’s Bringing the Dharma to the West

 

 

Xem tiếp ...

 

Video page https://www.cttbusa.org/video.asp.html

Other:

Song of Enlightenment

Namo Amitofo Chanting

Medicine Master Repentance

Shurangama Repentance

Avatamsaka Syllabary

Avatamsaka Repentance

 

 

Vì Sao Chúng Ta Nên Thọ U Minh Giới Cho Tổ Tiên?

Hình Ảnh Lễ Phật Đản 2024 tại Vạn Phật Thánh Thành (ngày 12 tháng 5, 2024)

 

Phim tài liệu về Hòa Thượng Tuyên Hóa: Phật Pháp Tây Truyền - Phần 1 (Tiếng Anh và Hoa ngữ)

 

Phim tài liệu về Hòa Thượng Tuyên Hóa: Phật Pháp Tây Truyền - Phần 2 (Tiếng Anh và Hoa ngữ)

 

Hình Ảnh Pháp Hội Vạn Phật Bảo Sám 2024 tại Vạn Phật Thánh Thành (tháng 4, 2024)

 

Hình Ảnh Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh tại Vạn Phật Thánh Thành (24 tháng 3, 2024)

 

Nói Chuyện Đầu Năm - Tâm Không Thể Một Ngày Không Vui

Kiền Thành Niệm Cát Tường Thần Chú

Năm mới, con người mới

 

 Video: Một Ngày Tu Hành Tại Vạn Phật Thánh Thành (1992)

 

 Tri Ân và Tưởng Niệm

 

 Sư Cô Thích Hằng Hiền

-

Gốc Rễ Sâu, Cành Tươi Tốt

 

Thừa Nguyện Tái Lai

 

 

 Gậy Kim Cang Hét 1 (pdf)

 

 Gậy Kim Cang Hét 2 (pdf)

 

 Gậy Kim Cang Hét 3 (pdf)

 

 Tại Sao Nên Thọ Trì Năm Giới

 

 Phải Tôn Sư Trọng Đạo - Không Tự Mình Mở Riêng Một Đường Hướng Khác

 

Những Lá Thư Đạo Viết Từ Xa Lộ

 

Hình Ảnh Đại Giới Đàn Lần Thứ 15 tại Vạn Phật Thánh Thành (ngày 14 và 15 tháng 7, 2023)

Hình Ảnh Lễ Giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa Lần Thứ 28 tại Vạn Phật Thánh Thành  (ngày 25 tháng 6, 2023)

 

 Gặp Sự Việc Hiểu Đạo Lý, Hiểu Đạo Lý Làm Sự Việc

 

 Về Việc Phiên Dịch và Xuất Bản Kinh Điển Đúng Phương Pháp

 

 Trong Tất Cả Giáo Pháp Mà Đức Phật Đã Giảng, Điều Quan Trọng Nhất Là Giới Luật

 

 Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh (Bài “Phi Ðài” Tụng và thuyết Giảng)

 

 Kinh Lăng Nghiêm: Ðại Biểu của Chánh Pháp

 

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới (Chú Lăng Nghiêm)

(Hòa Thượng Tuyên Hóa: Tôi dùng máu, dùng chân tâm của tôi mà giảng giải Chú Lăng Nghiêm)

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới (PDF 1.9 Mb)

Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm

Shurangama Mantra

Chú Lăng Nghiêm (Hoa ngữ)

Chậm
Nhanh

 

 Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (pdf)

 

 Kinh Vu Lan

 

 Tôn Giả Mục Kiền Liên - Thần Thông Đệ Nhất

 

 Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên

 

 Hiệu Lịnh Nhân Ngày Quốc Khánh Nước Mỹ

 

 Vạn Chúng Nhất Tâm Vạn Phật Thành

 

 Phong Cách Mẫu Mực Của Vị Đại Đức

 

 Được Học Một Bài Học Giá Trị

 

 Cách Ăn Uống Của Đạo Phật

 

 Giông Bão Ẩn Tích

 

 Vì Sao Có Thiên Tai ?

 

 Tham Thin Cn Có Con Mt Biết Chn Pháp

 

 Thành Viên Thứ Ba Trong Chuyến Hành Hương Lễ Lạy

 

 Bồ Tát Quán Thế Âm Đã Cứu Tôi

 

 Năng Lực Chú Đại Bi

 

 Mê Tín

 

 Chả Giò Chay

 

 Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần Thông

 

 Phật Và Bồ Tát Không T Tuyên Truyền Quảng Cáo

 

 Si Ái Triền Miên Thành Thảo Mộc

 

 Một Quan Điểm Phật Giáo Về Quyền Của Loài Vật

 

 Núi Non Trùng Điệp Xuất Thánh Địa

 

Pháp Sư Người Mỹ Nhất Định Phải Truyền Pháp Về Phương Đông

- Đạt Được Giác Ngộ Vi Diệu Là Trách Nhiệm Riêng Của Mỗi Chúng Ta

Khai Thị Tại Việt Nam 1974

 

Làm Cách Nào Để Tạo Số Mạng Của Mình?

Đời Người Như Giấc Mộng Như Ảo Ảnh

Ðời Người Như Giấc Mộng, Hãy Thức Tỉnh!

Đạo Phật và Hòa Bình Thế Giới

 

 Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (pdf)

 

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Lược Giảng
   
 Pháp Môn Niệm Phật
   

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Lược Giảng

   

Kinh Dịa Tạng Lược Giảng
   

Kinh Dược Sư Lược Giảng
   

Những Lời Dạy Đúng Lúc - Tuyển tập một số lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Kim Sơn Thiền Tự vào đầu thập niên 70
   
 Phóng Sanh
   

 Xuất Trần

 

CTTB YouTube

 

 Master Hua's Oral History Project

Kiền Thành Niệm Cát Tường Thần Chú

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm (pdf trọn bộ - 6.13 Mb)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ðời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn sang Hoa văn,

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dịch từ Hán văn sang tiếng Việt

CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

Hoa Nghiêm Sám

Đại Bi Sám

Listen/Download  Mp3 (58.5 Mb)

Chú Đại Bi (Chú văn)  Chú Đai Bi (Mp3)

Listen/Download  Mp3 (6.9 Mb)

 

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

speak.gif (24422 bytes) Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Hoa (Audio)

 

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

 

  Ngữ Lục

Ngữ Lục (pdf)

 speak.gif (24422 bytes)Ngữ Lục (Audio)

 

 Những Lá Thư Đạo Viết Từ Xa Lộ

 

 Những Thai Nhi Vô Tội

 https://youtu.be/pfBjdcZoTrU

Cần Dịch Kinh Điển Phật Giáo Để Cứu Toàn Nhân Loại

GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

Chào Mừng Quý Vị Đến Tu Viện

Tham D Khóa Tu Tại Vạn Phật Thánh Thành

Vạn Chúng Nhất Tâm Vạn Phật Thành

Niệm Quán Âm Cứu Người Mắc Nạn

Hòa Thượng Tuyên Hóa Cống Hiến Ðời Mình Hoằng Dương Phật Pháp

Hình ảnh Lễ Tường Niệm 100 Năm Sinh Nhật Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Phật Quang Đại Tự Điển - Sa Môn Thích Quảng Độ dịch (chọn

mẫu tự đầu của chữ muốn tìm trong bản mẫu tự bên trái, nhấn vào “Go” và tìm chữ muốn tìm).

 

Ngày Nguyên Ðán Nói Giáo Lý Phật

 

 Liễu Phàm Tứ Huấn

 

 

- Nếu Tôi Nghe Lời Vị Thiện Tri Thức Của Tôi

- Đạt Được Giác Ngộ Vi Diệu Là Trách Nhiệm Riêng Của Mỗi Chúng Ta

- Chiến Tranh Thế Giới Bắt Nguồn Từ Đâu?

- Cuộc Đời và Đạo Nghiệp

- Niệm Quán Âm Cứu Người Mắc Nạn

- Tùy Bệnh Cho Thuốc Chữa Lành Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới

- Thường Nhân Đại Sư

- Diệu Dụng Của Việc Lễ Lạy Vạn Phật Sám

- Hòa Thượng Hải Đăng

- Kỹ Thuật Di Truyền: Một Đe Dọa Lớn Cho Người Ăn Chay  

 Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

 

- Kinh Nghiệm Trực Tiếp Với Những Con Chó Thở Ra Lửa

- Nhân Loại Tự Đi Đến Diệt Vong

- Thời Kỳ Mạt Pháp - Thời Kỳ Đấu Tranh Kiên Cố

- Cảm Nhận Sự Hoan Hỷ Trong Tự Tánh

- Thơ Vua Thuận Trị Tán Thán Tăng

- Chúng Ta Nên Cầu Nguyện Cho Quốc Gia Và Làm Việc Vì Lợi Ích Của Mọi Người

- Tôi Diệt Trừ Ác Niệm Và Nuôi Dưỡng Thiện Căn Như Thế Nào ?

- Phải Luôn Luôn Có Niềm Tin Thâm Sâu Vào Bồ Tát Quán Thế Âm Và Sư Phụ

- Bắt Đầu Từ Trại Phật Căn

- Lễ Tiễn Biệt Ông Đỗ Trọng Thi

- Trứng Vịt Từ Các Siêu Thị Nở Ra Vịt - Những Người Ăn Chay Dùng Trứng Và Sữa Nên Lưu Ý

- Hết sợ hãi và cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy "người tốt"

- Món Quà Của Hòa Thượng Dành Cho Chúng Ta

- Giữa Tu Sĩ, Khu Rừng và Những Nhân Viên Điện Lực PG&E

- Trăm Năm Đại Sự Rối Như Mộng

- Sinh Tử Trong Đường Tơ Kẻ Tóc

- Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả Thịt Với Ác Ý

- Đừng cầu mong bất cứ gì ở bên ngoài

- Liên Hệ Giữa Chính Trị và Nghiệp Chướng

- Một Di Sản - Slideshow Sư Cô Hằng Vân giới thiệu

- Bài Nói Chuyện Của Sư Cô Hằng Trì Nhân Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Bài Nói Chuyện Của Thầy Hằng Lai Nhân Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Lòng Tri Ân đối với Thiền Sư Tuyên Hoá

- Bài nói chuyện của Thầy Hằng Thật nhân ngày Phật Đản (5/9/2020)

- Nhân Duyên Của Tôi Với Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Yêu Cầu Mối Dời Đi Nơi Khác

- Làm Thế Nào Để Tiêu Trừ Sợ Hãi Và Nghiệp Chướng

- Mười Pháp Giới Không Ngoài Một Niệm Của Tâm

- Phật Giáo Trong Kỷ Nguyên Mới

- Khai Thị Về Ăn Chay (có bổ túc thêm)

- Loài Vật Cho Bữa Ăn Tối: Một Câu Chuyện Về Nghiệp Báo

- Vô Lượng Tai Ương Nạn Ách Đều Do Nghiệp Sát Tạo Thành

- Chúng Ta Nên Giữ Giới Không Giết Hại Và Thực Hành Hạnh Phóng Sanh

- Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý - Bác Sĩ Tâm Lý  - Trang Nhã Trinh (Ya-Jen Chuang)

- Phật Tổ Đạo Ảnh

- TỊNH ÐỘ THẬP NGHI LUẬN

- Những Kinh Nghiệm của Tôi với Hoà Thượng

- Câu Chuyện Về Lòng Từ Bi Cứu Độ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Tưởng Nhớ và Tri Ân

- Một Ánh Sáng Dẫn Đường Trong Cuộc Đời Tôi

- Tất Cả Đều Rất Bình Thường

- Tôi Đã Gặp Hoà Thượng NThế Nào Và Những Cảm ng Tôi Đã Nhận Được

- Nghiêm Túc Chân Thật
- Tuyệt Thực và Cầu Nguyện

- Sai Một Chút Thì Tu Tập Không Có Cảm Ứng

Kiền Thành Niệm Cát Tường Thần Chú

Làm Cách Nào Để Tạo Số Mạng Của Mình?

Đạo Phật và Hòa Bình Thế Giới

Video: 30th Anniversary Celebration and Emperor Liang Repentance at Long Beach Sagely Monastery

- Khai Thị Thất A Di Đà

- Ý Nghĩa Của Sự Quy Y Vượt Ra Ngoài Ngôn Ngữ

- Để Ngừng Chiến Tranh Trước Hết Phải Ngừng Sự Đấu Tranh Trong Tâm Quý Vị

- Mặt Trời Phật Pháp Xuất Hiện Ở Thế Gian

- Bạch Sơn Và Hắc Thủy Dưỡng Dục Nhân Tài Hiếm Có

- Đời Người Như Giấc Mộng Như Ảo Ảnh

- Thay Đổi Dòng Vận Mệnh - Bằng Cách Tuân Giữ Giới Luật

- Mỗi Lời Nói Ra Đều Chân Thật

- Cô Gái Câm Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

- Nghiệp Báo Sát Sanh Khó Tránh Được

- Nhân nào quả đó, quý vị sẽ có được những gì mình trồng

- Án Ma Ni Bát Di Hồng

 

 

 

- Chậm lại, nếu không ngươi sẽ nổ

- Sự Tự Do Chân Thật Và Cuộc Sống Trường Thọ

- Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim

- Điều kỳ diệu nằm trong Pháp và Pháp nằm trong bạn

- Tất Cả Là Thử Nghiệm Để Xem Quý Vị Sẽ Làm Gì: Một Câu Chuyện Về Đạo Hiếu

- Người tu hành thì nỗ lực dụng công trong mọi lúc

- Biện Pháp Chấm Dứt Chiến Tranh Hay Nhất

- Thực Hành Khổ Hạnh, Tâm An Lạc

- Lòng Biết Ơn Của Tôi Vào Ngày Lễ Tạ Ơn

- Con Ăn Trưa Hôm Nay Chưa?

- Những Cầu Nguyện Của Phật Tử Mang Mưa Đến

- Phương Cách Hòa Thượng Truyền Dạy Phật Pháp tại Phương Tây

- Vị Hòa Thượng Chánh Pháp Từ Bi

- Nước Mỹ sẽ thực hành lễ này - Lễ Vu Lan

- Có hơn 84.000 tấm cạc tông Phật Pháp

- Pháp Dung Thông

- Chân Hành Giả Tu Khổ Hạnh

- Đạo Tràng Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Hải Hội

- Quý Thầy đang đi vào ngõ cụt

- Luật cấm tu hành

- Giống như băng và nước

- Hòa luyện ánh sáng và gởi ánh sáng ra lại

- Con có gì để nói không?

- Ép đẩy giác ngộ ra khỏi phiền não

- Chúng tôi đã ở đây một giờ

- Những trạng thái đau khổ và bệnh tật sanh khởi và biến mất cùng với ý niệm của tôi

- Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm Ngăn Chận Sự Suy Tàn Của Phật Pháp - Giới thiệu Cư Sĩ Dương Quả Cường

- Để đưa chúng sanh tới bờ bên kia

- Những thứ đó trói buộc tôi vào cái bản ngã của mình

- Vài con ngựa, hai con lừa, và một con chồn hôi

- Ông đã uống cái thương hiệu!

- Thức dậy lúc 3 giờ 45 sáng và bắt đầu một ngày mới

- Nó đã có trong lịch trình … Chỉ là tôi đã quên mất

- Mặc kệ gió

- Ngay lúc tôi động niệm

- Cái nào thc s là quý v?

- Họ không tìm kiếm tiền lương và tiện nghi

- Dược Tánh Phú Thiển Thích

- Slideshows/videos:

- Cẩn thận – Thường xuyên có đá rơi

- Tôi từ chối nhìn lại cô ta một lần nữa

- Quý vị sẽ bị nước bắn tung tóe vào mà nước thì vẫn chảy thoát đi

- Tầm Quan Trọng Của Các Khóa Lễ Sám Hối Trong Việc Tu Hành Đạo Phật

- Nhắn nhủ chư Tăng Ni

 

- ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH LƯỢC GIẢNG

- Đạo tràng Ngũ Phương Phật

- Đức Phật Tỳ Lô Giá Na

- Đức Phật Dược Sư

- Đức Phật Bảo Sanh

- Đức Phật A Di Đà

- Đức Phật Bất Không Thành Tựu

- Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

- Công Đức Tạo Tượng Phật

- Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

- Liệng Bỏ Súng Đi

- Một Công Ty Bảo Hiểm ở phố Người Hoa

- Mạch pháp Tổ Sư treo trên sợi chỉ mong manh

- Mạng sống của chúng ta thật mong manh

- Anh có nghe cái tên “điên rồ” này sẽ làm gì không?

- Việc ngủ gật lúc ngồi thiền sẽ từ từ biến mất đi

- Khi Hòa Thượng Quay Trở Lại

- Trả Lời Của Một Phật Tử

- Con có thể không bao giờ thành Phật!

- Đi chậm và không bao giờ tức giận

- Về Những Sự Kiện Kỳ Diệu

- Hồi Tưởng Về Việc Từ Bỏ Cuộc Sống Tại Gia Và Bước Vào Cuộc Đời Tu Sĩ Của Tôi

- Tâm nhàn rỗi sân chơi của ma quỷ

- Chư Phật đang đến, Phật - bơ

- Vu Lan

- Hãy Làm Đạo Đức Lan Tỏa Rộng Khắp

- Về Việc Cần Chú Ý Đến Thức Ăn

- Về Lời Hướng Dẫn Nhẹ Nhàng Cho Những Người Cư Sĩ

- Chúng tôi nhìn thấy các hình dạng giống nhau trong những đám mây và trong bóng tối

- Phóng Sanh

- Thư Bạn Đạo ở Paris

- Trích Từ Buổi Vấn Đáp Của Nhóm Phiên Dịch Ngôn Ngữ Tây Ban Nha Với Pháp Sư Hằng Trì

- Bắt gặp trái nho khô và được dạy cho bài học

- Xuất Gia Không Quên Chí Trung Trinh

- Tất cả được thực hiện như thể đang ở trên sân khấu

- Đoạn Dục!

- Không ăn bữa trưa quá no

- Tiền làm người mê mờ

- Nếu có thể đoạn diệt dục niệm, con có thể tiến lên

- Thế nào là "Vô Tâm Ðạo Nhân"?

- Hành giả thì vượt ra khỏi các cõi

- Bách Tử Độc Xà Tác Quái

- Làm Phật Sự Trong Mộng

- Khả năng cảm hóa hàng triệu người

- Về Đạo Đức

- Trích Di Ngôn của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

- Tôi Chỉ Có Thể Giúp Cho Những Ai Thật Sự Cần

- Bồ Tát Quán Âm Có Thể Thị Hiện Bất Cứ Nơi Nào

- SỰ TRỌNG YẾU CỦA KHÓA TỤNG KINH SÁNG VÀ CHIỀU

- Đại Biểu Chánh Pháp - Kinh Lăng Nghiêm

- Chân Thành Ủng Hộ Đạo Tràng Ngũ Phương Phật

- Bồ Đề Hải 88

- Những Câu Chuyện V Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Hòa Thượng Tuyên Hóa Luôn Luôn Từ Bi

Thuyết Trình Về Kế Hoạch Học Viện Phật Giáo Diệu Giác

- Con Trai Tôi Trở Thành Gì Vậy?

- Vị Thầy Đã Cứu Tôi Khỏi Chiếc Tàu Lạc Đường

- TRỰC TÂM SẼ DẪN TỚI CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

- Vài Hồi Ức Về Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Núi Non Trùng Điệp Xuất Thánh Địa

- LÒNG TỪ BI CỦA BỒ TÁT

- Gặp Gỡ Hòa Thượng Không Phải Là Sự Tình Cờ

- Kho Tàng Giới Luật Vô Tận

- Khủng Hoảng Của Đời Sống Hiện Đại

- Suy Ngẫm: Những Bài Học Hòa Thượng Đã Dạy Tôi Vào Mùa Hè Tôi Tự Làm Khu Vườn Của Mình

Dharma Realm Buddhist University Commencement 2015

- Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành - Q2

- Chẳng có gì giới hạn

- Chúng tôi tán thán danh hiệu Chúa mỗi ngày

- Những thói quen xấu có thể cho cảm giác khá thoải mái

- Giống như viên đá bị đánh xuống bằng tay

- Bồ Đề Hải 87

Pháp Hội Tưởng Niệm Cố Lão Hòa Thượng Nhập Niết Bàn Lần Thứ 20

- Cả Gan Làm Càn - Thị Nại Am

- Những Lời Dạy Đúng Lúc

Về Sự Khó Khăn Từ Bỏ Quyền Lực Và Tài Sản

Về Sự Thiếu Niềm Tin

Về Sự Cả Gan Chỉ Trích Do Vô Minh

Về Tìm Kiếm Một Nơi “Thắng Địa”

Về Cảnh Báo Nên Cẩn Thận Hơn

Lễ Phật Đản tại VPTT

- Câu Viết Để Lại

- Nếu Đức Phật Thích Ca còn sống, quý vị nghĩ ngài sẽ ủng hộ loại Phật Giáo nào?

- Slideshow/video Vạn Phật Bảo Sám 2015

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

Vạn Phật Bảo Sám 2014

Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh tại VPTT

Giới Thiệu Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (DRBU - Dharma Realm Buddhist University) bản Anh ngữ

- Tu và Hành - Cuộc Nói Chuyện với Thầy Hằng Thật

GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

Năm Mới Con Người Mới

Pháp Môn Tâm Địa

Khóa Tu A Di Đà Tại Chùa Berkeley

Giới Thiệu Sách tại Hội Chợ Tết San Francisco

Giới Thiệu Sách tại Hội Chợ Tết San Jose

Hình Ảnh Mừng Xuân tại Oakland Musuem

Niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng tại Chùa Berkeley

- Nhật Ký của anh Marty

- Nhân Duyên Của Tôi Với Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Phương Cách Hòa Thượng Truyền Dạy Phật Pháp tại Phương Tây

- Cảm Nghĩ Nhân Thất Quán Âm (Thư gởi Hòa Thượng Tuyên Hóa)

- Niềm Hãnh Diện Về Con Trai Tôi - Những Lời Chân Thành Của Thân Mẫu Một Vị Tỳ Kheo 

- Thiện, Ác Không Rời Một Niệm Ở Tâm Ta

- Khai Ngộ Phải Được Ấn Chứng Mới Đúng Pháp

- Khả năng Lãnh Đạo Tôi Học Từ Hòa Thượng

- Khai Thị Thất A Di Đà 

- Quy Củ Thiền Thất

- Phật Giáo và Dự Luật H: Ngăn Cấm Trồng và Nuôi Dưỡng Các Loại Sinh Thể Bị Biến Đổi Di Truyền tại Quận Hat Mendocino

- Kinh Lăng Nghiêm: Ðại Biểu của Chánh Pháp

- GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

- Chân Thành Ủng Hộ Đạo Tràng Ngũ Phương Phật

speak.gif (24422 bytes)Pháp Âm

- Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành - Q1

- Những Lời Dạy Đúng Lúc

- Giải Thích Sơ Lược Về Bài Tựa Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

- Quý v tu hành nht đnh phi có thin tri thc

- Tu Hành Phải Biết Hồi Quang Phản Chiếu

- Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới

Phần 1

Phần 2

Pháp âm bài giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Hòa Thượng bằng Hoa ngữ

- Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Thiển Thích

Phẩm Phổ Môn (Kinh Văn Hoa Ngữ - Pin Yin và Hán Việt - tụng bằng tiếng Phổ Thông )

- Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên

- Lòng Từ Bi Của Bồ Tát

- Về Phép Lạ

- Vữa Xi Măng và Cát

- Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

- Chân, Thành, Hằng

- Trạch Pháp Nhãn

- Thiền Thoại giữa Hoà Thượng Quảng Khâm và Đại Pháp Sư Tuyên Hóa (năm 1974)

- Bổn Phận Của Một Tín Ðồ Phật Giáo

- Gây Kim Cang Hét Quyển 1 (pdf) (14.1 Mb)

- Quốc sư Thanh Lương và Kinh Hoa Nghiêm

- Ngữ Lục (pdf) (1.1 Mb) 

- Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu

- Chớ Mong Cầu

- Giới thiệu – 84.000 Pháp Môn 

- Khai Thị Vu Lan: Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sanh Ăn Thịt

- Mẹ Tôi

- Khai Ngộ Phải Được Ấn Chứng Mới Đúng Pháp

- Ra Đi Lạnh Lùng

- Hình Ảnh khóa tu A Di Đà tại Chùa Berkeley

- Venerable Master Hua's Talks on the Dharma in 1993 in Taiwan

- Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Hại Người Rốt Cuộc Là Hại Chính Mình!

- Sự liêm khiết

- Bão Nhiệt Đới!

- Học Tập Phật Pháp - Chú Trọng Thực Hành

- Vì sao nên thọ Giới U Minh?

- Một Pháp Môn Không Thể Nghĩ Bàn

- Học Giới Luật Như Thế Nào?

- Tư tánh của con chứa hết thảy các pháp

- Nguyên nhân xa xưa về pháp danh xuất gia của chúng tôi

- 10,000 Buddhas Jeweled Repentance photographs

- Kinh Vạn Phật (Hoa-Vit)

- Lòng Từ Bi Của Bồ Tát

- Năm đóa hoa sen của Phật giáo Hoa Kỳ

- Hòa Thượng Tuyên Hóa Trong Tâm Tôi

- Pháp Duyên Với Hòa Thượng Quảng Khâm

- Cẩm Nang Tu Ðạo

- Chữa Bệnh Nhờ Sám Hối

- Giới thiệu Cư Sĩ Lưu Quả Quang

- Kho Tàng Sáng Suốt Vĩ Ðại Của Tự Tánh

-Thật Thà Mà Tu

- Về Việc Làm Sao Tạo Dựng Nền Hoà Bình Thế Giới Bắt Đầu Với Nền Hòa Bình Trong Tâm Mình
- Thần thông không do tìm kiếm
- Dùng trí tuệ chứ không phải tình thức để học Phật pháp
- Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

- Gold Buddha Monastery 30th Anniversary
- Về Nhân Quả
- Những Lời Chân Thành Của Thân Mẫu Một Vị Tỳ Kheo

Khai Thị

 

 

- Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

- Kinh Ðịa Tạng Lược Giảng

 

- Chúng Ta Đang Dần Đánh Mất Quy Củ

 

- Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

- Hành hương

- Nam Hoa Tự

- Thổ Phỉ

- Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch

- Cung Thỉnh Xá Lợi Của Hòa Thượng Hư Vân

- Kệ Di Ngôn của Hòa Thượng Hư Vân

- Phóng Tầm Mắt Nhìn Thế Giới

- Lời nói đầu

- Nếu quý vị muốn tìm chân lý thì đừng nên làm bất cứ điều gì giả dối

- Khi một Đạo Tràng thực hành chánh pháp, các vị trời, rồng và hộ thần đến để bảo vệ chúng ta
- Con Người Hoằng Đạo, Không Phải Đạo Hoằng Người
- Đạo Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đề cập đến chân lý trong Tâmi
- Sinh ra: một giấc mộng
- Nếu Đức Phật Thích Ca còn sống, quý vị nghĩ ngài sẽ ủng hộ loại Phật Giáo nào?

- Quản Trị Công Việc Công

- TRỰC TÂM SẼ DẪN TỚI CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

- Khủng Hoảng Của Đời Sống Hiện Đại

- Kho Tàng Giới Luật Vô Tận

- Trích Di Ngôn Hòa Thượng Tuyên Hóa 

- Pháp Nhũ Thâm Ân 

Phụ Lục: Nguồn Trí Huệ - Lối Ăn Lành Mạnh - Đổi Thành Ăn Chay

 

Xem tiếp ...

Send to DRBAVN Webmaster

(This site is under construction: Suggestions are welcome!)