Qua trang điện toán này, Hội Phiên Dịch Kinh Ðiển cống hiến quý vị những viên ngọc quý của Kinh Ðiển Ðại thừa. Chúng tôi cũng mang đến những lời minh huấn và Pháp Thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa.

 

 

Kinh A Di Ðà

Kinh A Di Ðà là bộ kinh căn bản của Tông Tịnh Ðộ.

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng


Kinh Vạn Phật


Kinh Ðịa Tạng


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa)

"Phẩm Phổ Môn" Kinh Pháp Hoa

Truyện về Ðức Bồ Tát Ðại Bi Quán Thế Âm


Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng


Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

 

Kinh Hoa Nghiêm

 

Báo Bồ Ðề Hải bdh31logo3_small.gif (1652 bytes)

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Nguyệt san Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Ðề Hải)

 

vedautrang.jpg (2795 bytes)