Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

   

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

          

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Bồ Đề Hải 2

Khai Thị

 www.bodehai2.com : Bánh Xe chuyển Pháp dưới dạng MP3 qua ba ngôn ngữ: Anh, Hoa và Việt moi.jpg (1067 bytes)

Kinh Sách Băng Ấn Hànhmoi.jpg (1067 bytes)

Các Số Bồ Đề Hải

Số 65, Thu 2004

Bồ Đề Hải 65 (PDF)

Vui thay, bạn lúc cần!


Vui thay, sống biết đủ! 


Vui thay, chết có đức!


Vui thay, mọi khổ đoạn!

Vui thay, hiếu kính mẹ!


Vui thay, hiếu kính cha!


Vui thay, kính Sa-môn!


Vui thay, kính HiềnThánh!

Vui thay, già có giới!


Vui thay, tín an trú!


Vui thay, được trí tuệ!


Vui thay, ác không làm!


Kinh Pháp Cú
(Phẩm Voi)

Ðọc trong số này:

Khai Thị: Tự Chuốc Lấy Diệt Vong

Phải Lạy Phật Trong Nội Tâm

Lời Cảnh Tỉnh: Phần 18: Thuyết Pháp Không Lời

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

HT Hư Vân họa truyện: #38. Hòa Thượng Đại Thủy Ở Tiêu Sơn, Trấn Giang

"Nói ba con đến đây, ba con sẽ khỏe ra."

Kinh Sách Băng Ấn Hành

English section:

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Tell Him To Come, He'll Get Well

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 38. Meeting the Venerable Master Ta Shui of Chiao Shan Mountain on the Chen River

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4 

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

www.drba.org  

www.bodehai.net

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 

Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

Xã mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

Năm 2004

QuanAm.gif (24911 bytes)

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 14 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 4 tháng 1, 2004.
 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 7 tháng 3
 • Quán Âm Thất: từ chiều 6 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 13 tháng 3
 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 14 tháng 3 đến 17 tháng 3, 2004.
 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 27 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 5
 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 23 tháng 5
 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 9: Chủ Nhật 27 tháng 6
 • Quán Âm Thất: từ chiều 31 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 7 tháng 8
 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 1 tháng 8
 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 8 tháng 8 đến 11 tháng 8
 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 29 tháng 8
 • Ðịa Tạng Thất: từ Chiều 11 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 9
 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 12 tháng 9
 • Quán Âm Thất: từ Chiều 30 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 6 tháng 11
 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 31 tháng 10
 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 7 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 10 tháng 11
 • Ba Ngày Thiền Tập (nhân lễ Tạ Ơn - Thanksgiving): Chiều 25 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 28 tháng 11
 • A Di Ðà Thất: từ Chiều 25 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 1 tháng 1, 2005.
 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 26 tháng 12, 2004.
 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 2 tháng 1 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 23 tháng 1, 2005.