Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

   

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

          

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Bồ Đề Hải 2

Khai Thị

 www.bodehai2.com : Bánh Xe chuyển Pháp dưới dạng MP3 qua ba ngôn ngữ: Anh, Hoa và Việt moi.jpg (1067 bytes)

Kinh Sách Băng Ấn Hànhmoi.jpg (1067 bytes)

Số 56, Xuân 2002

Bồ Đề Hải 56 (PDF)

 

Kim cổ tới lui xuân lại thu

Danh lợi tranh đua tuổi nào hưu 

Phú quý vinh hoa ba canh mộng 

Hỏi ai hưởng được cảnh vô ưu

Cỗ vãng kinh lai xuân phục thu 

Tranh danh đoạt lợi tuổi nào hưu 

Phú quý vinh hoa tam canh mộng 

Thùy kiến hưởng thọ vĩnh vô ưu 

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ðọc trong số này:

Khai Thị:
Phản Bổn Hoàn Nguyên


Lời Cảnh Tỉnh
Thành công, nguyện lực & trì chí.


Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma:
Sắc Ấm. 


Thông Báo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #29 Học Tập Thiền Chế của Bát Nhã Đường

 

English section:

 

Why Can't We See The Buddha?

The Shurangama Sutra: The Fifty-Skandha Demon

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #29: Trains Under the Ch'an Rules of the Prajna

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4 

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

www.drba.org  

www.bodehai.net

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 

Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

Xã mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2002

QuanAm.gif (24911 bytes)

Quán Âm Thất:

 Bảy ngày chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

           Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4.

Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 31 tháng 3, ngày đầu của Thất.

           Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7.

Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 28 tháng 7.  

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10.

Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 20 tháng 10, ngày đầu của Thất.

 

Địa Tạng Thất:

 Từ chủ nhật  ngày 1 đến ngày 7 tháng 9, bảy ngày trì tụng Kinh Địa Tạng và hồng danh đức Địa Tạng Bồ Tát.

 Lễ vía Đức Địa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của Thất.

 Lể Vu Lan chủ nhật ngày 18 tháng 8.

 Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 22 đến ngày 28 tháng 12, bảy ngày chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Đà.

 Lễ vía đức Phật A Di Đà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 22 tháng 12.

 Thiền Thất:

         Ba ngày hướng dẫn thiền tập mùa hè bắt đầu từ tối chủ nhật ngày 28 đến ngày 31 tháng 7.

          Ba ngày hướng dẫn thiền tập vào Thanksgiving weekend từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12.

          Ba tuần thiền thất mùa đông (ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2002 đến ngày 19 tháng 1 năm 2003.

 

Vạn Phật Sám

Truyền thống Vạn Phật Thành, mỗi năm vào xuân đều Lạy Vạn Phật Sám theo nghi thức trong Kinh Vạn Phật.  Năm nay, Sám Vạn Phật bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5.

 Lễ Phật Đản sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 19 tháng 5 bắt đầu từ 8 giờ sang.

 Lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 16 tháng 6.

HTML | PDF

Trang lưu trữ những số Bồ Ðề Hải dưới dạng HTML để đọc online đã được đưa lên hệ thống internet bắt đầu từ số 30 (tháng 1 năm 1997).

HTML-Số 64, Hè 2004

Bồ Đề Hải 64 (PDF)

Ðọc trong số này:

Khai Thị:

Hãy Biến Tâm Hiếu Sát Thành Tâm Từ Bi!

Nho Giáo, Ðạo Gíao, Phật Giáo - Tam Giáo không rời lòng người

Nguy Cơ Mạt Pháp

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Lời Cảnh Tỉnh: PHẦN 17: CỘI NGUỒN THẤM NHUẦN NHÂN TÍNH

HT Hư Vân họa truyện: #37. Tu Học Tại Chùa Thiên Ninh Ở Thường Châu

Giữ Cửa

Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả Thịt Với Ác Ý

Kinh Sách Băng Ấn Hành

English section:

Danger Signs During The Decline of Dharma

Confucianism, Taoism, and Buddhism Are Connected To The Mind

Changing Violence Into Compassion

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Inside Stories of Evil Imitation Meat Manufacturers

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 37. TAKES PART IN STUDY AT T'IEN NING (TRANQUIL HEAVEN) MONASTERY  IN CH'ANG CHOU

 

HTML-Số 65, Thu 2004

Bồ Đề Hải 65 (PDF)

Ðọc trong số này:

Khai Thị:

Tự Chuốc Lấy Diệt Vong

Phải Lạy Phật Trong Nội Tâm

Lời Cảnh Tỉnh: Phần 18: Thuyết Pháp Không Lời

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

HT Hư Vân họa truyện: #38. Hòa Thượng Đại Thủy Ở Tiêu Sơn, Trấn Giang

"Nói ba con đến đây, ba con sẽ khỏe ra."

Kinh Sách Băng Ấn Hành

English section:

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Tell Him To Come, He'll Get Well

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 37. TAKES PART IN STUDY AT T'IEN NING (TRANQUIL HEAVEN) MONASTERY  IN CH'ANG CHOU

 

HTML-Số 62, Thu 2003

Bồ Đề Hải 62 (PDF)

Khai Thị:

Nguyện Cầu Thế Giới Hoà Bình

Biện Pháp Chấm Dứt Chiến Tranh Hay Nhất

"Ai Hồng Biến Ðịa Diệt Nhân Quần"

Thật Thà Niệm Phật

Sanh Tử Như Ngủ Thức - Miễn Là Niệm A Di Ðà

Ấn Quang Ðại Sư Pháp Ngữ

Triệt Ngộ Ðại Sư Khai Thị

Lời Cảnh Tỉnh: PHẦN 15: KHI GIỌT SÁP RƠI

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Gậy Kim Cang Hét

Thông Báo Thất và Pháp Hội 2003

HT Hư Vân họa truyện #35. Tham Lễ Danh Lam Thắng Cảnh Ở Hàng Châu

 

English section:

To Stop Wars, First Stop the Fighting in Your Mind

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography 

35. PAYS HOMAGE AT THE HOLY SITES IN HANGCHOU

 

HTML-Số 63, Xuân 2004

Bồ Đề Hải 63 (PDF)

Khai Thị:

Nói Chuyện Đầu Xuân

Đáng Sợ Thay Quả Báo Sát Sanh

Lời Cảnh Tỉnh: PHẦN 16: Đời Người Hữu Hạn, Thế Giới Vô Hạn

Bách Pháp Minh Môn Luận

Lời Chứng Sanh Tử

HT Hư Vân họa truyện:

#36. Triều Lễ Núi Tây Thiên Mục 

Vạn Phật Bảo Sám Chiều 27 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 5, 2004.

Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

English section:

Changing Your Faults and Becoming Good Is The Auspicious Thing

The Horror of Taking Lives and Eating Meat

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 

36. MAKES OBEISANCE AT HSI T'IEN (WESTERN HEAVEN) MOUNTAIN

 

HTML-Số 60, Xuân 2003

Khai Thị:

Vì Sao Chiến Tranh ?

Một Ðại Họa Cho Nhân Loại

Lời Cảnh Tỉnh: Trang Giấy Trắng Của Ðời Mình 

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Thông Báo Thất và Pháp Hội 2003

HT Hư Vân họa truyện #33: Ðảnh Lễ Xá Lợi Chùa A Dục Vương

English section:

The Scourge of Humanity

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #33: Bows To The Relics At King Ashoka Temple

 

HTML-Số 61, Hè 2003

Chìa Khóa Khai Ngộ

Phước Huệ Song Tu

Nghiêm Trì Giới Luật, Học Nhẫn Nhục

Lời Cảnh Tỉnh: Công Sở Là Đạo Tràng

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Gậy Kim Cang Hét

Thông Báo Thất và Pháp Hội 2003

HT Hư Vân họa truyện #34. Giữ Giới Luật, Không Coi Thường Phòng Tối

English section:

The Key to Enlightenment

Where Do Blessings and Wisdom Come from?  

Strictly Uphold Precepts and Learn to Be Patient  

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography 

34. UPHOLDING THE MORAL PRECEPTS, HE WAS NOT MISLED IN A DARK ROOM

 

HTML-Số 58, Thu 2002

Bồ Đề Hải 58 (PDF)

English section:

 

HTML-Số 59, Ðông 2002

 

English section:

HTML-Số 56, Ðông 2001

Bồ Đề Hải 56 (PDF)

 • Khai Thị:
  Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp
 • Công Ðức Ăn Chay
 • Lời Cảnh Tỉnh:
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Kinh Lăng Nghiêm:
  Năm Mươi Ấm Ma
 • Thông Báo
 • Vườn Thơ Tịnh Ðộ
 • HT Hư Vân Họa Truyện #27:
  Gặp Ðược Chánh Ðạo

English section:

 • In an Emergency, Recite Guanshiyin Bodhisattava's Name
 • The Shurangama Sutra:
  The Fifty Skandha-Demon States
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #27:
  Approaches The Orthodox Way

 

HTML-Số 57, Xuân 2002

Bồ Đề Hải 57 (PDF)

Khai Thị:
Tiền Có Khả Năng Thần Thông, Chớ Lầm Nhân Quả

Lời Cảnh Tỉnh
Trang Giấy Trắng Của Ðời Mình, Làm Sao Viết Chữ Người

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma:
Sắc Ấm
.

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #30:
Triều Bái Núi Phổ Ðà Ở Nam Hải

English section:

Do You Know How To Use The Money?

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts

13. Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #30 
Pilgrimage to P'U T'O Moutain

HTML-Số 54, Thu 2001

Bồ Đề Hải 54 (PDF)

 • Khai Thị:
  Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp
 • Công Ðức Ăn Chay
 • Lời Cảnh Tỉnh:
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Kinh Lăng Nghiêm:
  Năm Mươi Ấm Ma
 • Thông Báo
 • Vườn Thơ Tịnh Ðộ
 • HT Hư Vân Họa Truyện #27:
  Gặp Ðược Chánh Ðạo

English section:

 • In an Emergency, Recite Guanshiyin Bodhisattava's Name
 • The Shurangama Sutra:
  The Fifty Skandha-Demon States
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #27:
  Approaches The Orthodox Way

HTML-Số 55, Ðông 2001

Bồ Đề Hải 55 (PDF)

 • Khai Thị:
  Giử Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn
 • Tiêu Diệt Ngoại Tam Ác và Nội Tam Ðộ
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Tĩnh Tư về Sự Sám Hối
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Thông Báo
 • Vườn Thơ Tịnh Ðộ
 • HT Hư Vân Họa Truyện #28:
  Thay Ðổi Nếp Sống, Học Giáo Thiên Thai

English section:

 • To Turn a Hopeless Situation Around, Uphold the Precepts
 • Extinguish the Three External Evils and the Three Internal Poisons
 • Awakening Poem
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #28:
  Rectifies His Appearance, Changes Clothes, and Practices the T'ien T'ai Teaching
 

HTML-Số 52, Xuân 2001

Bồ Đề Hải 52 (PDF)

 • Khai Thị:
  Nhất Niệm Vô Minh Tức Ðọa Luân Hồi
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Ngộ Rằng Trời Ðất Bao La
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn Kinh
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #25:
  Sống Ðời Tịch Tỉnh Chốn Thâm Sơn

English section:

 • With a Single Thought of Ignorance One Falls into the Cycle of Rebirth
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #25:
  Dwells In The Deep Mountain Stillness

HTML-Số 53, Hè 2001

Bồ Đề Hải 53 (PDF)

 • Khai Thị:
  Ăn Chay - Không Ăn Chay
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Kinh Lăng Nghiêm:
  Năm Mươi Ấm Ma
 • Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn Kinh
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #26:
  Thiện Tri Thức Chỉ Ðường

English section:

 • To Be or Not To Be a Vegetarian
 • The Shurangama Sutra:
  The Fifty Skandha-Demon States
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #26:
  Guiding Advisor

HTML-Số 50, Thu 2000

Bồ Đề Hải 50 (PDF)

 • Khai Thị:
  Phải Cứu Vãn Nguy Cơ của Thế Giới
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Cỏ Vô Minh và Duyên Giúp Ích
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Ðoạn 14: Ly Tướng Tịch Diệt
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #23:
  Không Tham Văn Lợi Dưỡng

English section:

 • Saving the World from Calamities
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
  Part 14: Still Extinction Apart From Marks
 • The Sutra in Forty-two Sections Spoken by the Buddha
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #23:
  Not greedy For Fame, Profit, Or Offerings

HTML-Số 51, Ðông 2000

Bồ Đề Hải 51 (PDF)

 • Khai Thị:
  Tương Lai của Nhân Loại
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Phiền Não và Bồ Ðề
 • Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #24:
  Khổ Hạnh Tu Thiền Tập Ðịnh

English section:

 • The Future of Human Kind
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #24:
  Practices Austerities and Cultivates Dhyana Samadhi

HTML-Số 48, Xuân 2000

Bồ Đề Hải 48 (PDF)

 • Khai Thị:
  Tham Sân Si Làm Chướng Ngại Ðường Tu
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Tình Thương Vô Nhiễm
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Phần 12: Tôn Trọng Chánh Giáo
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Thưa Chư Ðức Tôn, quý Phật tử, thân hữu, bạn đọc
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Thông Báo
 • Ðả Phật Thất, Quán Âm Thất - Thiền Thất
 • HT Hư Vân Họa Truyện #21:
  Ðiển Tọa

English section:

 • Greed, Hatred and Stupidity Obstruct Cultivation of the Way
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
  Part 12: Revering The Orthodox Teaching
 • The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra: Universal Door Chapter
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #21: Verger

HTML-Số 49, Hè 2000

Bồ Đề Hải 49 (PDF)

 • Khai Thị:
  Ngũ Giới Thập Thiện Tiêu Tai Nạn
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Phần 6: Hạt Lúa Chín Tròn Ðầy
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Ðoạn 13: Như Pháp Thọ Trì
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Thông Báo
 • Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới và Tại Gia Bồ Tát Giới Tại Vạn Phật Thánh Thành
 • HT Hư Vân Họa Truyện #22:
  Quyến Thuộc Cũng Xuất Gia

English section:

 • To Eradicate Disasters, Cultivate the Five Precepts and The Ten Deeds
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra: 13: Receiving And Holding "Thus" Dharma
 • The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra: Universal Door Chapter
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #22: His Relatives Also Leave The Home-Life Behind

HTML-Số 46, Tháng 9-10

Bồ Đề Hải 46 (PDF)

 • Khai Thị:
  Thiện, Ác Không Rời Một Niệm Ở Trong Tâm Ta
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Vết Thương ở Nơi Người, Ðau Ðớn nơi Lòng Ta
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Phần 10: Trang Nghiêm Tịnh Ðộ
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Ðại Bi Chú Cú Giải.
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #19:
  Cần Cù Trồng Rau Cúng Dường Chư Tăng

English section:

 • Good and Evil Are Not Beyond a Single Thought
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
  Part 10: The Adornment of Pure Lands
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #19: Tirelessly Labors Raising Vegetables To Offer To The Sangha

HTML-Số 47, Xuân 2000

Bồ Đề Hải 47 (PDF)

 • Khai Thị:
  Lòng Người Một Ngày Không Thể Thiếu An Vui
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Hoa Sen Thanh Tịnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Phần 11: Vô Vi Phước Thắng
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Phổ Môn Phẩm Lược Giảng
 • Ðại Bi Chú Cú Giải.
 • Sức Mạnh Vạn Năng
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #20:
  Hành Ðường

English section:

 • Our Hearts Cannot Be Unhappy For A Single Day
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
  Part 11: The Supremacy of Unconditioned Blessing
 • Your Mighty Mind
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #20: Attendant of the Hall

HTML-Số 44, Tháng 5-6

Bồ Đề Hải 44 (PDF)

 • Khai Thị:
  Gốc Bền Vững, Ðạo Phát Sanh.
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Hiện Tại Là Thời Cơ Tốt Nhất.
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Phần 8: Y Pháp Xuất Sanh.
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm.
 • Ðại Bi Chú Cú Giải.
 • Nhân Dịp Lễ Giỗ Hòa Thượng: Nhớ Lại Nhân Duyên "Như Thị" Với Hư Công.
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #17:
  Ẩn Nơi Hang Sâu, Âm Thầm Tu Tập.

English section:

 • When the Foundation is Established, the Way Comes Forth
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
  Part 8: Relying on Dharma, They Come Forth.
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #17: Settles In A Cliff Cave and Cultivates In Seclusion.

HTML-Số 45, Vu Lan 1999

Bồ Đề Hải 45 (PDF)

 • Khai Thị:
  Sát Sanh và Bệnh Tật.
 • Lời Cảnh Tỉnh:
  Như Trăng, Như Gương, Như Nước.
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Ðoạn 9: Nhất Tướng Vô Tướng.
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
  Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm.
 • Ðại Bi Chú Cú Giải.
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân Họa Truyện #18:
  Vâng Mệnh Phục Vụ Thường Trụ.

English section:

 • For Hundreds of Thousands of Years, The Stew in the Pot Has Boiled Up A Resentment Very Hard To Level.
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
  Part 9: The One Mark is No Mark.
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #18: Ordered To Serve The Permanently Dwelling.

HTML-Số 42, Xuân 1999

Bồ Đề Hải 42 (PDF)

 • Khai Thị: Biến Cải Tập Quán Cũ, Tuyển Chọn Tôn Chỉ Mới
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 6: Chánh Tín Hy Hữu
 • Nguyện
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân họa truyện #15:
  Rời Bỏ Ðời Thế, Cùng Bạn Xuất Gia

English section:

 • Changing Old Habits and Making New Resolutions
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #15

HTML-Số 43, Tháng 3-4, 1999

Bồ Đề Hải 43 (PDF)

 • Khai Thị:
  Số Không: Kho Tàng Sáng Suốt Vĩ Ðại Của Tự Tánh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích:
  Phần 7: Vô Ðắc Vô Thuyết
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
 • Ðại Bi Chú Cú Giải
 • Thông Báo
 • HT Hư Vân họa truyện #16:
  Thọ Cụ Túc Bảo Giới

English section:

 • Zero: The Bright Store of Your Own Nature
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #16

HTML-Số 40, tháng 9-10, 1998

Bồ Đề Hải 40 (PDF)

 • Khai Thị: Phá Bỏ Tri Kiến Nhân Ngã, Chia Rẽ Phật Giáo
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 4: Diệu Hạnh Vô Trụ
 • Vu Lan
 • Nhân Mùa Vu Lan: Hiếu Kinh của Phật Giáo
 • Thông Báo
 • Ðạo Làm Người: Quẻ Khôn
 • HT Hư Vân họa truyện #13:
  Âm Thầm Trốn Nhà Ði Nhưng Thất Bại.
 • Tụng Ðại Bi Chú - Alpha

English section:

 • The Need to Rid Oneself of Views of Self and Others in Buddhism
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #13
 • Great Compassion Mantra Recitation - Alpha

HTML-Số 41, tháng 11-12, 1998

Bồ Đề Hải 41 (PDF)

 • Khai Thị: Nợ Hồ Ðồ
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 5: Như Lý Thực Kiến
 • Lá Thơ Tịnh Ðộ - Thơ Gởi Cư Sĩ Cao Thiệu Lân
 • Nhân Dịp Lễ Vía Ðức Phật A-Di-Ðà: Tín, Hạnh
 • Thông Báo
 • Ðạo Làm Người: Quẻ Truân
 • HT Hư Vân họa truyện #14:
  Thuyết Pháp Ðộ Hai Người Vợ
 • Tụng Ðại Bi Chú - Alpha

English section:

 • Messy Accounts
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #14
 • Great Compassion Mantra Recitation - Alpha

HTML-Số 38, tháng 5-6, 1998

Bồ Đề Hải 38 (PDF)

 • Sửa Ðổi Lỗi Lầm Thì Nghiệp Sẽ Tiêu Tan
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 2: Thiện Hiện Khải Thỉnh
 • Nhân Mùa Phật Ðản: Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật
 • Thông Báo
 • Tam Sinh Thạch
 • Thế Nào Là Ma Nghiệp?
 • HT Hư Vân họa truyện #11:
  Triều Bái Các Chùa Ở Nam Nhạc

English section:

 • Faults When Changed Will Disappear
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #11

HTML-Số 39, tháng 7-8, 1998

Bồ Đề Hải 39 (PDF)

 • Vì Sao Không Tương Ứng Với Ðạo?
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
  Phần 3: Ðại Thừa Chánh Tông
 • Nhân Mùa Vu Lan:
  Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Chăng?
 • Thông Báo
 • Thế Nào Là Ma Nghiệp?
 • Ðạo Làm Người
 • HT Hư Vân họa truyện #12:
  Cha Bắt Tu Tập Ngoại Ðạo

English section:

 • Why Do We Lose The True Way?
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

HTML-Số 36, tháng 1-2, 1998

Bồ Đề Hải 36 (PDF)

 • Nói Chuyện Ðầu Năm
 • Lá Thư Ðầu Xuân(cần VI Chi Toan fonts, xin download)
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • Sơ Lược về Phật Giáo: Ðịnh, Tuệ
 • Vấn Ðáp
 • HT Hư Vân họa truyện #9

English section:

 • New Year Talk
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Buddhism: A Brief Introduction -- Meditative-concentration, Wisdom(Prajna)
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #9

HTML-Số 37, tháng 3-4, 1998

Bồ Đề Hải 37 (PDF)

 • Hãy Nổ Lực Vì Hòa Bình Của Thế Giới
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Thế Nào Là Ma Nghiệp
 • Bài Nói Chuyện Nhân Ngày "Lễ Tắm Phật"
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
 • Thông Báo
 • Chạy Trốn (cần VI Chi Toan fonts, xin download)
 • Cẩm Nang Tu Ðạo: Xuất gia và Tại Gia
 • Vấn Ðáp
 • HT Hư Vân họa truyện #10

English section:

 • Working Hard for World Peace
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #10

HTML-Số 34, tháng 9-10, 1997

Bồ Đề Hải 34 (PDF)

 • Phát Triển Phật Giáo Phải Bắt Ðầu Từ Giáo Dục
 • Lược Giảng Kinh Kim Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • Rèn Luyện Cốt Khí
 • Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích
 • Thơ
 • Sơ Lược về Phật Giáo
 • HT Hư Vân họa truyện #7

English section:

 • Dharma Talk: Developing Buddhism Through Education
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • The General Explanations of The Buddha Speaks of Amitabha Sutra
 • Buddhism: A Brief Introduction

HTML-Số 35, tháng 11-12, 1997

Bồ Đề Hải 35 (PDF)

 • Cha Mẹ là Tấm Gương Cho Con Cái
 • Lời Cảnh Tỉnh
 • Kim Cang Kinh Thiển Thích
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • A-Di-Ðà Kinh Thiển Thích
 • Phương Pháp Tu Tập Ðể Tâm Ý Ðược Nhu Hòa và Nhẫn Nại
 • Năm Lá Thơ của Diêm Vương
 • Cẩm Nang Tu Ðạo
 • Vấn Ðáp
 • Sơ Lược về Phật Giáo
 • HT Hư Vân họa truyện #8

English section:

 • Parents Are Role-Models for Their Children
 • A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra
 • The General Explanations of The Buddha Speak of Amitabha Sutra
 • King Yama's Five Letters
 • Buddhism: A Brief Introduction
 • Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #8

HTML-Số 32, tháng 5-6, 1997

Bồ Đề Hải 32 (PDF)

 • Giáo dục : Trẻ Em Hư Hỏng Phát Sanh Từ Ðâu?
 • Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích
 • Thơ
 • Sơ Lược về Phật Giáo
 • Hạnh Xuất Gia : Ðộ Người
 • HT Hư Vân Họa Truyện #5

HTML-Số 33, tháng 7-8, 1997

Bồ Đề Hải 33 (PDF)

 • Giáo Dục: Căn Bản Làm Người Trước Tiên Phải Làm Tròn Chữ Hiếu
 • Phụ Mẫu Sư Trưởng
 • Chứng Ðạo Ca
 • Thông Báo
 • Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích
 • Thơ
 • Làm Sao Biết Ðược Cảnh Giới Trước Mắt Là Thật Hay Giả
 • Ðịa Tạng Thất Khai Thị
 • Hạnh Xuất Gia: Ðộ Người
 • Sơ Lược về Phật Giáo(sẽ tiếp tục trong số sau)
 • HT Hư Vân họa truyện #6

HTML-Số 30, tháng 1-2, 1997

Bồ Đề Hải 30 (PDF)

 • Giáo dục : Tại sao thế giới sụp đổ? The basic cause of the world's demise
 • Sơ lược về Phật giáo - Introduction to Buddhism
 • Năm mới, con người mới
 • Danh từ Phật học : Kinh - Buddhist vocabulary : Sutra
 • Tu đạo : 10 phương pháp tu hành theo kinh Hoa Nghiêm
 • Thơ kệ
 • Hòa Thượng Hư Vân họa truyện - The Venerable Master Hsu Yun pictorial biography
 • Thông báo : chương trình lễ, thất, và Pháp hội năm 1997 tại Vạn Phật Thánh Thành - The City of Ten Thousand Buddhas 1997 calendar for celebrations, sessions, and Dharma assemblies.

HTML-Số 31, tháng 3-4, 1997

Bồ Đề Hải 31 (PDF)

 • Giáo dục : Thai giáo - Education starts from the womb
 • Chứng Ðạo Ca
 • Khai Thị : Quán Âm thất
 • Danh từ Phật học : Thập thiện, thập ác - Ten deeds
 • Âu Châu hoằng Pháp ký - Dharma talks in Europe
 • Thơ kệ : Ca ngợi chư Tăng
 • Hòa Thượng Hư Vân họa truyện - The Venerable Master Hsu Yun pictorial biography
 • Sáu cách phát tâm tà
  
  
  
  

HTML-Số 1, tháng 2, 1992

Bồ Đề Hải 1 (PDF)

 • Lời khuyến khích đầu năm

 • Encouragement for new year

 • Khai thị: Tự Tại Phi Tha Tại

 • Pháp Ngữ 1

 • Thông Báo

 • Mưa pháp

 • Chương trình Thất và Pháp Hội 1992

 

 
Bồ Đề Hải 28 (PDF) Bồ Đề Hải 29 (PDF)
Bồ Đề Hải 26 (PDF) Bồ Đề Hải 27 (PDF)
Bồ Đề Hải 24 (PDF) Bồ Đề Hải 25 (PDF)
Bồ Đề Hải 22 (PDF) Bồ Đề Hải 23 (PDF)
Bồ Đề Hải 20 (PDF) Bồ Đề Hải 21 (PDF)
Bồ Đề Hải 18 (PDF) Bồ Đề Hải 19 (PDF)
Bồ Đề Hải 16 (PDF) Bồ Đề Hải 17 (PDF)
Bồ Đề Hải 14 (PDF) Bồ Đề Hải 15 (PDF)
Bồ Đề Hải 12 (PDF) Bồ Đề Hải 13 (PDF)
Bồ Đề Hải 10 (PDF) Bồ Đề Hải 11 (PDF)
Bồ Đề Hải 08 (PDF) Bồ Đề Hải 09 (PDF)
Bồ Đề Hải 06 (PDF) Bồ Đề Hải 07 (PDF)
Bồ Đề Hải 04 (PDF) Bồ Đề Hải 05 (PDF)
Bồ Đề Hải 02 (PDF) Bồ Đề Hải 03 (PDF)
Bồ Đề Hải 01 (PDF)

Trở về trang nhà | Về đầu trang
Return to homepage | Top of page