Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

   

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

          

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Bồ Đề Hải 2

Khai Thị

 www.bodehai2.com : Bánh Xe chuyển Pháp dưới dạng MP3 qua ba ngôn ngữ: Anh, Hoa và Việt moi.jpg (1067 bytes)

Kinh Sách Băng Ấn Hànhmoi.jpg (1067 bytes)

Số 3, tháng 4, 1992

Bồ Đề Hải 2 (PDF)

Ðọc trong số này:

Khai Thị

Vạn Sự, Nhẫn Là Quý

Vạn Phật Bảo Sám

Hám Sơn Đại Sư: Pháp Ngữ 1

Kiếp Tằm

Sinh Hoạt Thánh Thành Hằng Ngày

Thông Báo

  

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association

Long Beach Sagely Monastery

3361 East Ocean Boulevard

Long Beach , CA 90803

Tel./Fax. (562) 438-8902

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

www.chuavanphat.org/bodehai.htm

 

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

Xã mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4 

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

  Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

  Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

  Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

  Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

  Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Hoa Sen Ngày Xuân

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


  Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)