Chinese | English | Vietnamese

 

Tối Thứ Sáu Ngày 30 Tháng 11 Năm 1973

Về Việc Phiên Dịch và Xuất Bản Kinh Điển Đúng Phương Pháp

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Bây giờ tôi có một vấn đề nói cho tất cả quý vị. Tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, tăng ni và cư sĩ cùng làm việc với nhau để phiên dịch kinh điển Phật giáo. Trước hết chúng ta phiên dịch những kinh chúng ta đã hiểu, và khi dịch xong thì chúng ta in thành sách. Tuy nhiên, người phiên dịch không nên đem bản kinh sách do mình tự dịch thuật đi tìm nhà in và tự sắp xếp việc in sách này. Làm như vậy là không đúng phương pháp.

Khi bản dịch đầu tiên Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn của chúng ta vừa hoàn tất, bản dịch kinh này đã được in dưới tên Hội Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo. Chúng ta đã in quyển này. Nhưng ở Hồng Kông, một trong các vị tăng của chúng ta không thích ý kiến dùng tên của Hội Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo, vì vậy vị tăng này đã bỏ tên của Hội ra. Đó là một sai lầm lớn. Trong tương lai, bất cứ người nào dịch kinh đều không nên tự mình đi đến nơi nào đó và nói người khác đem đi in (bản dịch của mình).

Còn Kinh Địa Tạng, Quả Ninh đã tự mình tiếp cận một cư sĩ giàu có nhiều thế lực, người đã đến thăm Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự. Quả Ninh tự giới thiệu mình và bản dịch kinh đó của mình, rồi âm thầm thuyết phục vị cư sĩ đó xuất bản bản dịch của mình. Đây là một trong những điều thật xấu hổ và vô giá trị nhất mà một người từ Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự đã làm.

Hiện nay một số bản dịch khác đã hoàn tất, và một số tăng đang đi theo tiền lệ sai lầm của Quả Ninh đã làm. Đề xướng bản dịch riêng của mình và tự tìm cách đem đi in ấn là một sai lầm thậm tệ. Nó cho thấy một tấm lòng ích kỷ, đua đòi danh lợi. Quý vị chưa giải thoát mình ra khỏi sự mong cầu danh lợi. Tất cả chúng ta tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự nên tránh làm như người trần tục. Nếu không thấy rõ điểm này, chúng ta có khác gì với mọi người khác trên thế gian?

Bản dịch Kinh Pháp Hoa bây giờ đã hoàn thành, ba vị tăng ở Hồng Kông đã tự dành lấy việc in thành sách. Làm như thế là không phù hợp với Pháp. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Trong tương lai, bất cứ người nào hoàn tất một bản dịch, anh ta hoặc cô ta cần nên trao lại cho Hội Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo, và hội sẽ gởi đi in. Đó là làm đúng phương cách. Nếu không muốn làm theo như vậy, quý vị khỏi bận tâm phiên dịch. 

 

Timely Teachings, trang 95.