English|Vietnamese

 

Tối thứ Năm,  25 tháng 7, 1974.

Về việc chu đáo với người khác

Hòa Thượng Tuyên Hóa  Hôm nay là ngày tuyệt thực thứ 11 của hai hành giả tại Kim Sơn Tự. Trong suốt đợt tuyệt thực này, mọi người nên làm đỡ họ mọi việc bởi vì họ không có nhiều sức. Mọi người phải có lòng từ bi. Chớ nghĩ theo lối: 

Ma Ha Tát bất quản tha,

Di Ðà Phật các cố các.

(Bậc Ma Ha Tát không nghĩ đến người khác,

A Di Ðà Phật, phần ai nấy lo.)


Vì họ đã quyết tâm tu Bồ tát đạo nên chúng ta phải giúp họ đạt tới đích. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ xuống nhà trước buổi giảng, như vậy họ sẽ không phải ráng sức để đi lên lầu thỉnh pháp. Tất cả quý vị cũng nên thay họ gánh thêm trách nhiệm.

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang )