English|Vietnamese

 

Ngày 26 tháng 1 năm 1974 ( Chiêu thứ bảy )

Về Việc Chịu Trách Nhiệm Đối Với Những Gì Mình Chọn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Giả sử có một Tỳ Kheo Ni muốn trở thành Thiện tri thức của một Tỳ Kheo -  đến mức độ đánh đập hoặc giết hại Tỳ Kheo đó. Nếu muốn làm Thiện tri thức, quý vị không thể sợ bị tạo nghiệp hay đọa địa ngục. Quý vị phải chỉ muốn giúp mọi người tu đạo mà thôi. Đừng cho rằng mang bộ mặt của quỷ La Sát là có thể giúp mọi người tu hành. Bất kỳ ai muốn thành quỷ La Sát có thể chỉ cần nóng giận và chửi mắng mọi người. Nếu quý vị muốn là Bồ Tát, đơn giản là hãy vui vẽ và hoan hỷ.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")