English|Vietnamese

 

 Tối thứ Hai ngày 8 tháng 11, 1973

Về Sự Thiếu Niềm Tin

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Có người nói “Tôi không tin”. Dĩ nhiên là quý vị không tin. Nếu tin thì quý vị có thể hiểu được cảnh giới của chư Phật. Nhưng vì không đủ căn lành nên quý vị đã không thể tin vào đạo lý chân thật của Phật Pháp khi được gặp. Tại sao quý vị không tin? Đó là vì nghiệp chướng của quý vị quá nặng, và các loài quỷ đã khống chế quý vị thâm sâu. Các loài quỷ không muốn quý vị tin vào Phật Pháp. Nếu quý vị tin thì quyến thuộc của Ma vuơng sẽ giảm đi, và vì thế chúng không muốn người ta tin theo đạo Phật. Cho nên không có cách gì làm cho quý vị tin hay hiểu được đạo lý kỳ bí không thể nghĩ bàn của Phật Giáo.


Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 237.