English |Vietnamese

 

Ngày 27 tháng 8 năm 1973, tối thứ hai

Về Nhân Quả

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tại sao người ta phạm giới? Đó là vì người ta không hiểu. Người ta hồ đồ. Đó chính là nguyên nhân người ta tạo nghiệp. Và khi đã tạo nghiệp sát sanh, người ta sẽ phải chịu quả báo sát sanh. Nghiệp trộm cắp thì sẽ dẫn đến báo nghiệp mất trộm. Nghiệp tà dâm thì sẽ chịu báo ứng của tà dâm.

Sáng nay, một nữ cư sĩ nói người chị và anh rể của bà ấy không hoà hợp nhau. Đó là bởi vì ông chồng đã đối xử tệ và hai vợ chồng này không nhìn mặt nhau, họ cứ hay bất đồng ý kiến. Tôi nói với bà ta: “Đây là những gì bà nên khuyên bảo chị của mình: 'Kiếp trước khi chị là một người đàn ông, chị đã đối xử tệ với phụ nữ như thế. Bây giờ một người đàn ông cũng đối xử với chị như cách chị đã đối xử với những người khác - Đó là quả báo của chị.'”

Quý vị sẽ chịu quả báo cho bất cứ nghiệp gì quý vị tạo ra. Nếu quý vị sát hại cha của ai đó, người khác sẽ sát hại cha của quý vị. Nếu quý vị giết hại anh của ai đó, thì kẻ khác sẽ giết hại anh của mình. Quả báo hiển thực trong nhiều tình cảnh. Đây là tiến trình của việc trở thành hồ đồ, tạo nghiệp và chịu quả báo. Cứ hãy nhìn vào bao nhiêu nghiệp người ta gây ra. Nghiệp mỗi cá nhân tạo ra rất phức tạp; không chỉ là một loại nghiệp mà thôi. Vì thế, nghiệp của con người có sức mạnh như đại dương. Người ta bị cuốn thổi và quay cuồng theo cơn lốc của gió (nghiệp).

 


(Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 198)