English|Vietnamese

 Tối thứ tư).Ngày 23 tháng 1 năm 1974 

177. Về Nghi Thức Phát.Nguyện

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Quý vị nên tham gia phát nguyện. Nếu quý vị muốn phát nguyện, hãy đến trước tượng Phật và lạy ba lần, rồi lập lời nguyện của mình.  Nhớ đầu tiên là phải xưng tên của quý vị.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần IV, trang 337, sau đoạn cuối)