English|Vietnamese

Tối thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 1973

Về Lời Nguyện

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Hai vị thầy tại Kim Sơn Tự (1) muốn phát một lời nguyện lạ là tiến hành cuộc hành hương tam bộ nhất bái với tư cách là một người cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Họ muốn lạy cho đến thành phố Seattle, cách đây hơn ngàn dặm. Khi  Quả Du (2) muốn phát lời nguyện này, tôi đã không muốn thầy làm việc đó. Khi Quả Đạo (3) xin phép đi theo làm người hộ pháp, tôi cũng đã không chấp nhận từ đầu. Tuy nhiên, bản thân tôi có một lời nguyện rằng ”Mọi việc đêu tốt”. Nếu tôi không cho phép họ đi, điều đó sẽ là không “tốt”. Và nếu cho điều đó không tốt  sẽ có nghĩa là tôi không hoàn thành lời nguyện của mình. Vì thế, việc bị phản đối có thể là ”Sư Phụ nói mọi việc đều O.K (tốt), nhưng chỉ còn chữ “K”, và Sư Phụ bỏ đi chữ “O”. Do việc xem xét đó, tôi đã phải nói “ O.K.,  O.K., cứ tiến hành!". Nếu mấy v tỳ kheo muốn đi lạy, điều đó tốt và cũng tốt cho mấy cư sĩ muốn đi lạy nữa. Cứ tiến hành và đi!".

Nhưng Quả Chiêm (4) rất bực mình. Vì sao? Vì thầy ấy sẽ mất một người giúp việc. Thầy ấy đã đào tạo Quả Đạo trong tất cả mọi việc khác nhau liên hệ về báo Bồ Đề Hải (5) bao gồm cả việc rửa hình, và giờ đây Quả Đạo muốn rời khỏi tu viện để đi chuyến hành hương này. À, Quả Chiêm đã suy nghĩ  mọi cách để ngăn Quả Đạo rời khỏi, vì thế hôm nay tôi đã nghĩ ra một phương pháp giữ thầy ấy lại. Tôi hỏi Quả Hồi (6) có chịu đi thay không, nhưng phương pháp này đã không có tác dụng. Không có cách nào để ngăn cản Quả Đạo từ bỏ con đuờng Đạo của thầy ấy. Con đường Đạo chắc hẳn phải được đi, nếu không đi, đó không phải là Đạo (7).  Vì thế, tôi không có thể làm được điều gì.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 23 - 26.

Ghi chú của ban Phiên Dịch Viện Ngữ: 

(1) Tại thành phố San Francisco.

(2) Quả Du - Guo Yu - 果 逾 : là Thầy Hằng Cụ.

(3) Quả Đạo - Guo Dao - 果 道 : là Thầy Hằng Do.

(4) Báo Bồ Đề Hải là một nguyệt san khởi đầu vào năm 1970 và vẫn còn đang được phát hành cho đến ngày nay.

(5) Quả Chiêm - Guo Zhan - 果 瞻 : là Thầy Hằng Quán.

(6) Quả Hồi - Guo Hui - 果 回 : Thầy Hằng Lai.

(7) Ý từ câu:

Ðạo thị yếu hành,

Bất hành tắc yếu đạo hà dụng?

Ðức thị yếu tu,

Bất tu tắc đức tòng hà lai?

Nghĩa là:

Ðạo phải hành,

Không hành sao gọi là đạo.

Ðức do tu,

Không tu đức sao thành.