English|Vietnamese

 

Trưa thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 1974

4.5.3  Về Lời Khuyên Đối Với Việc Ẩn Tu (Nhập Thất)

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Một trong những đệ tử của tôi dự định sẽ ẩn cư (nhập thất). Đêm qua ông ta  hỏi tôi về việc thực hành ẩn tu (nhập thất). Đây là ý kiến của tôi:  

Hết thảy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Đối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")