Chinese and English | Vietnamese

Vạn Chúng Nhất Tâm Vạn Phật Thành

Báo Vajra Bodhi Sea số 469, tháng 6, 2009, trang 23 -29.

 

 

Trích các bài nói chuyện của Hoà Thượng Tuyên Hoá trong Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành (tháng 11/1979)

Vạn Phật Thánh Thành – Thành Phố Kho Tàng

Phương Tây Từ Lâu Đã Ngưỡng Mộ Bồ Tát Quán Thế Âm

 

Vạn Phật Thánh Thành đã tổ chức một Pháp Hội lớn vào ngày 4 tháng 11, 1979 để mừng: (1) Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành, (2) Khai Quang thánh tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, (3) Thành Lập Viện Đại Học Phật Giáo Pháp Giới, (4) Viên mãn thuyết giảng toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm do Hoà Thượng thuyết giảng trong 9 năm, (5) Viên mãn chuyến hành hương Tam Bộ Nhất Bái cầu nguyện hoà bình thế giới do Tỳ Kheo Hằng Thật và Tỳ Kheo Hằng Triều thực hiện sau hai năm chín tháng lễ lạy, khởi hành từ Kim Luân Thánh Tự ở Los Angeles. Dưới đây là phần trích từ các bài nói chuyện của Hoà Thượng Tuyên Hoá trong dịp lễ này.

 

Hôm nay chúng ta được vinh hạnh có sự hiện diện của quý chư sơn Trưởng Lão, Đại Đức Cao tăng, đại diện chính quyền Tiểu Bang và Địa Phương, cũng như thiện nam tín nữ không quản vạn dặm xa xôi đến đây tham gia Lễ Khai Quang này. Đây là sự kiện chưa từng có trước đây trong lịch sử. Sử gia người Anh là Arnold Toynbee (1889-1975) đã nói rằng sự truyền bá của Ðạo Phật đến phương Tây là sự kiện quan trọng nhất trong thế kỷ hai mươi. Điều này có ý nghĩa to lớn hơn nhiều so với việc phát minh ra bom nguyên tử hay bom khinh khí bởi vì hoả tiễn hay bom là những vũ khí giết người, trong khi đó Phật Giáo dạy con người không nên giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng ma tuý hay chất say, và không sống cuộc đời hồ đồ mê muội - sống say chết mộng. Thay vào đó Phật Giáo dạy chúng ta mau tỉnh mộng, mau nhận ra bổn phận nên làm - là không gây hại cho mình và cho người khác.

Tại sao thế giới này có chiến tranh? Chỉ vì tất cả chúng ta chỉ biết cho mình, chỉ biết ích kỷ và tự lợi, và không biết gì về làm ích lợi cho người khác. Ngày nay mục tiêu của Viện Đại Học Phật Giáo Pháp Giới là hướng dẫn mọi người có tư tưởng chân chánh, để họ không tạo nghiệp mà sẽ là những người gương mẫu tốt đẹp phi thường của thế giới, và sẽ kết hợp hoà bình với tất cả mọi người trên thế giới, như thế sẽ không có chiến tranh.

Để chấm dứt chiến tranh chúng ta phải khởi sự bằng cách dạy mọi người không nên giết hại. Do đó trong Lễ Khai Quang hôm nay chúng ta sẽ cử hành Pháp Hội Phóng Sanh. Mục đích nhắc chúng ta đừng giết hại, mà nên phóng sanh. Chúng ta không nên luôn quá ích kỷ và tự lợi, không nên có quá nhiều tham, sân, si. Sứ mạng của Viện Đại Học Phật Giáo Pháp Giới là thay đổi những phong tục bất thiện trên thế giới để chúng sanh tránh ác làm lành, giúp nhân loại khám phá lại tiềm năng nội tại. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau làm việc cải thiện thế giới để không còn chiến tranh nữa: không chiến tranh giữa người với người, không chiến tranh giữa gia đình này với gia đình khác, không chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác, không chiến tranh giữa thế giới này với thế giới khác, không chiến tranh giữa tinh cầu này với tinh cầu khác. Đó là giáo nghĩa của Phật Giáo. Nếu tất cả mọi người có thể tin Phật, biết theo đạo lý không sát sinh - là đạo lý quan trọng nhất của Phật Giáo.

Người xưa có câu:

"Ngàn năm oán hận ngập bát canh,

Oán sâu như biển hận khó tan.

Muốn biết vì sao có chiến tranh,

Hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm!"

Nếu chúng ta không muốn thấy chiến tranh trên thế giới, thì mọi chúng sanh không nên giết hại. Đây là điều hy vọng nhỏ nhoi tôi đối với mỗi quý vị: đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối, đừng dùng chất say; và hơn nữa hãy làm con người tốt chân thật. Thời gian ngắn ngủi, do đó tôi không muốn phí phạm thời gian quý báu của quý vị.

 

Vạn Phật Thánh Thành – Thành Phố Kho Tàng

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

 

Vạn Phật Thánh Thành là thành phố của lòng đại bi, thành phố của Lăng Nghiêm, thành phố của vạn vị Phật, thành phố nơi có chánh pháp trường tồn, thành phố của kho tàng. Vì vậy, nếu quý vị muốn tu hành thì hãy đến Vạn Phật Thánh Thành. Nếu muốn tìm phước lành, hãy đến Vạn Phật Thánh Thành. Nếu muốn tìm trí huệ, hãy đến Vạn Phật Thánh Thành. Vạn Phật Thánh Thành là thành phố hội tụ chư Phật mười phương.

Vạn Phật Thánh Thành là thành phố của Lăng Nghiêm. Ở Vạn Phật Thánh Thành, hàng ngày chúng tôi thực hành công phu sáng và công phu chiều. Trong các buổi lễ, chắc chắn chúng tôi có nghi thức trì tụng chú Lăng Nghiêm. Tất cả chúng ta nên thuộc chú Lăng Nghiêm. Đây là thần chú dài nhất. Nếu có thể thuộc được chú này thì thiên ma ngoại đạo không dám xuất hiện trên thế gian này. Nếu không ai trên thế gian này có thể tụng chú Lăng nghiêm thì chúng sẽ xuất hiện và gây phiền nhiễu cho chúng sanh. Vì vậy, chúng ta ở Vạn Phật Thánh Thành nên bảo vệ chúng sanh bằng việc trì tụng chú Lăng Nghiêm. Đây là lý do tại sao Vạn Phật Thánh Thành được gọi là thành phố Lăng Nghiêm - một thành phố kiên cố (Lăng Nghiêm Thành - Kiên Cố Thành). Tà ma ngoại đạo xem Vạn Phật Thánh Thành như một cái gai trong mắt chúng. Không lúc nào chúng không muốn phá hủy thành phố này, nhưng chúng không làm được. Vạn Phật Thánh Thành là thành phố của chánh pháp trường tồn. Dù tà ma ngoại đạo có muốn phá hủy cũng không được. Vạn Phật Thánh Thành còn thì Chánh Pháp còn. Vạn Phật Thánh Thành mất thì Chánh Pháp cũng mất. Nếu Vạn Phật Thánh Thành tàn lụi thì Chánh Pháp cũng không còn. Vì thế, Pháp bị huỷ diệt khởi đầu với sư huỷ diệt kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm cũng diệt theo. Ở đây, chúng ta đặc biệt đề cập đến kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng nghiêm. Dù có người nói kinh Lăng Nghiêm là giả hay ngụy tạo, chúng ta vẫn phải kiên định và bất động. Chúng ta phải truyền bá Lăng nghiêm đại pháp.

Vạn Phật Thánh Thành là thành phố của lòng đại bi. Vị Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm là vị bồ tát đầy lòng từ bi. Ngài tầm thanh cứu khổ chúng sanh. Có Bồ Tát Quán Âm ở tại Vạn Phật Thánh Thành, sự đau khổ của tất cả chúng sanh sẽ được tiêu trừ. Vạn Phật Thánh Thành là thành phố của 42 Thủ Nhãn. Trong Phật pháp, có một pháp được gọi là 42 Thủ Nhãn. Việc truyền bá pháp này đã bị mất trong một vài thế kỷ và giờ đây được hồi sinh và lại được thực hành. Những cư dân ở Vạn Phật Thánh Thành đều thực hành và cố gắng thành tựu pháp 42 Thủ Nhãn mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành tựu. Do đó, Vạn Phật Thánh Thành cũng được gọi là thành phố của lòng đại bi và thành phố của 42 Thủ Nhãn. Vạn Phật Thánh Thành có rất nhiều tên gọi.

Bồ Tát Quán Thế Âm thường hộ trì Vạn Phật Thánh Thành. Tất cả chư Phật mười phương cũng thường quan tâm đến Vạn Phật Thánh Thành. Vì vậy, Vạn Phật Thánh Thành là “cõi Cực Lạc” trong thế giới Ta Bà này. Mọi người hãy chú ý: Cõi Cực Lạc trên thế giới Ta Bà này không phải là điều dễ có. Chỉ những người có đại thiện căn và đại đức hạnh mới có thể đến Vạn Phật Thánh Thành. Người thiếu thiện căn hay đức hạnh đều không thể đến đây vì quá nhiều nghiệp chướng ngăn cản họ đến. Vì vậy, những người đã đến Vạn Phật Thánh Thành chớ nên xem nhẹ và coi đó là chuyện dễ làm. Vạn Phật Thánh Thành được thành lập vào năm 1976. Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang chịu nhiều thiên tai thì thành phố San Francisco có thể được coi là vùng đất của phước lành và hòa bình. Có được điều này là nhờ có sự hiện hữu của Vạn Phật Thánh Thành. Tất cả mọi người tại Vạn Phật Thánh Thành đều có thể thọ nhận phước lành và lợi lạc. Vì vậy, những ai đến nơi này để bày tỏ lòng tôn kính với Bồ Tát Quán Thế Âm thật là người may mắn nhất trên thế giới!

Những ai từ khắp các nước hành hương tới Vạn Phật Thánh Thành để triều bái vạn Phật, cũng đến triều bái Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, vị bồ tát ngàn tay ngàn mắt. Cũng giống như quý vị hành hương đến thánh địa Vatican ở La Mã (Rome), nơi cư ngụ của đức Giáo hoàng Công giáo La Mã. Vạn Phật Thánh Thành cũng ví như thành phố Vatican của Phật giáo vậy.

Ngoài ra, trong tương lai, dù quý vị đến từ đâu, đặc biệt những người đã quy y với tôi, đều là đệ tử của tôi. Vì thế, tôi không nên ra ngoài chào đón quý vị hay tiễn quý vị đi tôi xem quý vị là người của mình. Quý vị đến thì cứ đến; và nếu quý vị đi thì tôi vẫn sẽ xem như quý vị chưa đi mà vẫn ở đây. Vì vậy, khi quý vị đến thì như trở về nhà mình. Đây là ngôi nhà của quý vị, và thậm chí nếu nó không được tốt thì vẫn là nhà quý vị. Nếu quý vị không xem đây là nhà mà là khách sạn thì quý vị sẽ nói rằng thiếu cái này, thiếu cái kia, nó chưa hoàn hảo và còn nhiều khiếm khuyết. Nếu quý vị về nhà và thấy thiếu một số thứ thì là vì nó chưa được trang bị đầy đủ! Vì thế mọi người phải có tông chỉ rằng: Đến Vạn Phật Thánh Thành chính là trở về nhà. Ban đầu quý vị nói đến chuyện “xuất gia”, nhưng bây giờ quý vị đang về nhà. Nơi này chính là nơi nương tựa thực sự của quý vị.

Quý vị có hiểu không? Khi tất cả quý vị về nhà, tôi đều coi như quý vị chưa từng rời đi. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa rằng tôi luôn ở bên quý vị, mọi lúc, mọi nơi. Quý vị không rời bỏ tôi và tôi cũng không rời bỏ quý vị. Tâm chúng ta luôn gần nhau, đây là nguyên tắc của Vạn Phật Thánh Thành mà tôi đang nói với quý vị lúc này. Tôi cũng sẽ nói sau khi quý vị quay lại, hãy phổ biến rộng rãi quy định không hút thuốc của Vạn Phật Thánh Thành. Trong các cuộc hành hương đến Vạn Phật Thánh Thành, dù quý vị là ai, cũng không được phép hút thuốc ở đây. Nếu không tuân thủ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Quý vị không biết rằng tất cả chư Phật và bồ tát giáng lâm đến Vạn Phật Thánh Thành. Một khi quý vị hút thuốc, các Ngài sẽ không chịu được và cưỡi mây bay đi. Hãy xem trường hợp người cha của Quả Hoà, năm nay 64 tuổi. Khi là người mới đến Vạn Phật Thánh Thành, ông ta là một người không giữ quy củ. Cố tránh các quy củ, ông trốn trong góc khuất để lén hút thuốc. Nhưng khi vừa hút, ông bị trượt chân, ngã xuống đất và bị thương nặng đến mức không thể cử động được. Nếu ông không học được bài học này thì sẽ không có hy vọng để cứu vãn. Nghĩ rằng mình có thể trốn không ai thấy để lén hút thuốc, ông lấy nhanh điếu thuốc ra. Ngay khi bắt đầu hút thì ông bị vấp và té ngã. Quý vị nghĩ việc đó có nghiêm trọng không?

 

 

Phương Tây Từ Lâu Đã Ngưỡng Mộ Bồ Tát Quán Thế Âm

 

Đối với những người đến từ Hồng Kông, các cư sĩ và Pháp sư từ Mã Lai (Malaysia), tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn và nợ mỗi quý vị một lời xin lỗi. Không phải tôi đang tỏ vẻ lịch sự mà tôi thực sự cảm thấy Đạo lực của mình không đủ để cảm động mọi người, và đức hạnh của tôi không đủ để giáo hóa mọi người. Vì vậy, nhiều người từ nơi xa đến, nhưng tôi có thể mang đến cho quý vị những gì? Tuy điều tốt của mình còn rất ít và điều xấu của mình còn rất nhiều nhưng tôi vẫn sẵn sàng truyền cho quý vị toàn bộ giáo lý mà tôi coi là sở trường của mình.

Bây giờ, chúng ta đang khai quang bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt này. Tôi muốn nhân dịp này để giảng pháp và truyền cho quý vị tất cả sự hiểu biết của tôi về giáo pháp 42 Thủ Nhãn của Quan Thế Âm Bồ Tát – từng mỗi Thủ Nhãn đều truyền thọ cho quý vị. Nếu quý vị tin, thì tin; nếu không tin thì tôi cũng không thể ép buộc quý vị tin. Bất cứ ai chú tâm thực hành theo pháp này thì trong tương lai sẽ được thành tựu ngàn tay ngàn mắt.

Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt? Thực tế, ‘ngàn tay’ và ‘ngàn mắt’ là danh xưng tổng quát. Nếu phân tích chi tiết, tay và mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát thì vô hạn. Mỗi đầu sợi lông đều có tay và mắt. Làm thế nào mà Ngài chứng được pháp thân này? Đó là vì Ngài đã tu pháp 42 Thủ Nhãn nên thành tựu được diệu tướng trang nghiêm này. Có thể dùng 42 Thủ Nhãn để hàng phục thiên ma ngoại đạo. Trong mỗi bàn tay có một con mắt và mỗi mắt đều có thể quan sát tâm niệm của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới.

Tại Mã Lai (Malaysia), tôi đã từng nói “Trong tất cả các pháp, pháp 42 thủ nhãn là pháp mật nhất trong các pháp bí mật, thâm sâu nhất trong các pháp thâm sâu, vi diệu nhất trong các pháp vi diệu (1). Pháp này là bất khả tư nghì và không suy lường được.” Ai có thể ngờ rằng trong Phật pháp, việc truyền pháp này đã bị gián đoạn và thất truyền. Vì vậy, bây giờ tôi muốn kế tục pháp này, truyền thọ cho quý vị. Nhưng giảng về pháp này không dễ dàng. Tại sao? Để học và thực hành pháp này, thứ nhất quý vị cần có lòng tin vào pháp này, thứ nhì cần có lòng nhẫn nại, và thứ ba lại cần có tâm bền bỉ lâu dài không nhàm mỏi.(2)

Ghi chú của người biên tập: Thông báo được công bố ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Văn Phòng Quản Trị Vạn Phật Thánh Thành: Bất cứ khi nào Hòa thượng Tuyên Hóa truyền pháp 42 Thủ Nhãn, Ngài luôn nhấn mạnh “Bất cứ ai truyền pháp này mà không có sự chấp thuận của tôi sẽ gặp ma chướng. (3). Trước khi nhập Niết bàn, Ngài đã đặc biệt huấn thị vị trụ trì của Vạn Phật Thánh Thành (Pháp sư Hằng Luật) như sau: “Đừng để pháp môn Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn này diệt tận. Hãy tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau. Việc truyền pháp này phải được tiến hành trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt (ở Phật Điện chính của Vạn Phật Thánh Thành)." (4)

Nếu quý vị đến Vạn Phật Thánh Thành để tỏ lòng tôn kính Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị sẽ được các vị Bồ Tát gia hộ. Tuy nhiên, quý vị cần phải thành tâm khi làm mọi việc. Không nên quỳ lạy cẩu thả và đức tin không vững. Tôi nhớ có lần Quả Nhân đến thăm Vạn Phật Thánh Thành. Trong khi đang ngồi trên xe, anh ta đặt tay lên cửa xe và bị kẹp tay khi có người đóng sầm cửa lại. Tay của anh ta đã không bị thương. Đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ngoài ra, đối với trường hợp của tỳ kheo Hằng Lai, theo tôi, xe của vị này đã chở quá nhiều chất lỏng dễ bay hơi. Bình điện của xe bị chạm gần bên các chất lỏng dễ cháy này. Mặc dù lửa có bốc lên nhưng không có vụ nổ nào. Một nhóm nhân viên cứu hỏa đã đến chỗ đó đúng lúc và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Hẳn là các vị Bồ Tát đã đến giúp vị ấy, nếu không, tôi không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác cho hợp lý. Thầy Hằng Lai rất chân thành trong việc hỗ trợ và bảo vệ Vạn Phật Thánh Thành và muốn làm những việc có ích cho Vạn Phật Thánh Thành để xây dựng bồ đề đạo tràng của chư Phật và Bồ Tát. Vì thế, một cách vô hình, khi Bồ Tát thấy thầy ấy sắp gặp thảm họa thì các ngài đã c hộ pháp đến dập tắt lửa giúp. Chúng ta có thể học hỏi từ việc này rằng khi chúng ta làm việc cho Đạo Tràng với lòng thành tâm thì chư Phật và Bồ Tát sẽ đến hộ trì chúng ta. Nếu chúng ta không thành tâm, thì chúng ta sẽ gặp những sự việc bất thường hay tai nạn. Mặc dầu có lúc tai nạn xảy ra, nhưng ít nghiêm trọng.

Nếu quý vị nào cầu có con và được con thì không nên loan tin này ra là nhờ tôi. Đừng quảng cáo cho tôi. Tôi không cần nhờ vào cách này để phát đạt. Nếu quý vị đến Vạn Phật Thánh Thành để cầu có con và sau đó có con, quý vị có thể nói: "Tôi đến Vạn Phật Thánh Thành. Tôi cầu có con và sau đó được con." Vạn Phật Thánh Thành sẽ trường tồn trên thế gian và Bồ Tát Quán Thế Âm vô cùng linh nghiệm. Cầu con trai, được con trai; cầu con gái, được con gái; cầu phú quý, được phú quý; cầu trường thọ, được trường thọ; cầu an lạc, được an lạc. Cầu gì sẽ được nấy! Tôi không phải Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi không dám hứa hẹn nhiều với quý vị !

 

Chú thích:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 「這個四十二手眼是密中之密,玄中之玄,妙中之妙,不可思議,不可揣測的。」- "Giá cá Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn thị mật trung chi mật, huyền trung chi huyền, diệu trung chi diệu, bất khả tư nghị, bất khả suỷ trắc đích."

(2) Nguyên văn Hoa ngữ: 第一,你們要有一個信心;第二,要有一個忍耐心;第三,還要有一個長遠的心。- Đệ nhất: Nhĩ môn yếu hữu nhất cá tín tâm; đệ nhị, yếu hữu nhất cá nhẫn nại tâm; đệ tam, hoàn yếu hữu nhất trường viễn đích tâm.

(3) Nguyên văn Hoa ngữ: 「若未經我(老和尚)認可授權, 而私自傳授此法門者,將會有魔障發生。」- "Nhược vị kinh ngã (Lão Hoà Thượng) nhận khả thọ quyền, nhi tư tự truyền thọ thử pháp môn giả, tương hội hữu ma chướng phát sinh."

(4) Nguyên văn Hoa ngữ:「四十二手眼法門不要斷了,要繼續傳下去,要在(萬佛聖城)觀音殿的千手千眼觀世音菩薩像前傳。」- "Tứ thập nhị thủ nhãn pháp môn bất yếu đoạn liễu, yếu kế tục truyền hã khứ, yếu tại (Vạn Phật Thánh Thành) Quán Âm Điện đích Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát tượng tiền truyền. "