Chinese | Vietnamese

Thay Đổi Dòng Vận Mệnh - Bằng Cách Tuân Giữ Giới Luật

Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngày 9, tháng 7, năm 1986


Hiện tại chính là thời kỳ Mạt Pháp; tuy vậy hàng Phật tử chúng ta nên nâng cao tinh thần, lập những chí nguyện kim cang bất hoại, chuyển biến thời Mạt Pháp thành thời Chánh Pháp, và làm một người Phật tử chân chính. Nếu chúng ta đều thật sự thành tâm làm Phật sự, chúng ta sẽ có thể chuyển thời Mạt Pháp thành thời Chánh Pháp. Tuy nhiên, nếu hàng Phật tử chúng ta không thật sự thành tâm và không hành trì Phật pháp một cách thực tế, thì thậm chí thời Chánh Pháp cũng sẽ trở thành thời Mạt Pháp.

Vì sao vậy? Đó là bởi lẽ nếu mọi người đều ngay thẳng, thì Pháp của họ cũng sẽ ngay thẳng. Nếu mọi người đều thiên lệch, thì Pháp của họ cũng sẽ là thiên lệch. Người thiên lệch, lầm lạc, tức là người không đi theo con đường ngay thẳng, không tuân giữ giới luật, và luôn luôn tìm kiếm kẽ hở trong giới luật. Tình huống này cũng giống như pháp luật là để duy trì sự an định của xã hội, nhưng có một số người cứ cố tìm kẽ hở trong luật pháp, chuyên làm những việc phạm pháp, như thế luật pháp cũng không tồn tại nữa, và làm cho thế giới cũng bị ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng tồi tệ hơn.

Là đệ tử Phật, nếu chúng ta không thể phát tâm chân thật để vì Phật giáo mà làm việc chăm chỉ và thậm chí hy sinh chính mình, thì làm sao Phật giáo có thể được phát dương quảng đại? Muốn cho Phật giáo được phát dương quảng đại, chúng ta không phải là học chú, học thần thông, học Mật Tông, hay học các thứ kỳ quái khác như học “quỷ thượng thân” (để ma quỷ nhập thân), hay học vẽ bùa chú; mà quan trọng nhất là cần phải học các giới luật mà đức Phật đã để lại cho chúng ta.

Nếu chúng ta có thể tu hành đúng theo Phật pháp, thì Chánh pháp sẽ vẫn còn trên thế gian này; nếu không còn ai tuân giữ giới luật của đức Phật, thì đó chính là thời Mạt Pháp vậy. Tất cả đều do tâm tạo , và Pháp vốn ở trong tâm con người; vậy tại sao con người lại rơi vào thời Mạt Pháp? Đó là bởi người phạm giới thì nhiều và người giữ giới lại ít; người biết giới thì nhiều nhưng rất ít người hiểu được giới.

Kết quả là mọi người trở nên mê muội và hồ đồ. Quý vị nói họ hiểu [giới luật], nhưng họ lại chưa hoàn toàn hiểu rõ; quý vị nói họ không hiểu, nhưng họ lại vẫn biết hời hợt một phần nào. Mức hiểu biết của họ còn nông cạn, chẳng được thấu đáo.

Giới luật là gì? Giới luật là để “chỉ ác phòng phi,” ngăn ngừa chúng ta làm những việc ác hay việc sai trái; nó ngăn chặn, không cho tất cả các việc sai lầm và tội lỗi của chúng ta xảy ra. Nó có nghĩa là chúng ta không làm hết thảy các việc ác, thay vào đó, chỉ chuyên làm hết thảy các việc thiện.

Năm giới mà đức Phật dạy vô cùng quan trọng, tất cả chúng ta đều phải hiểu điều này. Hơn thế nữa, chúng đều có liên quan mật thiết đến hạnh phúc của chúng ta. Nếu tuân thủ các giới luật và không phóng túng hay giải đãi, thì tự tánh của chúng ta sẽ được gia tăng trí huệ. Tuân giữ giới luật có thể làm cho chúng ta phát sanh định, một khi có định thì chúng ta sẽ có được trí huệ. Nếu không tuân giữ giới luật, chúng ta sẽ không thể có định và không có định thì sẽ không phát được trí huệ.

Khi chúng ta chấp trì giới luật, thì như thể bầu trời quang đãng đến vạn dặm, không một áng mây đen. Nếu chúng ta không tuân thủ giới luật, lại sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và uống rượu, dùng chất kích thích, làm đủ chuyện nhiễu loạn, xằng bậy, thì mây đen sẽ xuất hiện .

Một khi mây đen xuất hiện, mây đen sẽ che lấp mặt trời, và quý vị sẽ không còn thấy ánh sáng nữa; không thấy ánh sáng, quý vị sẽ chìm đắm trong bóng tối âm u- bóng tối u ám này chính là ngu si và vô minh. Quý vị thậm chí mất cả thân người và cuối cùng đi vào bụng heo để trở thành heo, hoặc vào bụng bò để trở thành bò, hay vào bụng ngựa để trở thành ngựa. Đây đều là kết quả của thí nghiệm khoa học được thực hiện trong “nhà máy hóa học” của tự tánh con người.

Khi chấp trì giới luật, chúng ta đang thanh lọc tự tánh của mình; bóng tối che phủ tự tánh sẽ bị quét sạch. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tuân giữ giới luật, tầng tầng lớp lớp mây đen sẽ hình thành đến bất tận. Nếu chúng ta không trì giới một ngày, thì mây đen sẽ sanh ra nhiều thêm một ngày. Không tuân giữ giới luật, sẽ có đám “mây đen” ô nhiễm nảy sinh che phủ trên tự tánh của mình. Không giữ giới luật, chúng ta không làm tổn hại người nào khác mà là mình đang “hại” chính tự tánh của bản thân mình. Vì vậy, chúng ta nên nghiêm giữ giới luật. Nếu quý vị có thể trì giới thì đó chính là mở ra thời Chánh Pháp, còn không giữ giới thì đem lại thời Mạt Pháp vậy.