宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Chinese and English | Vietnamese

Tham Thin Cn Có Con Mt Biết Chn Pháp

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Nguyên văn Hoa ngữ http://www.drbachinese.org/online_reading/dharma_talks/kaishrlu-2/volume2-ce-11.htm

 

 Nếu không nhn thc đưc pháp môn chân chính, thì có th đi vào con đưng tà đo.

 

Ngưi hc Pht-pháp cn phi có Trch-pháp-nhãn, tc là con mt biết chn Pháp; biết cái nào là Pháp, cái nào không phi Pháp; cái nào đen, cái nào trng, cái nào thin, cái nào ác. Phi nh đng nhn lm cái gi là thit, đen cho là trng, trng cho là đen, hoc ly thin làm ác, ly ác làm thin. Ðó đu là điên đo.Khi mình mun nhn thc nhng Pháp như vy, cn phi có con mt gi là Trch-pháp-nhãn.

Trưc tiên hãy rũ b ngã tưng. Nếu có ngã tưng thì s sinh ra đ th chưng ngi, cũng không có trí hu na. Có ngã tưng thì t sinh ra tâm ích k, ri tiếp theo đó sinh ra tâm tư li, tâm truy cu, tâm tham lam. Khi cu không đưc, tham không xong, thì li sinh ra tâm đu tranh, cùng ngưi tranh cưng lun thng.

Nếu như không có "ngã tưng," thì có cái gì gi là "ngã"? Ai là cái ngã? Cái ngã này là ai? Quý-v suy nghĩ, tham nó. Như tham câu "Nim Pht là Ai?" Câu "Nim Pht Ai?" ny là tham ch không phi đ nim. Nếu mình nim ti nim lui thì vô ích, mình phi tham nó. Tham thì ta như ly cái dùi đc mà dùi; dùi mãi ti lúc nào đâm thng nó đưc thì tc là mình trit ng.

Nht thi bt minh bch, nht thi đô yếu tham;

Thi thi bt minh bch, thi thi đô yếu tham. (1)

Nghĩa là:

Lúc nào chưa hiu rõ, lúc đó cn phi tham.

Mi lúc chưa hiu rõ, mi lúc cn phi tham.

Tham thin cũng không phi đoán mò, nếu như mình c đoán rng "Tôi nim Pht à? Anh nim Pht? Ngưi đó nim Pht? Ai nim Pht?" Ðoán ti đoán lui đu đoán không đúng. Mình cn phi tìm ra "Ai." Ch "Ai" ny chính là Kim-cang-vương Bo-kiếm, tc là lưi kiếm trí hu. Nếu dùng lưi kiếm trí hu ny mà cht đt hết các vng tưng khác, thì trí hu t nhiên hin tin.

Nếu không nhn thc, không hiu rõ pháp-môn tham-thin, mà cho rng pháp-môn ny cũng ging như pháp-môn nim Pht, nghĩ rng nim càng nhiu càng tt (thay vì tham) thì đó là điu hết sc là sai lm. Không cn nim cho nhiu, ch cn kéo hơi cho dài, tham cho nhiu, my gi đng h cũng đưc. Thm chí tham đến tám vn đi kiếp cũng không gián đon, thì đó mi là chân chính tham thin.

Ti sao phi tham câu "Nim Pht là Ai?" Ch "Ai" ny cũng là đã nhiu li. Nhưng vì chúng ta ging như con kh, lúc nào cũng mun tìm cái ny cái n đ làm. Do đó ch "Ai" đ mình đi tìm, thì vng tưng mi hết. Nghĩa là dùng ch "Ai" ny ging như ly đc tr đc. Tham thin tc là quét sch bi (vng tưng). Khi mình không còn vng tưng thì mi đúng là "thi thi thưng pht thc." Nghĩa là lúc nào cũng quét sch. Ti sao cn phi quét bi? Bi vì không mun cho tâm bám đy bi, mình mun "quét sch tt c mi Pháp, xa ri tt c mi tưng." Ðó là pháp-môn tham thin. Nếu mình không có con mt chn Pháp, không hiu biết đưc chân pháp, thì mình không biết thế nào là tham thin. Không biết tham thin thì ch phí công lao tu tp.

Nếu không nhn thc đưc pháp môn chân chính thì có th đi vào con đưng tà đo, nên Trch-pháp-nhãn, con mt biết chn pháp, rt quan trng.

 

Ging ti ngày 4 tháng 12 năm 1982 ti Vn Pht Thánh Thành