Hòa Thượng Tuyên Hóa - Chú Lăng Nghiêm

(Pháp ngữ của Hòa Thượng) Do đó lúc trì niệm đoạn Chú này, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tránh xa, không chỉ tránh xa mà còn trốn đến tận những nơi không còn ai biết. Nên theo Phật giáo, nếu như thế gian này có một ai đó có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì những yêu ma không đều không dám công khai xuất hiện ra nữa. Nếu như ngay đến một người trì tụng cũng không có, không còn ai thuộc Chú Lăng Nghiêm nữa, lúc này thì bọn yêu ma sẽ xuất hiện. Bọn chúng làm đủ chuyện xấu xa gian trá trên đời, người bình thường sẽ không phát hiện ra chúng là ai. Hiện tại, do vì còn có người biết trì niệm Chú Lăng Nghiêm, nên yêu ma không dám ngang nhiên xuất hiện ở trên đời. Nói rõ ra, Chú Lăng Nghiêm là Thần chú vô cùng mầu nhiệm. Nên nói, huyền diệu thâm sau khó lường thay! Chú Lăng Nghiêm vô cùng vi diệu, biến hóa không thể nghĩ bàn, khó mà suy đoán được. “Kim Cang mật ngữ bản tánh lai”, Kim Cang mật ngữ này (Chú Lăng Nghiêm) là bí mật trong bí mật, là Thần chú được thần Kim Cang hộ trì. Bản tánh lai, Thần chú này được xuất sanh ra từ trong Phật tánh của mỗi người. “Lăng Nghiêm chú lý hữu linh diệu”, Chú Lăng Nghiêm này còn gọi là Linh Văn (bản văn có sự linh ứng), bởi Lăng Nghiêm rất linh nghiệm, oai lực rất lớn, cho nên nói “Lăng Nghiêm chú lý hữu linh diệu”. “Ngũ nhãn lục thông đạo phàm khai”: Quí vị nếu thường trì tụng Chú Lăng Nghiêm, chuyên tâm nhất ý, lòng không tán loạn, thì quí vị sẽ đạt được Ngũ nhãn lục thông, có thể đạt được cảnh giới không thể nghĩ bàn, biến hóa khôn lường, không phải điều mà kẻ phàm phu tục tử có thể biết được. Vì vậy, tôi mong mọi người đều có thể tụng trì, học thuộc Chú Lăng Nghiêm. Thường thì các học giả đều cho rằng Chú Lăng Nghiêm là giả, không phải do Phật nói ra, thế thì còn có gì đáng khảo chứng, có gì đáng ghi chép. Đây là do họ sợ “Kinh Lăng Nghiêm”, không có cách ứng phó với nghĩa lý Kinh Lăng Nghiêm. Điều họ sợ nhất trong Kinh Lăng Nghiêm là “Tứ chủng thanh tịnh minh hối” (Bốn điều giáo huấn thanh tịnh). Bốn điều giáo huấn này là kính chiếu yêu, khiến cho tất cả yêu ma đều hiện ra nguyên hình. Lại còn “Năm mươi loại Ấm ma”, soi thấu tận xương tủy của bọn thiên ma ngoại đạo, nhận rõ mặt mũi yêu ma của chúng. Quí vị người nào có thể trì tụng, học thuộc Chú Lăng Nghiêm, mới thật sự là đệ tử của Phật.