Ngày: Thứ Bảy 9 tháng 5, 2020
Giờ:: 6:30-7:30 sáng (giờ California, Pacific Time Zone)
 * Xem giờ nơi mình cư trú (link).

Tham dự qua: 
 * Youtube Channel: Dharma Realm Live
 * Zoom: BBM Online Link
 
Xin vui lòng ghi danh tham dự Lễ Phật Đản tại đây (nhấn vào link này)

 

Kinh văn tụng phần tiếng Anh trong Lễ Phật Đản (văn bản Anh - Hoa - Việt) (PDF)


Do hoàn cảnh đặc biệt trong năm nay, Tu viện Phật giáo Berkeley sẽ tổ chức Lễ Phật Đản trực tuyến qua YouTube và Zoom. Trong buổi lễ này, chúng ta sẽ tắm cho Đức Phật  Thích Ca Mâu Ni lúc sơ sinh trong khi chúng ta quán tưởng về việc tịnh hóa Phật tánh của chính mình. Một cơ hội để làm mới chính mình.

Tăng đoàn Tu Viện Phật Giáo Berkeley mời quý vị tham gia và tạo công đức  trong việc tắm Phật. Nếu quý vị muốn tham gia, xin vui lòng ghi tên tham dự lễ (nhấn vào link này). Như vậy trong buổi lễ, chư Tăng sẽ đọc tên và thay mặt quý vị tắm Phật. Trong khi đọc tên, dù quý vị đang ở nơi đâu, chúng tôi mời quý vị lễ lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ba lạy. Bằng cách này, trong thời gian xảy ra đại dịch, chúng ta hầu như có thể mang lễ Phật Đản đến bất cứ nơi nào quý vị đang cư trú.


Chương trình (bằng tiếng Anh)

Thầy Hằng Thật chào mừng và giới thiệu
Tán Hương
Tắm Phật
Bát Nhã Tâm Kinh
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
Kệ Tán Dương Phật (tiếng Anh)
Đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Tam Quy Y
Kệ Tắm Phật (3 lần)
Chú tắm Phật
Nghi lễ Tắm Phật (trong khi đọc tên)
Hồi Hướng Công Đức

 

Date: Saturday, May 9, 2020
Time: 6:30-7:30am (Pacific Time Zone, California)
 * Find the time in your time zone (link).
Location
 * Youtube Channel: Dharma Realm Live
 * Zoom: BBM Online (please register for Zoom link)
 
To participate, please register here.
 
Recitation Sheet (PDF)
 
Due to the extraordinary circumstances this year, Berkeley Buddhist Monastery is hosting Vesak - Shakyamuni Buddha's Birthday Ceremony, online via YouTube and Zoom. In this ceremony, we bathe the baby Shakyamuni Buddha as we also reflect on purifying our own Buddha-nature. This is a chance to renew ourselves.
 
The BBM Sangha invites you to participate and generate the merit and virtue of bathing the Buddha. If you wish to take part, please register your name for the ceremony (link). Then during the ceremony the monks will read it aloud as we bathe the Buddha on your behalf. While the names are being read, wherever you might be, we invite you to bow three times to Shakyamuni Buddha. In this way during this time of the pandemic together we can bring the Vesak ceremony virtually to wherever you are sheltering.
 
Schedule

 • Welcome and Introduction by Rev. Heng Sure
 • Incense Praise (English)
 • Heart Sutra
 • Maha Prajna Paramita (3x)
 • Praise the Buddha (English)
 • Bow to Shakyamuni Buddha (3x)
 • Three Refuges
 • Verse for Bathing Buddha (3x)
 • Mantra for Bathing Buddha
 • Bathe the Buddha (while reading out names)
 • Dedication of Merit
 

 

 

日期: 2020年05月09日星期六
時間: 早上6點半至7點半 (太平洋時間)
  *全球時區查詢連結 (請點選)
 
地點:
 *Youtube 頻道: Dharma Realm Live
 *Zoom: 柏克萊佛寺網頁
 
如欲參加, 請點選連結註冊
 
法會儀軌手冊

鑒於今年時局特殊, 柏克萊佛寺將在Youtube及 Zoom主持線上浴佛法會, 以慶祝釋迦牟尼佛聖誕。在法會中, 藉著沐浴悉達多太子像, 我們迴光返照並清淨自己的佛性。這是一個重新作人, 脫胎換骨的機會。
 
本寺僧團邀請您共襄勝舉, 共修浴佛功德。欲參加者, 請點選連結註冊報名。在浴佛法會中, 不管您身在何處, 我們邀請您先線上禮佛三拜,  之後比丘們將會代表您浴佛, 並一一念出所有參與者的姓名。在居家避疫期間, 我們透過這樣的儀式, 將線上浴佛典禮帶到您的眼前。

法會流程

 • Welcome and Introduction by Rev. Heng Sure 歡迎暨介紹 上恆下實法師
 • Incense Praise (English) 爐香讚 (英文版)
 • Heart Sutra 心經
 • Maha Prajna Paramita (3x) 摩訶般若波羅蜜多 (三稱)
 • Praise the Buddha (English) 讚佛偈 (英文版)
 • Bow to Shakyamuni Buddha (3x) 頂禮釋迦牟尼佛 (三拜)
 • Three Refuges 三皈依
 • Verse for Bathing Buddha (3x) 浴佛讚偈 (三遍)
 • Mantra for Bathing Buddha  浴佛真言
 • Bathe the Buddha (while reading out names) 浴佛 (唱名與會者)
 • Dedication of Merit 迴向