Chinese | Vietnamese 

Quý v tu hành nht đnh phi có thin tri thc

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Quý v tu hành nht đnh phi có thin tri thc. Thin tri thc là pháp thân hu mng ca quý v, có th giúp quý v tăng trưởng trí tu, do đó quý v cn phi gn gũi thin tri thc; không nên gn gũi ác tri thc (bn ác), nhng bn ác đó s khiến tư tưởng quý v điên đo, khiến quý v mê m. Thin tri thc giúp tư tưởng quý v không điên đo, khiến quý v sáng sut không còn mê lm, do đó mà có được chánh tri chánh kiến. Còn ác tri thc thì dy cho quý v ác tri kiến. Thế nào gi là thin tri thc giáo hóa? Ví d, người y dy quý v nhn, dy quý v nhường nhn, dy quý v không tranh chp vi người khác, đó đu là phương pháp giáo hóa ca bc thin tri thc. Nếu h dy quý v tranh chp vi người khác, hoc tranh danh đot li, không có tâm nhn ni, không nghiêm chnh tu hành, mà ch là nhng li nói hay trên ca ming, và toàn làm nhng vic không chính đáng, đây gi là ác tri thc. Vì thế, mi người nên phân bit rõ thin tri thc và ác tri thc.

Hơn na, thin tri thc thì không có tâm nghĩ v li ích ca riêng mình, còn ác tri thc thì ch biết nghĩ li cho cá nhân, đ k vi người, cn tr người, s người tt hơn mình. Còn thin tri thc thì lúc nào cũng tán thán người, ca ngi và cung kính người, không có lòng đ k hay cn tr. T nhng đim này, quý v có th phân bit được thin tri thc và ác tri thc.