trangnha.jpg (3649 bytes) cactuvien.jpg (4406 bytes) kinhdien.jpg (2260 bytes) viendaihoc.jpg (2291 bytes) hocduong.jpg (2589 bytes) thumuc.jpg (2804 bytes)

Lễ Vía Bồ Tát Ðại Bi Quán Thế Âm | Chú Ðại Bi |

Phẩm Phổ Môn | Mười Hai Ðại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Phẩm Phổ Môn (Diễn Kệ)

QuanAm.gif (24911 bytes)

 

Có Bồ Tát là Vô Tận Ý

Từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai

Kính thành trịch áo bày vai

Hướng về Ðức Phật chắp tay bạch rằng:

'Bạch Ðức Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nhơn duyên gì tên đặt Quán Âm ?'

Phật rằng : Này gã thiện nam

Nếu như muôn ức, trăm ngàn chúng sinh

Bị khổ não điêu linh tai ách

Nghe Quán Âm Bồ Tát oai linh

Một lòng khẩn thiết xưng danh

Thời Bồ Tát Quán âm thanh cứu nàn

Hoặc có kẻ thân lâm hỏa nạn

Niệm Quán Âm lửa chẳng đốt thiêu

Oai thần Bồ Tát cao siêu

Chúng sanh xưng niệm thoát điều nguy nan

Hoặc có kẻ thân lâm thủy nạn

Niệm Quán Âm chỗ cạn gặp liền

Oai thần Bồ Tát diệu huyền

Chúng sanh xưng niệm thoát miền nguy nan

Hoặc sanh chúng trăm ngàn, muôn ức

Cầu bạc, vàng, bảo vật, trân châu

Xa cừ, mã não, san hô

Lưu ly, hổ phách, lộ đồ gian nguy

Vào biển cả gặp khi gió bạt

Thuyền tắp bờ La Sát nguy nan

Một người xưng niệm Quán Âm

Mọi người nương cậy oai thần cứu an

Hoặc có quỉ Dạ Xoa, La Sát

Khắp Tam Thiên toan bắt chúng nhân

Nghe xưng danh Quán Thế Âm

Mắt không dám ngó huống tầm hại ai

Hoặc kẻ tội, hoặc người vô tội

Bị gông cùm ràng trói tấm thân

Xưng danh Bồ Tát Quán Âm

Gông cùm rời rã, tấm thân nhẹ nhàng

Hoặc thương khách trên đàng hiểm trở

Dắt gia nhân chuyên chở báu trân

Ðầy đàng oán tặc, ác nhân

Một người trong bọn bình tâm xướng rằng :

'Các nam tử xin đừng hốt hoảng

Phải một lòng niệm tưởng Quán Âm

Ngài ban Vô úy diệu thâm

Chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nàn'

'Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát '

Các thương nhân đồng phát tiếng xưng

Nhờ xưng danh hiệu ân cần

Ðoàn thương nhân được thoát phần nguy nan

Vô Tận Ý ! Quán Âm Bồ Tát,

Sức oai thần to tát dường kia

Nếu người dâm dục nhiều bề

Niệm danh Bồ Tát dứt lìa dâm tâm

Nếu có kẻ nhiều sân, lắm hận

Niệm Quán Âm hận tận, sân lìa

Nếu người si chướng nhiều bề

Niệm danh Bồ Tát dứt lìa si tâm

Vô Tận Ý ! Quán Âm Bồ Tát,

Sức oai thần to tát dường kia

Năng làm lợi ích nhiều bề

Chúng sanh tâm niệm chớ hề lãng xao

Nếu Phụ Nữ muốn cầu con cái

Năng cúng dường lễ bái Quán Âm

Cầu Nam thì đặng sanh Nam

Cầu Nữ sanh Nữ chí tâm đắc thành

Cầu Nam được trai lành đức trí

Cầu Nữ sanh gái quí đẹp xinh

Trước trồng cội đức nhơn lành

Ai ai nhìn thấy kính thành ái thâm

Vô Tận Ý ! Quán Âm Bồ Tát.

Sức oai thần to tát dường kia

Cúng dường lễ bái chì chi

Chẳng hao mất phước nên trì niệm danh

Ví ai tưởng muôn nghìn Bồ Tát

Niệm nhiều tên như cát sông Hằng

Sáu mươi hai ức gia tăng

Sắm sanh tứ sự cúng dâng trọn đời

Vô Tận Ý ! vậy ngươi suy nghĩ

Công đức người dường ấy nhiều chăng ?

Ngài Vô Tận Ý thưa rằng :

'Thế Tôn phước ấy vô ngần xiết chi.'

Phật lại nói : 'Bằng khi có kẻ

Niệm Quán Âm cho chí một thời

Cúng dường lễ bái đức Ngài

Phước so người ấy kẻ nầy như nhau

Ngàn, muôn, ức kiếp sau chẳng dứt

Niệm Quán Âm phước đức vô ngần'

Ngài Vô Tận Ý bạch rằng :

'Thế Tôn ! Bồ Tát Quán Âm sao là !

Dạo khắp cõi Ta Bà thế giới

Vì chúng sanh giảng nói pháp lành

Sức mầu phương tiện độ sanh

Ðâu là duyên cớ cúi xin giải bày ?'

Phật mới bảo : 'Hỡi nầy Nam Tử

Có chúng sanh quốc độ xa gần

Muốn cầu thân Phật độ dân

Quán Âm liền hiện Phật thân hộ trì

Cõi muốn được Bích Chi hóa độ

Hiện Bích Chi vì đó giảng kinh

Muốn Thinh Văn đến độ sanh

Hiện Thinh Văn đến Pháp lành tuyên dương

Cõi muốn được Phạm Vương hóa độ

Hiện Phạm Vương vì đó giảng kinh

Muốn cầu Ðế Thích độ sanh

Hiện thân Ðế Thích pháp lành giảng phân

Muốn Tự Tại Thiên thân hóa độ

Hiện thân này vì đó giảng kinh

Muốn Ðại Tự Tại thân hình

Hiện Ðại Tự Tại thuyết minh độ trần

Muốn Thiên Ðại Tướng Quân hóa độ

Hiện Tướng Quân vì đó giảng kinh

Muốn Tỳ Sa đến độ sinh

Hiện Tỳ Sa đến pháp lành giảng phân

Muốn Tiểu Vương dùng thân hóa độ

Hiện Tiểu Vương vì đó giảng kinh

Muốn cầu trưởng gỉa độ sinh

Hiện thân trưởng gỉa thuyết trình lý chân

Muốn cư sĩ dùng thân hóa độ

Hiện thân này vì đó giảng phân

Cõi nào muốn bực Tể Quan

Hiện Tể Quan đến luận bàn cao xa

Cõi nào muốn được Bà La Môn độ

Hiện thân này vì đó giảng kinh

Muốn cầu tứ chúng độ sinh

Hiện thân tứ chúng thuyết minh luận bàn

Muốn phụ nữ của hàng trưởng gỉa

Bà La Môn, Cư sĩ, Tể Quan

Tức thì hiện phụ nữ thân

Tùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn

Cõi muốn được đồng nam hóa độ

Hiện đồng nam vì đó giảng kinh

Muốn cầu đồng nữ độ sanh

Hiện thân đồng nữ pháp lành giảng ra

Muốn Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát

Ca Lầu La cùng các Tu La

Khẩn Na La, Ma Hầu La

Muốn cầu tất cả nhân và phi nhân

Hiện thân đó ân cần nói pháp

Phương tiện nầy độ khắp thế gian

Muốn cầu Thần Chấp Kim Cang

Hiện thân Thần Chấp Kim Cang độ trần

Vô Tận Ý ! Quán Âm Bồ Tát,

Thành tựu phần công đức oai linh

Thần thông hiện các thân hình

Dạo cùng khắp cõi độ sinh thoát nàn

Các người phải cúng dường chăm chỉ

Chỗ nguy nan vô úy ban ra

Cho nên trong cõi Ta Bà

Gọi vô úy thí đó là Quán Âm

Vô Tận Ý thưa rằng : 'Bạch Phật

Con cúng dường Bồ Tát Quán Âm'

Cổi xâu anh lạc bảo trân

Báu mầu đáng gía nghìn, trăm lượng vàng

Dưng Bồ Tát thưa rằng : 'Nhơn giả

Nhận của nầy Pháp thí bảo trân'

Bấy gìơ Phật bảo Quán Âm :

Không ưng thọ lãnh bảo trân cúng dường

Vô Tận Ý thưa cùng Bồ Tát :

'Xin Từ Bi thọ nạp bảo trân'

Bây giờ Phật bảo Quán Âm :

'Phải thương tứ chúng cùng hàng Thiên Long

Vô Tận Ý trong vòng Bồ Tát

A Tu La, Càn Thát, Dạ Xoa

Ca Lầu La, Khẩn Na La

Ma Hầu với nhân và phi nhân

Mà thọ lãnh bảo trân anh lạc

Tức thời Ngài Bồ Tát Quán Âm

Thương trong tứ chúng các hàng

Thiên, Long, nhân với các đoàn phi nhân

Nhận anh lạc hai phần phân tách

Kính dâng lên hai Ðức Phật Ðà

Một phần dâng Phật Thích Ca,

Một phần phụng tháp Phật Ða Bảo gần

'Vô Tận Ý ! Quán Âm Bồ Tát

Có sức thần to tát dường kia

Ta Bà tự tại đi về'

Ngài Vô Tận Ý kệ thi hỏi rằng :

Ðức Thế Tôn tướng tốt

Con xin hỏi lại rằng :

'Nhơn duyên gì Bồ Tát

Tên gọi Quán Thế Âm ?'

Phật hoàn toàn tướng quí

Kệ đáp Vô Tận Ý :

'Người nghe lực Quán Âm

Khắp nơi nơi hiện thị

Hầu nhiều ngàn ức phật

Nhiều kiếp khó lường biên

Quán Thế Âm Bồ Tát,

Phát rộng thanh tịnh nguyện

Ta vì người lược thuyết

Nghe thấy niệm Quán Âm

Các khổ não tiêu diệt

Nếu một niệm thành tâm

Dầu ai có ác tâm

Xô té hầm lửa độc

Nhờ lực niệm Quán Âm

Hầm lửa thành ao nước

Hoặc ai chìm biển cả

Mắc nạn quỉ, rồng, cá

Nhờ lực niệm Quán Âm

Sóng gió không gây họa

Hoặc có kẻ ác tâm

Từ Tu Di xô ngã

Nhờ lực niệm Quán Âm

Như mặt trời không hạ

Hoặc có kẻ đuổi phăng

Từ Kim Cang té xuống

Nhờ lực niệm Quán Âm

Một mảy lông chẳng tổn

Hoặc giặc oán vây gần

Ðều cầm gươm muốn hại

Nhờ lực niệm Quán Âm

Lòng lành kia bỗng khởi

Hoặc tội vua phạm nhằm

Sắp thọ hình tuyệt mạng

Nhờ lực niệm Quán Âm

Ðao liền gãy từng đoạn

Hoặc mắc cảnh giam cầm

Tay chơn bị còng trói

Nhờ lực niệm Quán Âm

Tự nhiên đặng thoát khỏi

Hoặc bị đầu độc ngầm

Ai mưu hại mình khổ

Nhờ lực niệm Quán Âm

Mưu hại huờn về đó

Hoặc gặp La Sát gần

Rồng độc cùng quỉ quái

Nhờ lực niệm Quán Âm

Thảy đều không dám hại

Bị thú dữ vây quần

Nhăn nanh, xoè vút đón

Nhờ lực niệm Quán Âm

Vội tìm đường chạy trốn

Rắn độc và bọ cạp

Hà hơi độc đốt khắp

Nhờ lực niệm Quán Âm

Nghe tiếng liền ẩn nấp

Mây giăng sấm sét nháng

Mưa đá tuôn hỗn loạn

Nhờ lực niệm Quán Âm

Tức thời đều tiêu tán

Chúng sanh vướng tai nàn

Thân khổ bức gian nan

Quán Âm sức trì diệu

Năng cứu khổ thế gian

Thần thông lực phi thường

Quán Âm nhiều phương tiện

Các quốc độ mười phương

Không cõi nào chẳng hiện

Các loài trong đường dữ

Nhờ diệu lực Quán Âm

Tam đồ cùng tứ khổ

Khiến thoát khỏi lần lần

Chơn quán, thanh tịnh quán

Trí huệ quán rộng lớn

Bi quán, Từ quán chung

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Thể sáng suốt không dơ

Mặt trời tuệ phá mờ

Năng trừ tai gió, lửa

Soi sáng khắp trần nhơ

Thể Bi như sấm nổ

Lòng Từ tợ mây giăng

Rưới mưa Pháp cam lộ

Diệt lửa phiền lao trần

Kiện thưa đến cửa quan

Trong trận quân kinh hoảng

Nhờ lực niệm Quán Âm

Kẻ oán đều lui tán

Tiếng diệu, tiếng quán thế

Tiếng phạm, tiếng hải triều

Tiếng thế gian khó tỷ

Nên phải niệm thường nhiều

Niệm niệm chớ nghi nan

Quán Âm là Tịnh thánh

Hay làm chỗ dựa nương

Cho kẻ trong khổ cảnh

Ðủ tất cả công đức

Mắt lành trong chúng sanh

Rộng không lường biển phước

Nên kính lễ chí thành.

Có Bồ Tát hiệu danh Trì Ðịa

Từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng :

'Chúng sanh nghe lực Quán Âm

Thần thông thị hiện phước tăng, nghiệp mòn'

Khi Phật nói Phổ Môn diệu phẩm

Chúng hội đông bốn vạn tám ngàn

Nghe rồi đều thảy phát tâm

Bồ Ðề vô thượng thậm thâm diệu huyền.

Hết Phẩm Phổ Môn

Tán Phổ Môn

Phổ Môn thị hiện

Cứu khổ tầm thinh

Từ Bi thuyết pháp

Ðộ khắp mê tình

Theo lời khẩn nguyện

Cảm ứng tùy hình

Tám nàn tiêu diệt

Bốn biển an bình.

 

Thập Nhị Nguyện

1. Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại,

Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện.

2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại,

Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.

3. Nam mô trụ Ta Bà, U Minh giới,

Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện.

4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái,

Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.

5. Nam mô thanh tịnh bình, thùy dương liễu

Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện.

6. Nam mô đại từ bi, năng hỷ xả,

Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện.

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại,

Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.

8. Nam mô vọng Nam nham, cầu lễ bái,

Quán Âm Như Lai gìa tỏa giải thoát nguyện.

9. Nam mô tạo Pháp thuyền, du khổ hải

Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.

10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái

Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.

11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới

Quán Âm Như Lai Di Ðà thọ ký nguyện.

12. Nam mô đoan nghiêm thân, vô tỷ toại,

Quán Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện.

 

Quán Âm Tán

Viên thông hiệu quí

Ðại sĩ Quán Âm

Mười hai nguyện lớn

Quảng đại cao thâm

Vào nơi khổ hải

Ðộ khỏi mê tân

Tầm thinh cứu khổ

Chốn chốn hiện thân.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)