Sáu đại tông chỉ là  pháp môn Tâm Địa

Thầy Hằng Thật

Trích dịch từ: http://www.drbachinese.org/vbs/publish/470/vbs470p017.pdf

Vajra Bodhi Sea số 470, tháng 7, 2009 trang 20-21

 

Đối với chúng ta, những người xuất gia theo Hòa Thượng tu hành, tâm ô trược của chúng ta đều được Ngài thanh lọc. Ngài mang đến cho thế gian này sáu đại tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Sáu tông chỉ này là pháp môn Tâm Địa ; có thể khiến tâm chúng ta được thanh tịnh và sáng suốt. Đó là hạnh bố thí ba-la-mật của bồ-tát. Hòa Thượng ban cho chúng ta pháp môn tùy theo sở nguyện của mỗi người cho chúng ta gieo trồng ruộng phước và công đức. Chúng ta chỉ cần toàn tâm lãnh thọ mà thôi.  

Có lần, nhân lúc có thời giờ, tôi đã thỉnh Hòa Thượng khai thị. Ngài ngạc nhiên bảo tôi “Con cũng tìm cầu khai thị ư? Đừng có tìm kiếm bên ngoài dù là chút ít.  Khi không còn mong cầu, con sẽ được giải thoát. 'Khi đạt đến chỗ không mong cầu, thì không còn lo lắng (*). Vậy là đủ!”  Rồi Ngài cười và nói thêm “Ta đến đất nước này, cũng có thể nói là đến thế giới này, hy vọng có người phát bồ-đề tâm là ta đã mãn nguyện rồi". Ngày mà mỗi quý vị phát đại bồ-đề tâm cũng là quý vị đã không phụ tâm huyết bố thí của ngài rồi!. 

 

Chú Thích:

* : Nguyên văn: 到無求處便無憂 - Đáo vô cầu xứ tiện vô ưu