Chinese | Vietnamese

 

Niệm Quán Âm Cứu Người Mắc Nạn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Vừa rồi Quả Khiêm [Hằng Nhượng] đã thuật lại những nguy hiểm gặp phải trong cuộc đào thoát ra khỏi Việt Nam của cô ta, có thể nói đúng là thập tử nhất sinh. Nhờ một long chí thành khấn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nên cô đã được Bồ Tát từ bi gia bị, bình an vô sự thoát khỏi miệng cọp và đến được Vạn Phật Thánh Thành mà tu đạo. Đây là “hiện thân thuyết pháp”, cô ta kể lại những kinh nghiệm bản thân cô đã trải qua cho tất cả những người tỵ nạn từ Việt Nam đến hiện đang ở Vạn Phật Thánh Thành được biết. Hy vọng họ cũng sẽ đem những chuyện hiểm nguy mà chính họ đã từng trải qua viết ra để mọi người trên toàn thế giới đều biết đến, và trong tương lai chúng ta sẽ xuất bản thành sách lấy tên là Nạn Dân Thiệp Hiểm Ký [Bài Viết Về Những Hiểm Nguy Nạn Dân Đã Trải Qua] (1).

Chúng ta hiện đang sống ở Hoa Kỳ, bình an vô sự, không cảm thấy khốn khổ gian nan, thế nhưng người ở trong trại tỵ nạn thì cảm nhận sâu sắc được nỗi thống khổ này. Cho nên hy vọng mọi người chớ nên “bình thời chẳng thắp hương, lúc nguy ôm chân Phật” (2), vì e là sẽ không kịp nữa. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị “trời chưa mưa đã lo chằng buộc, chớ đợi khát mới đi đào giếng” (3). Chúng ta ở đây niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là để cầu nguyện cho hết thảy nạn dân trên toàn thế giới, khiến họ ly khổ đắc lạc, thoát mọi khổ ách. Mục đích chúng ta cử hành Quán Âm thất là để cứu giúp nạn dân, ra khỏi biển khổ, điều này liên quan tới sự an toàn sanh mạng của nhân lọai trên toàn thế giới. Đã có sứ mạng này rồi, tất phải tận lực niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu thành tâm niệm, ắt sẽ cứu được nhiều thêm một vài người, nếu không thành tâm niệm, sẽ cứu ít đi một vài người. Lòng trắc ẩn thì mọi người đều có, Đứng trên lập trường của Phật giáo, chúng ta cần phải rộng cứu chúng sanh, việc nghĩa không thể chối từ, hãy ra sức niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát!

Tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là cứu giúp chúng sanh khổ não khắp toàn thế giới. Mỗi ngày chúng ta đều vì những chúng sanh khổ não mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt xét soi, ngàn tai lắng nghe, ngàn tay hộ trì tất cả chúng sanh. Hiện chúng ta đang cử hành Quán Âm thất, mọi người nên dũng mãnh tinh tấn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ nên lười biếng cầu nhàn, thiếu lòng từ bi. Hạng người như thế là những kẻ không có tâm đạo đức, không có lòng công đạo, thì trong tuơng lai quả vị mà họ thành tựu được cũng có giới hạn nhất định. Chúng ta tu là tu pháp Đại Thừa, cần phải có tinh thần xả thân cứu người, vì chúng sanh mà mưu cầu hạnh phúc, vì chúng sanh mà mưu cầu hòa bình. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là vì bản thân mình, mà là vì muốn cứu các nạn dân. Chúng ta lấy tông chỉ này để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định sẽ có được sự cảm ứng rất lớn lao.

Quý vị! Sau khi nghe qua câu chuyện của Quả Khiêm, biết được Quán Thế Âm Bồ Tát không chỉ tầm thanh cứu khổ mà còn bảo vệ an toàn cho chúng sanh, là nơi nương tựa của chúng sanh. Trong thời gian cử hành Quán Âm thất, mọi nguời hãy chân tâm thành ý mà niệm. Thêm một người niệm là thêm một phần sức mạnh. Thêm một phần sức mạnh, là thế giới có thêm một nơi hòa bình. Đây là công đức rất quan trọng.

Chúng ta chớ cầu xin cho chính mình, đừng tham lam cho bản thân; mà hãy nên vì toàn thế giới mà cầu hòa bình, cầu bình an. Phàm là người Phật tử chân chánh, chúng ta cần phải nuôi dưỡng tư tưởng và hành vi “vì người, không vì mình”, nhất định sẽ đươc sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ tát.

 

 

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 難民涉險記 - Nạn Dân Thiệp Hiểm Ký

(2) Nguyên văn Hoa ngữ: 平時不燒香,臨時抱佛腳 - Bình thời bất thiêu hương,lâm thời bão phật cước.

(3) Nguyên văn Hoa ngữ: 宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井 - nghi vị vũ nhi trù mâu, vô lâm khát nhi quật tỉnh.