Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác

  Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác    Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền   Công Đức Tạo Tượng Phật     Nhắn Nhủ Chư Tăng Ni    Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

 

Chinese | English | Vietnamese

Nhắn Nhủ Chư Tăng Ni

Sưu tập một số kệ tán ca vịnh của Tuyên Hóa Thượng Nhân

 

Sưu tập một số kệ tán ca vịnh của Tuyên Hóa Thượng Nhân

 

Dao Cắt Tóc Phiền Não

Dao phúc đức cắt tóc phiền não,

Kiếm trí huệ chặt dây ái tình.

Từ nay nhảy thoát lưới luân hồi,

Thẳng tới Đại Bồ Đề Vô Thượng.

Lễ Thế Phát (xuống tóc) vào ngày Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh tại Kim Sơn Thánh Tự.

17 tháng 11 âm lich (ngày 18 tháng 12) năm 1986.

 

 

Thế Hệ Pháp Vương Mới

Dao sắt cắt bỏ tóc sanh ra,

Dưới tòa Pháp Vương thêm thế hệ.

Chuông vang tẩy rửa thành tịnh giới,

Lễ nghi Khai Giới nghĩa thâm sâu.

Quy y Tam Bảo thiện tột cao,

Đệ tử cửa Phật người tôn quý.

Bắt đầu Giới Đàn 108 ngày tại Vạn Phật Thánh Thành ngày 31 tháng 3 năm 1991.

 

 

Thầy Dạy Trời Người Trong Tương Lai

Dao sắt cắt bỏ tóc phiền não

Kiếm huệ chặt đứt rễ vô minh

Hôm nay hiện ra tướng Ứng Cúng

Tương lai xứng làm Thầy Trời Người.

Pháp Giới Thánh Thành năm 1994.

 

 

Từ Bi giáo hóa muôn loài

Quy mạng Tam Bảo tôn quý giác ngộ tâm Đại Đạo,

Mở Từ Bi độ khắp tuyên giáo pháp dạy muôn loài.
 

 

Làm Sứ Giả của Phật

Nỗ lực làm Sứ Giả của Phật thay Thầy độ chúng sanh,

Một dòng mạch gốc Linh Sơn lại trùng phùng cõi Ta Bà.

Có đại nhân duyên này đừng để đọa rớt vào lưới trần,

Sao để gông tình níu chân, hãy chuyên chí liễu sanh tử.

 

 

Tăng Đồ Tôn Trọng Giới

Phật Tổ chú trọng tâm truyền mưa pháp chuyển hóa toàn vũ trụ,

Tăng đồ tuân giữ giới luật tự được nguồn kho báu tự tâm.

 

 

Không Thối Chuyển Tâm Bồ Đề

Hôm nay giúp con lên Tòa Pháp Vương

Mong con không thối chuyển tâm Bồ Đề

Đem thân làm gương giáo hóa chúng sanh

Làm Thầy Trời Người như Đấng Vô Thượng Tôn

 

 

Nhắn Nhủ Chư Tăng Ni

Phật Pháp chưa diệt, Tăng tự diệt,

Đạo đức nên tu, người chẳng tu.

Thành thật chân chánh, bị chế giễu,

Gian ngoa xảo trá, được ngợi khen.

Đời ngũ trược, hiếm người thanh khiết

Nhiễm tam độc, chẳng bao giờ tỉnh.

Ân cần nhắn nhủ Tăng Ni trẻ:

Chấn hưng Phật Giáo nhờ Tỳ Kheo!