English | Vietnamese

 

Great Compassion Mantra - Dedication of Merit Ceremony

 

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì Tụng Chú Đại Bi

 

 

Date/Time: Sat, May 23, 6:30-7:00am California time

 
Schedule:

Incense Praise 

Namo Da Bei Guan Shi Yin Pusa (3x)

Great Compassion Matra (7x)

Short Dharma Reflections

Dedication of Merit:  May every living being… 

Dedicated to those suffering because of COVID-19.

May all beings be well, peaceful, safe, and healthy.

Ngày 23 tháng 5, 2020

Từ 6:30 sáng - 7:00 sáng giờ California

 

Chương trình:

 

Tán Hương

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Chú Đại Bi (7 lần)

Vài chia sẻ cảm nghĩ

 

Hồi Hướng Công Đức

Cho những chúng sanh đau khổ vì bệnh dịch COVID-19

Nguyện cầu tất cả chúng sanh được an lạc.

 

 

BBM Online Link

https://youtu.be/eSAUNdDhhOQ

  

Thầy Cận Phật:


Hôm nay chúng ta tụ họp lại để hồi hướng công đức việc Trì tụng Chú Đại Bi của chúng ta cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã dạy chúng ta rằng Chú Đại Bi đặc biệt hữu ích trong thời kỳ khó khăn khi con người bị bệnh hoặc khi thế giới không an ổn. Trì tụng Chú Đại Bi bồi đắp hạnh phúc của chính chúng ta cùng với hạnh phúc của mọi người khác.


Mọi người cùng với nhau để trì tụng Chú Đại Bi là điều rất tuyệt vời. Chúng tôi khuyến khích mọi người tiếp tục trì tụng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho chính chúng ta mà còn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, cả thế giới. Tất cả quý vị rất tinh tấn trong việc thực hành trì tụng Chú Đại Bi. Là điều thật tuyệt vời! Chúng tôi hy vọng quý vị  tiếp tục với việc thực hành trì tụng của quý vị.
 

Thầy Cận Truyền:


Đối với những người tham gia trì tụng, chúng tôi sẽ để tên quý vị vào Chánh Điện Tu viện Phật Giáo Berkeley. Ở một bên, chúng tôi có một bảng dành cho những người tham dự Lễ Vesak hay còn gọi là Lễ Phật Đản trực tuyến của Tu viện Phật Giáo Berkeley. Ở phía bên kia, chúng tôi sẽ có một bảng với tên của những người ghi danh Trì tụng Chú Đại Bi. Vì vậy, về tinh thần, quý vị đang ở đây với chúng tôi thực hành trong Chánh Điện.

 
Ngoài ra, chúng tôi đã tạo một mẫu đơn cho những người chưa tham gia trì tụng và không biết cách liên lạc. Mẫu đơn này có tại: http://www.berkeleymonastery.org/GCM . GCM là viết tắt của Great Compassion Mantra - Chú Đại Bi. Xin quý vị vui lòng vào link đó để điền tên của quý vị, và cho biết quý vị muốn trì tụng bao nhiêu lần cho tháng sắp đến. Bằng cách đó, tất cả chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau thực hành.

 

 

 INCENSE PRAISE

Hương Tán

 

xiāng zàn

 

INCENSE IN THE CENSER NOW IS BURNING; ALL THE DHARMA REALM RECEIVES THE FRAGRANCE.

Lư hương xạ nhiệt,           Pháp giới mông huân,

    

lú   xiāng zhà  rè          fǎ    jiè  méng xūn

 

FROM AFAR THE SEA VAST HOST OF BUDDHAS ALL INHALE ITS SWEETNESS.

Chư Phật Hải Hội tất diêu văn,

zhū   fó   hǎi   huì    xī  yáo  wén

 

IN EVERY PLACE AUSPICIOUS CLOUDS APPEARING,

Tùy xứ kiết tường vân,

suí  chù   jié xiáng yún

 

OUR SINCERE INTENTION THUS FULFILLING, AS ALL BUDDHAS NOW SHOW THEIR PERFECT BODY.

Thành ý phương ân,          chư Phật hiện toàn thân.

         

chéng yì fāng  yīn            zhū  fó   xiàn quán shēn

 

NA MO! INCENSE CLOUD CANOPY BODHISATTVA, MAHASATTVA!  

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 

摩訶

ná   mó xiāng yún  gài   pú  sà     mó hē    sà. ( 三稱 )

 

 

 (Repeat last line 3 times, bowing each time and ending with a half-bow.)

(Tụng dòng cuối 3 lần, mỗi lần một lạy, sau xá)

 

NA MO GUAN SHI YIN GREAT COMPASSION BODHISAT TVA. (3x)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

南 無 大 悲 觀 世 音 菩 薩

ná    mó    dà  bēi   guān  shì   yīn   pú   sà

 

 

 

 

 

GREAT COMPASSION MANTRA  (7x)

 

Chú Đại Bi

 

大 悲咒 dà bēi zhòu

Great Compassion Mantra - Chú Đai Bi (Mp3) (7x)

Listen/Download  Mp3 (13.7 Mb)

 

1.南無喝囉怛那哆囉夜耶

   na mo he la da nuo duo la ye ye 

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

 

2.南無阿唎耶

    na mo e li ye

 

Nam mô a rị da

 

3.婆盧羯帝爍缽囉耶

    po lu jie di shao bo la ye

 

Bà lô yết đế thước bác ra da

 

4.菩提薩埵婆耶

    pu ti sa tuo po ye

 

Bồ đề tát đỏa bà da

 

5.摩訶薩埵婆耶

     mo he sa tuo po ye

 

Ma ha tát đỏa bà da

 

6.摩訶迦盧尼迦耶

    mo he jia lu ni jia ye

 

Ma ha ca lô ni ca da

 

7.

    nan

 

Án

 

8.薩皤囉罰曳

    sa pan la fa ye

 

Tát bàn ra phạt duệ

 

9. 數怛那怛寫

    suo da nuo da xie

 

Số đát na đát tỏa

 

10.南無悉吉  埵伊蒙阿唎

      na mo xi ji li tuo yi meng e li ye

 

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

 

11. 婆盧吉帝室佛囉愣馱婆

     po lu ji di shi fo la leng tuo po

 

Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

 

12. 南無那囉謹墀

      na mo nuo la jin chi

 

Nam mô na ra cẩn trì

 

13. 醯利摩訶皤哆沙咩

      xi li mo he pan duo sa mie

 

Hê rị ma ha bàn đa sa mế

 

14. 薩婆阿他豆輸朋

      sa po e tuo dou shu peng

 

Tát bà a tha đậu thâu bằng

 

15. 阿逝孕

       e shi yun

 

A thệ dựng

 

16. 薩婆薩哆那摩婆薩

      sa po sa duo na mo po sa duo

 

Tát bà tát đa na ma bà tát đa

 

17. 那摩婆伽

       na mo po qie

 

Na ma bà già

 

18. 摩罰特豆

       mo fa te dou

 

Ma phạt đạt đậu

 

19. 怛姪他

    da zhi tuo

 

Đát điệt tha

 

20.

     nan

 

Án

 

21.阿婆盧醯

      e po lu xi

 

A bà lô hê

 

22.盧迦帝

       lu jia di

 

Lô ca đế

 

23. 迦羅帝

      jia la di

 

Ca ra đế

 

24.夷醯唎

       yi xi li

 

Di hê rị

 

25.摩訶菩提薩埵

      mo he pu ti sa tuo

 

Ma ha bồ đề tát đỏa

 

26.薩婆薩婆

      sa po sa po

 

Tát bà tát bà

 

27. 摩囉摩囉

      mo la mo la

 

Ma ra ma ra

 

28. 摩醯摩醯唎馱孕

      mo xi mo xi li tuo yun

 

Ma hê ma hê rị đà dựng

 

29.俱盧俱盧羯蒙

     ju lu ju lu jie meng

 

Cu lô cu lô yết mông

30.度盧度盧罰闍耶帝

      du lu du lu fa she ye di

 

Độ lô độ lô phạt xà da đế

 

31.摩訶罰闍耶帝

      mo he fa she ye di

 

Ma ha phạt xà da đế

 

32. 陀囉陀囉

       tuo la tuo la

 

Đà ra đà ra

 

33. 地唎尼

       di li ni

 

Địa rị ni

 

34. 室佛囉耶

       shi fo la ye

 

Thất phật ra da

 

35. 遮囉遮囉

       zhe la zhe la

 

Dá ra dá ra

 

36. 麼麼罰摩囉

      mo mo fa mo la

 

Mạ mạ phạt ma ra

 

37. 穆帝

      mu di li

 

Mục đế lệ

 

38. 伊醯伊醯

      yi xi yi xi

 

Y hê y hê

 

39. 室那室那

      shi nuo shi nuo

 

Thất na thất na

 

40. 阿囉嘇佛囉舍利

       e la shen fo la she li

 

A ra sâm Phật ra xá lợi

 

41. 罰娑 罰嘇

      fa sha fa shen

 

Phạt sa phạt sâm

 

42. 佛囉舍耶

      fo la she ye

 

Phật ra xá da

43. 呼嚧呼嚧摩囉

      hu lu hu lu mo la

 

Hô lô hô lô ma ra

 

44. 呼嚧呼嚧醯利

      hu lu hu lu xi li

 

Hô lô hô lô hê rị

 

45.娑囉娑囉

      suo la suo la

 

Ta ra ta ra

 

46.悉唎悉唎

       xi li xi li

 

Tất rị tất rị

 

47. 蘇嚧蘇嚧

       su lu su lu

 

Tô rô tô rô

 

48.菩提夜菩提夜

      pu ti ye pu ti ye

 

Bồ đề dạ bồ đề dạ

 

49.菩馱夜菩馱夜

      pu tuo ye pu tuo ye

 

Bồ đà dạ bồ đà dạ

 

50.彌帝利夜

      mi  di  li  ye

 

Di đế rị dạ

 

51.那囉謹墀

     nuo la jin chi

 

Na ra cẩn trì

 

52.地利瑟尼那

    di li shai ni nuo

 

Địa rị sắc ni na

 

53.夜摩那

     po ye mo nuo

 

Ba dạ ma na

 

54.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

55.悉陀夜

     xi tuo ye

 

Tất đà dạ

 

56. 娑婆訶

      suo po he

 

Ta bà ha

 

57.摩訶悉陀夜

     mo he xi tuo ye

 

Ma ha tất đà dạ

 

58.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

59.悉陀喻藝

     xi tuo yu yi

 

Tất đà du nghệ

 

60.室皤囉耶

     shi pan la ye

 

Thất bàn ra dạ

 

61.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

62.那囉謹墀

     nuo la jin chi

 

Na ra cẩn trì

 

63.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

64.摩囉那囉

     mo la nuo la

 

Ma ra na ra

65.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

66.悉囉僧阿穆佉耶

     xi lu seng e mu que ye

 

Tất ra tăng a mục khê ra

 

67. 娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

68.娑婆摩訶阿悉陀夜

     suo po mo he e xi tuo ye

 

Ta bà ma ha a tất đà dạ

 

69. 娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

70.者吉囉阿悉陀夜

     zhe ji la e xi tuo ye

 

Giả kiết ra a tất đà dạ

 

71.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

72.波陀摩 羯悉陀夜

     bo tuo mo jie xi tuo ye

 

Ba đà ma yết tất đà dạ

 

73.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

74.那囉謹墀皤伽囉耶

     nuo la jin chi pan qie la ye

 

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

 

75.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

76.摩婆利 勝羯囉夜

     mo po li sheng jie la ye

 

Ma bà lợi thắng yết ra dạ

 

77. 娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

78.南無喝囉怛 那哆囉夜耶

    na mo he la da nuo duo la ye ye

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra  dạ da

 

79.南無阿利耶

    na mo e li ye

 

Nam mô a rị da

80.婆嚧吉帝

     po lu ji di

 

Bà lô kiết đế

 

81.爍皤囉夜

    shao pan la ye

 

Thước bàn ra dạ

 

82.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

83.

     nan

 

Án

 

84.悉殿都

     xi dian du

 

Tất điện đô

 

85.漫多囉

     man duo la

 

Mạn đa ra

 

86.跋陀耶

     ba tuo ye

 

Bạt đà dạ

 

87.娑婆訶

     suo po he

 

Ta bà ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedication of Merit

 

May every living being,

Our minds as one and radiant with light,

Share the fruits of peace,

With hearts of goodness, luminous and bright.

If people hear and see,

How hands and hearts can find in giving, unity,

May their minds awake,

To Great Compassion, wisdom and to joy.

May kindness find reward;

May all who sorrow leave their grief and pain;

May this boundless light

Break the darkness of their endless night.

Because our hearts are one,

This world of pain turns into Paradise;

May all become compassionate and wise;

May all become compassionate and wise.

 

Hồi Hướng Công Đức

Cầu mong tất cả chúng sanh,
Tâm chúng ta như một và rạng ngời tỏa sáng,
Chia sẻ những thành quả của hòa bình,
Với những trái tim thiện lành, sáng ngời và tươi sáng.
Nếu mọi người nghe và thấy,
Bàn tay và trái tim có thể tìm thấy trong sự cho ra, hợp nhất,
Cầu mong tâm trí chúng sanh thức tỉnh,
Đại từ bi, trí tuệ và hoan hỷ.
Cầu mong lòng từ bi được tưởng thưởng;
Cầu mong tất cả những ai buồn khổ đều xa lìa đau thương;
Cầu mong ánh sáng vô biên này
Phá tan bóng tối của đêm dài vô tận.
Vì tâm của chúng ta là một,
Thế giới đau khổ này biến thành Thiên đường;
Cầu mong tất cả trở nên từ bi và trí tuệ;
Cầu mong tất cả trở nên từ bi và trí tuệ;